Spring til indhold

Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen

GODKENDT 4. DECEMBER 2017

Nærværende styrelsesvedtægt er fast i medfør af § 2, stk. 2 i Lov om Kommunernes Styrelse.

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen

 § 1 . Vordingborg kommunalbestyrelse består af 29 medlemmer 
  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en 1. og 2. viceborgmester.

 § 2. Borgmesteren indkøbes stedfortræderen for et medlem, når borgmesteren får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til et medlem forfald af grunden, der er nævnt i Styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har en kortere blev endt en måned.

Stk. 2 De nærmere regler om forberedelse, indkøb og afholdelse af Kommunalbestyrelsens møder fastes i Kommunalbestyrelsens forretningsorden.

Kapitel II, Borgmesteren

§ 3. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder fastsættes i Kommunalbestyrelsens forretningsorden.

§ 4. Borgmesteren har ansvaret for varetagelsen af funktionerne som øverste daglige leder af kommunens administration.

Stk. 2. Borgmesteren har ansvaret for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sagen.

Stk. 3. Borgmesteren har ansvaret for sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

§ 5. Borgmesteren har ansvaret for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Økonomi- og Indenrigsministeriet og kommunalbestyrelsen fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for kommunalbestyrelsen.

Kapitel III, Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disse virksomhed m.v.

§ 6. Følgende udvalg nedsættes:

 1. Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati
 2. Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv
 3. Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse
 4. Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre
 5. Udvalget for Social og Psykiatri
 6. Udvalget for Børn, Unge og Familie
 7. Udvalget for Kultur-, Idræt og Fritid
 8. Udvalget for Klima og Miljø
 9. Udvalget for Plan og Teknik

 § 7. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres.

Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutnings-protokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

§ 8. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati og borgmesteren.

§ 9. Det stående udvalg har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen gennem Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

Kapitel IV, Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

§ 10. Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af Lov om kommunernes styrelse samt udvalgsopgaver, der ikke er udtrykkeligt henlagt til et af de stående udvalg.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn og personaleforhold samt administrativ personaleorganisering og aftalestyring inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Stk. 5. Økonomiske helhedsplaner, kommuneplaner og sektorplaner forelægges dog Kommunalbestyrelsen, før udvalgene begynder deres behandling.

Stk. 6. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

 • Kommunikation, markedsføring og information
 • Selvstyre erhvervshavne
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Beredskabet
 • Demokratiudvikling
 • Økonomisk planlægning
 • Forvaltning af løn og personaleforhold, administrativ personaleorganisering, trivsel og arbejdsmiljø
 • Politisk betjening
 • Kommuneplanlægning, Bosætning, boligpolitik og byplanlægning samt landdistriktsudvikling
 • Indkøb og forsikring
 • Digitalisering
 • Udvikling og overordnet aftalemæssigt samarbejde vedr. Panteren og DGI

Stk. 7. Udvalget lader udarbejde forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Stk. 8. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

§ 11. Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati fastsætter regler om

 • Indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol
 • I hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
 • Samordning af kommunens indkøbsfunktioner.

§ 12. Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati fører tilsyn med,

 • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
 • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
 • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden kommunalbestyrelsens samtykke
 • at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde 
 • løn og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner.

Kapitel V, De stående udvalg

§ 13. Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for følgende områder:

 • Indstilling vedr. salg af kommunale erhvervsgrunde og -ejendomme
 • Relationer til kommunens udviklingsselskaber på området 
 • Femern Bælt samarbejdet
 • Erhvervsfremme
 • Turistfremme – én samlet og samlende turistfremme i hele kommunen, herunder kystlinjen inkl. havneområdet
 • Udvikling og markedsføring
 • Tværgående koordination af kommunens samlede relationer til kommunens erhvervsliv og kobling til uddannelsesområdet
 • Partnerskab for Storstrømsbroen

 § 14. Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3 nævnte områder og kan lade udarbejde regler for sagsbehandlingen.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for følgende områder:

 • Arbejdsanvisning og virksomhedsservice
 • Beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik
 • Produktionsskoler
 • Vejledning af unge, der har forladt folkeskolen, herunder sammenhængen til Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • Vejledningen af skoleelever, herunder sammenhængen til Ungdommens Uddannelsesvejledning og overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelser
 • Kontanthjælp, aktivering og beskæftigelsesordninger
 • Førtidspension
 • Løntilskud
 • Integration med danskundervisning til flygtninge og indvandrere mv.
 • Sygedagpenge
 • Revalidering
 • Jobtræning
 • Fleks- og skånejob
 • Erhvervsafklaring og arbejdsprøvning
 • Institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • Borgerservicebutikker
 • Centralvaskeriet
 • Specialundervisning for voksne
 •  Forberedende grunduddannelse (FGU)
 •  Vordingborg Uddannelsesråd (VUR)

Stk. 4. Udvalget lader udarbejde forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om

 • Udbygningsplaner, sektorplaner m.v. inden for de i stk. 3 nævnte fagområder i samarbejde med Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati
 • samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

§ 15. Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3 nævnte områder og kan lade udarbejde regler for sagsbehandlingen.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for følgende områder:

 • Forebyggelse
 • Sundhedscentre
 • Tandpleje
 • Sundhedsplejen
 • Genoptræning/rehabilitering
 • Finansiering af sundhedsudgifter (sygesikringsydelser og sygehusbetaling)
 • Behandling af alkohol- og stofmisbrug
 • Institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • Voksne/ældre borgere med behov for hjælp, omsorg og aktiviteter
 • Støtte til frivilligt socialt arbejde § 79
 • Pleje og omsorg for ældre
 • Visitation/tilsyn for ældre
 • Demensforanstaltninger
 • Aktivitetscentre
 • Produktion og levering af serviceydelser som mad og vask mv.
 • Centralvaskeriet
 • Hjælpemidler til børn og voksne, hjælpemidler/hjælpemiddeldepot
 • Omsorgstandpleje

Stk. 4. Udvalget lader udarbejde forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om

 • Udbygnings- og sektorplaner mv. for de i stk. 3 omtalte og eventuelle andre fagområder i samarbejde med Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati
 • samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

§ 16. Udvalget for Social og Psykiatri består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3 nævnte områder og kan lade udarbejde regler for sagsbehandlingen.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for følgende områder:

 • Borgere med handicap med behov for hjælp, omsorg og aktiviteter
 • Borgere med psykiske lidelser der har behov for hjælp, omsorg og aktiviteter
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Boliger rettet mod borgere indenfor socialpsykiatrien og Bo og naboskaber
 • Visitation/tilsyn for psykiatri- og handicapområdet
 • Aktivitetshuse
 • Støtte til frivilligt socialt arbejde § 18
 • Tilbud til borgere med autisme
 • Synscentralen
 • Forsorgshjem og krisecentre
 • Udsatte borgere

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om

 • udbygningsplaner, sektorplaner mv. indenfor de i stk. 3 nævnte områder i samarbejde med Udvalget for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati
 • samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

§ 17. Udvalget for Børn-, Unge og Familie består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3 nævnte områder og kan lade udarbejde regler for sagsbehandlingen.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for følgende områder:

 • Daginstitutioner, herunder specialbørnehaver og dagpleje for børn samt pladsanvisning
 • Fritidshjem, ungdomsskoler og klubber
 • Folkeskolen og SFO
 • Specialskoler og specialundervisning for børn
 • Sociale foranstaltninger for børn og unge
 • Forebyggende opgaver og integrationsindsatsen rettet mod børn og unge
 • Institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med, for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område
 • Pædagogisk, psykologisk rådgivning og familierådgivning
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • Vejledning af unge i folkeskolen i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning

Stk. 4. Udvalget lader udarbejde forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om

 • udbygningsplaner, sektorplaner m.v. inden for de i stk. 3 nævnte fagområder i samarbejde med Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati
 • samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

§ 18. Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3
nævnte områder og kan lade udarbejde regler for sagsbehandlingen.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for følgende områder:

 • Kultur
 • Biblioteksvæsen
 • Fritid
 • Idræt
 • Folkeoplysning
 • Kulturhuse
 • Biografer
 • Musikskole
 • Museer
 • Teater

Stk. 4. Udvalget lader udarbejde forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om

 • udbygningsplaner, sektorplaner m.v. inden for de i stk. 3 nævnte fagområder i samarbejde med Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati
 • samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

§ 19. Udvalget for Klima og Miljø består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for følgende områder:

 • Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)
 • Strategisk Miljø Vurdering (SMV)
 • Agenda 21
 • Natur- og miljøudvikling, naturbeskyttelse og naturgenopretning
 • Klimastrategi
 • Sektorplanlægning på miljø- og forsyningsområdet vedr. affald, forurening, spildevand og drikkevand
 • Opkrævning af forsyningsgebyrer og ejendomsskat
 • BBR
 • Vandløb, søer og havmiljø
 • Sammenhængende myndighedsbehandling for virksomheder samt af nye bygge- og anlægsprojekter (Miljøbeskyttelsesloven, Jordforureningsloven, og Bygge og landzonetilladelser)

Stk. 3. Udvalget lader udarbejde forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om

 • udbygnings- og sektorplaner mv. for de i stk. 2 omtalte og eventuelle andre  fagområder i samarbejde med Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati
 • samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

§ 20. Udvalget for Plan og Teknik består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for følgende områder:

 • Administration af lokalplaner
 • Lokalplanlægningsforberedelse
 • Byfornyelse
 • Zonelovsadministration
 • Veje (trafiksikkerhed og vintervedligeholdelse)
 • Byggemodning
 • Nybyggeri, renoveringer, vedligeholdelse og drift af kommunale ejendomme inkl. energistyring og rengøring
 • Kollektiv trafik (hyre-, rute- og fragtbilkørsel)
 • Udvikling af en alternativ kollektiv trafikbetjening i landdistrikterne
 • Lystbådehavne
 • Grønne områder (Parker og idrætsanlæg mm.)
 • Samarbejde med fælleskommunale og statslige samt selvejende institutioner, private virksomheder og kommuner inden for udvalgets område
 • Geografisk Informations System (GIS)

Stk. 3. Udvalget lader udarbejde forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om

 • udbygnings- og sektorplaner mv. for de i stk. 2 omtalte og eventuelle andre  fagområder i samarbejde med Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati
 • samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

 Kapitel VI, Vederlag m.v.

§ 21. Formanden for Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv oppebærer et vederlag, som udgør 19% af borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Formanden for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse oppebærer et vederlag, som udgør 19% af borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Formanden for Udvalget for Sundhed og Ældre oppebærer et vederlag, som udgør 19% af borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Formanden for Udvalget for Social og Psykiatri oppebærer et vederlag, som udgør 19% af borgmesterens vederlag.

Stk. 5. Formanden for Udvalget for Børn, Unge og Familie oppebærer et vederlag, som udgør 19% af borgmesterens vederlag.

Stk. 6. Formanden for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid oppebærer et vederlag, som udgør 19% af borgmesterens vederlag.

Stk. 7. Formanden for Udvalget for Klima og Miljø oppebærer et vederlag, som udgør 19% af borgmesterens vederlag.

Stk. 8. Formanden for Udvalget for Plan og Teknik oppebærer et vederlag, som udgør 19% af borgmesterens vederlag

Stk. 9. Formanden for Børn og Unge-udvalget, der nedsættes efter § 18 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, oppebærer et vederlag, som udgør 10% af borgmesterens vederlag.

Stk. 10. Formanden for § 17 stk. 4 udvalg oppebærer et vederlag, som udgør 15 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 11. Den i stk. 1 – 10 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 3 måneder har været forhindret i at varetage formandshvervet.

Stk. 12. Næstformanden for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati oppebærer et vederlag, som udgør 5% af borgmesterens vederlag

§ 22. Når næstformanden af et stående udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden. Dette gælder dog ikke næstformanden for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 9 måneder.

Kapitel VII, Borgerrådgiver

§ 23. Direkte under Kommunalbestyrelsens myndighed etableres en borgerrådgiverfunktion, jf. styrelseslovens § 65e.

Stk. 2 Borgerrådgiveren skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af Kommunalbestyrelsen fastsatte rammer herfor og skal bistå Kommunalbestyrelsen med dettes tilsyn med kommunens administration.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger borgerrådgiveren og fastholder yderligere regler for borgerrådgiverens virksomhed.

Kapitel VIII, Ændringer i vedtægten

§ 24 . Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2018. Samtidig ophæves den Styrelsesvedtægt, som Kommunalbestyrelsen vedtog i dets møder den 18. september 2014 og den 9. oktober 2014.

Stk. 2. Forslag til ændringer i denne vedtægt skal behandles til Kommunalbestyrelsesmøder med mindst 6 dage mellemrum.

Stk. 3. Vedtægten er ændret ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 27. november 2017 og 2. behandling den 4. december 2017.