Spring til indhold

Skoven

Området Skoven er en del af halvøen Ulvshale som i Kommuneplanen er udpeget kulturmiljø. Halvøen Ulvshale er også beskrevet i Møn Kulturarvsatlas

I Møn Kulturatlas beskrives kulturmiljøets hovedtræk således:

"Kulturmiljøets hovedtræk udgøres af de rekreative strukturer, der i pagt med områdets landskabelige værdier har fået bygningsmæssig form, som henholdsvis pensionater og sommerhuse.

Sommerhusene på halvøen Ulvshale ligger i enklaver opstået i takt med, at arealer er blevet udstykket samt afgrænset af infrastruktur, strandlinjer og skov. Husene ligger således både inde i skoven og langs kysten.

Enklaverne adskiller sig også fra hinanden, men kan indbyrdes have fællestræk: fx ved Sandvejen med sorte, gavlvendte træhuse med rejste tage, og ved Mågenakken - hvor billedet dog er mere sammensat - med ligeledes sorte, gavlvendte huse, men med lav taghældning. Andre områder er netop præget af husenes individualitet, udbygninger og tilbygninger - dog med et fælles materialevalg: træbeklædning og ofte tagpap på taget.

Generelt er sommerhusene opført et stykke fra - og i læ for - kysten. Dette gælder især de allertidligste huse. De sommerhuse, der ligger helt nær ved kysten, repræsenterer således en senere, tidstypisk placering.

Sommerhusområderne ved Ulvshale repræsenterer tiden fra omkring 1920 til i dag. Desuden benyttes nogle ældre husmandssteder og huse under skoven til fritidshuse/sommerhuse.

Den samlede bygningsmasse på Ulvhale er meget varieret. Her er både store og små, nye og gamle, raffinerede og simple sommerhuse. Mange af dem er opført på stolper, der løfter huset fri af den til tider meget våde Ulvshalejord, som også giver det grundlæggende vilkår: myg.

Det tidligere sommerpensionat, Petershal, understøtter kulturmiljøet og er repræsentant for den tidlige rekreative udnyttelse af Ulvshale - fra tiden før man selv købte og byggede."