Spring til indhold

Lokalplanforslag og høringer

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 25. august 2021 vedtaget forslag til

Lokalplan S 15.03.01 Sommerhusområde Skoven i Ulvshale

Formål

Det er lokalplanens formål: 

 • at bevare områdets anvendelse til sommerhusområde
 • at fastlægge bebyggelsens placering og ydre fremtræden
 • at der udpeges bygninger med høj bevaringsværdi
 • at fastlægge en beplantning bestående af hjemmehørende arter samt en begrænsning af de åbne arealer - for derigennem at bevare områdets skovlignende karakter
 • at sikre at områdets bebyggelse understøtter kulturmiljøudpegningen

Lokalplanen har til formål at fastlægge klare regler for det eksisterende sommerhusområde, således at bebyggelsens beliggenhed, anvendelse og ydre fremtræden reguleres på en måde, der giver området en ensartet karakter af sommerhusbebyggelse, der underordner sig skoven og dermed naturen. Skoven er i denne lokalplan det vigtigste element, således at både bebyggelsen og behandling af eksisterende bevoksning reguleres.  Den tilstræbte arkitektoniske karakter er, at området fremstår som et klart aflæseligt skovområde, hvor husene lægger sig ind og underordner sig uden dominerende bebyggelse og med tidskarakteristiske men homogene sommerhuse, der i størrelse og udtryk underordner sig områdets særlige beliggenhed.

Lokalplanen skal endvidere sørge for at bevare sommerhusområdets overordnede struktur, de udpegede bevaringsværdige sommerhuse samt at regulere bevoksningen i området.

Lokalplan S 15.01.01 Sommerhusområde Stranden i Ulvshale

Formål

Det er lokalplanens formål: 

 • at bevare områdets anvendelse til sommerhusområde
 • at fastlægge bebyggelsens placering og ydre fremtræden
 • at der udpeges bygninger med høj bevaringsværdi

Lokalplanen har til formål at fastlægge klare regler for det eksisterende sommerhusområde, således at bebyggelsens beliggenhed, anvendelse og ydre fremtræden reguleres på en måde, der giver området en mere ensartet karakter af sommerhusbebyggelse. Den tilstræbte arkitektoniske karakter er at området fremstår som et klart aflæseligt sommerhusområde uden dominerende bebyggelse og med tidskarakteristiske men homogene sommerhuse, der i størrelse og udtryk underordner sig områdets særlige beliggenhed.

Lokalplanen skal endvidere sørge for at bevare sommerhusområdets overordnede struktur, de udpegede bevaringsværdige sommerhuse samt at regulere bevoksningen i området.

Lokalplan R 15.12.01 Bevarende Lokalplan aftaleområdet Sandvejen i Ulvshale.

Formål

Det er lokalplanens formål: 

 • at bevare områdets anvendelse til rekreativt område med feriebebyggelse samt til friareal og fritidshuse
 • at fastlægge bebyggelsens placering og ydre fremtræden
 • at udpege bygninger med høj bevaringsværdi
 • at sikre de bygningsmæssige værdier i lokalplanområdet
 • at sikre at områdets bebyggelse understøtter kulturmiljøudpegningen.

Lokalplanen har til formål at fastlægge klare regler for det eksisterende rekreative fritidshusområde, således at bebyggelsens beliggenhed, anvendelse og ydre fremtræden reguleres på en måde, der bevarer områdets karakter af sommerhusbebyggelse, der underordner sig naturen.

Lokalplanen skal endvidere sørge for at bevare sommerhusområdets overordnede struktur og de udpegede bevaringsværdige sommerhuse.

Formålet med lokalplanen er således at præcisere og fastlægge karakter og omfang af fremtidig bebyggelse/anlæg i området, samt dennes indpasning i forhold til omgivelserne.

Det overordnede formål med lokalplanen er at bevare områdets karakter som et sommerhusområde med en markant naturarv og kulturarv. Her er det formålet at sikre, at ny bebyggelse og vedligeholdelse af den eksisterende bygningsmasse i området reguleres for placering, omfang, højde, udformning og materialevalg, således at den er i overensstemmelse med den eksisterende bygningsarv og særegne bebyggelsesstruktur, og at nye bebyggelser ved deres arkitektoniske og individuelle udformning medvirker til at bevare karakteren af et historisk sommerhusområde midt i et naturområde.

Offentliggørelse

Forslaget er offentliggjort på kommunens hjemmeside www.hoeringer.vordingborg.dk den 6. september 2021, og er i offentlig høring fra den 06. september 2021 til den 01. november 2021.

Du kan sende idéer og kommentarer til forslaget inden offentlighedsperiodens udløb den 1. november 2021 til planby@vordingborg.dk eller Vordingborg Kommune, Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Lokalplanforslaget for Nyord By er ikke færdigudarbejdet og fremlagt i kommunalbestyrelsen, så dette kan først ses når det lægges op til politisk godkendelse. Der arbejdes hen imod dette til de politiske møder i oktober eller november.

Dog holdes der borgermøde forud for lokalplanforslaget den 21. september 2021.