Spring til indhold

Ulvshale Skoven

Lokalplan nr. S 15.03.01 - Sommerhusområde Skoven på Ulvshale

Se den endelige lokalplan og de samlede høringssvar, opsamlingen samt behandlingen til de politiske møder her:

Lokalplanen er udarbejdet for at regulere størrelsen, udformning, placering og ydre fremtræden af sommerhusene i sommerhusområde ved Stranden på Ulvshale. Ydermere vil størrelse på sekundære bygninger også reguleres yderligere for de mindste grunde. Dertil vil der også sættes bestemmelser for bevaring af områdets eksisterende (og fremtidige) beplantning, for at bevare områdets skovkarakter.

Lokalplanen dækker for et område på ca. 533.758 m2.

Områdets nuværende formål som sommerhusområde vil ikke ændres.

Lokalplanen vil være beliggende i nuværende kommuneplanramme S 15.03 Sommerhusområde Ulvshale. Der vil i forbindelse med den nye lokalplan også udarbejdes et kommuneplantillæg nr. 22 som foretager mindre tekniske justering af områdets afgrænsning. Kommuneplantillægget vil ydermere udtage matrikel 244a, Ulvshale, Stege Jorder som sommerhusområde, som følge af nyt landsplansdirektiv. Kommuneplantillægget vil ikke ændre områdets overordnede formål eller funktion.


Lokalplanafgrænsning

Input og forslag fra borgere og foreninger i Ulvshale Skoven

  • Forslag til Lokalplanindhold
  • Følgende er et redigeret uddrag af et tilsendt brev:
    ”Det opleves at der over de seneste år er en voksende tendensen til at sommerhusejere fælder samtlige træer på grunden, flere etablerer hæklignende beplantning, flere planter ikkehjemmehørende buske, og flere anlægger græsplæner.
    Denne udvikling er med til at ødelægge områdets særpræg, som langsomt forsvinder. Det frygtes, at sommerhusområdet i løbet af de kommende 30 eller 40 år vil antage en mere og mere parcelhuslignende karakter og helt miste sin skovlignende karakter.  Det særegne ved området vil blive mere og mere værdifuldt, og vigtigt at værne om.” På baggrund af ovenstående bekymring har borgeren allerede i 2012 udarbejdet et udkast til en lokalplan for området på eget initiativ.