Spring til indhold

Stranden

Området Stranden på Ulvshale, er sommerhusområdet langs stranden og Ulvshalevej. Det er et særligt og historisk sommerhusmiljø, med en række bevaringsværdige sommerhuse, beliggende i første række til vandet.

Sommerhusområdet er beliggende særlig naturskønt, direkte ud til stranden og i sammenhæng med kulturmiljøerne Halvøen Ulvshale og Sommerhuse på Ulvshale. Det er også et af de få danske sommerhusområder tilbage fra 1930’erne med kulturhistoriske bevaringsværdier.

Området er kendetegnet ved de helt små sommerhuse i første række til vandet og et bagvedliggende smukt opvokset, grønt og attraktivt sommerhusområde, der med sine grønne hulveje, opvoksede, rumskabende træer og generelt frodige bevoksning har karakter af et sommerhusområde midt i naturen.

Du vil i løbet af foråret 2021 kunne læse mere om områdets historie her på siden.

Området Stranden er ikke et selvstændigt udpeget kulturmiljø i Kommuneplanen eller i Møn Kulturarvsatlas. Dog er sommerhusene beskrevet i Møn Kulturarvsatlas og der peges på deres historiske værdi.

I Møn Kulturarvsatlas beskrives Ulvshales kulturmiljøers hovedtræk således.

"Kulturmiljøets hovedtræk udgøres af de rekreative strukturer, der i pagt med områdets landskabelige værdier har fået bygningsmæssig form, som henholdsvis pensionater og sommerhuse.

Sommerhusene på halvøen Ulvshale ligger i enklaver opstået i takt med, at arealer er blevet udstykket samt afgrænset af infrastruktur, strandlinjer og skov. Husene ligger således både inde i skoven og langs kysten.

Enklaverne adskiller sig også fra hinanden, men kan indbyrdes have fællestræk: fx ved Sandvejen med sorte, gavlvendte træhuse med rejste tage, og ved Mågenakken - hvor billedet dog er mere sammensat - med ligeledes sorte, gavlvendte huse, men med lav taghældning. Andre områder er netop præget af husenes individualitet, udbygninger og tilbygninger - dog med et fælles materialevalg: træbeklædning og ofte tagpap på taget.

Generelt er sommerhusene opført et stykke fra - og i læ for - kysten. Dette gælder især de allertidligste huse. De sommerhuse, der ligger helt nær ved kysten, repræsenterer således en senere, tidstypisk placering.

Sommerhusområderne ved Ulvshale repræsenterer tiden fra omkring 1920 til i dag. Desuden benyttes nogle ældre husmandssteder og huse under skoven til fritidshuse/sommerhuse.

Den samlede bygningsmasse på Ulvhale er meget varieret. Her er både store og små, nye og gamle, raffinerede og simple sommerhuse. Mange af dem er opført på stolper, der løfter huset fri af den til tider meget våde Ulvshalejord, som også giver det grundlæggende vilkår: myg.

Bærende bevaringsværdier

Værdifulde bebyggelsesflader er sommerhusene på Sandvejen 11-21: sortmalede træhuse med rejst tag, udnyttet 1. sal, originale vinduer og døre med hvidmalede snedkerdetaljer. Det homogene bebyggelsesmønster har bærende værdi for området: huse i skovbrynet med gavlvending mod vandet.

Bærende værdi har også udstykningsmønsteret for husene på Mågenakken: smalle grunde gående fra vejen til strandlinjen. Enkelte af husene har bevaret den oprindelige husstørrelse og detaljering, materialer og farver.

Skovkarakteren for området med sommerhuse mellem Ulvshalevej og Telefonstien er et værdifuldt landskabeligt træk: husene er underlagt de landskabelige forhold og ligger mellem træer og vandhuller.

Bærende bevaringsværdi besidder ligeledes husmandsstederne og husene under skoven samt Petershal, Ulvshalevej 252.

Sommerhusene langs Ulvshalevej, 237 - 281, samt sommerhusene ved Horsnæsvej er værdifulde bebyggelsesflader. Herudover udvalgte sommerhuse: Ulvshalevej 236, nord for Camping Ulvshale Strand, beliggende i svinget, hvor Sandvejen drejer mod nordøst (lå tidligere ved siden af "Tønden"). Sandvejen 4 - 16."