Spring til indhold

Nyord

Hele øen er i Kommuneplanen er udpeget som sit eget kulturmiljø Nyord. Kulturmiljøet Nyord er også beskrevet i Møn Kulturarvsatlas.

I Møn Kulturarvsatlas beskrives kulturmiljøets hovedtræk således:

"Kulturmiljøets hovedtræk
Kulturmiljøets hovedtræk er landskabet i samspil med byen. Øen er flad, altovervejende bestående af strandenge, bortset fra den bakke, hvorpå Nyord by ligger. Byen ligger således som en "ø" på øen. Overgangen mellem de lave strandenge og bakken med byen står landskabeligt markant; kirkegården, på kanten af bakken, accentuerer overgangen. Og Nyord bys bebyggelsesmønster: landsbyen er ikke udflyttet ved udskiftningen - på nær en enkelt gård, der senere er flyttet ud - så middelalderlandsbyens infrastruktur er bevaret med tofterne, bøndergårde, gadehuse, torve, gader og stræder, skarpt adskilt fra eng og ager. Tofternes antal, 20, afspejles i den senere matrikelopdeling af øen.

Senere er skipperhuse og andre huse indføjet i dette oprindelige bebyggelsesmønster, uden at den oprindelige karakter er mistet. Denne tilknytning til kysten understøttes af havnen, der fortsat har stejleplads, fiskerskure og fiskerbåde foruden lystbådene.

Kirken udgør ligeledes et senere tilføjet element, som udgør et arkitektonisk pejlemærke indenfor byens rammer. Lodshuset ligger solitært på marken udenfor byen - som et landskabeligt, arkitektonisk og kulturhistorisk landemærke.

Bærende bevaringsværdier
Infrastrukturen med hoved- og biveje på øen, matriklernes størrelse og antal - for både dyrkningsjords og englodders vedkommende, kirkegårdens placering. De lave enge uden bygninger og den vide udsigt fra lodsudkigget med udsyn over farvandet omkring Nyord. De oprindelige markudhuse.

Nyord bys klare afgrænsning, tofteinddeling, gadenet og stiforløb, som stråler ud fra byen og angiver skellene i den halve stjerneudskiftning. Bydam, vandhuller og det lille skovstykke nordøst for byen.

Bebyggelsens form og udseende og havnens fiskerskure. Det fine møde med gaden: stakittet, hækken, granitsoklerne, som ses langt de fleste steder i byen.

Det er også væsentligt, at bevare den enkle materialeholdning."