Spring til indhold

Jungshoved

Jungshoved Lokalområde

Roneklint
Landskab: Kyst og nor.
Tema: Søfart, befæstning.
Emne: Landsby, kystforsvar.
Tid: 1700 – 1900

Roneklint - beliggende i den nordlige del af Jungshoved - blev udskiftet i 1797. Udskiftningen og udflytningen af gårde i landskabet har betydet store forandringer. I landskabet omkring Roneklint har udskiftningen sat tydelige spor i landskabet, der stadig ses i form af klare hegns- og markstrukturer, som er sårbar over for ændringer.

Af de oprindelige 11 gårde blev seks gårde liggende i Roneklint ( i dag er kun 5 tilbage) med deres marker placeret efter stjerneudskiftningsprincippet. Stjernemønsteret kan stadig genfindes i de levende hegn og jorddiger i landskabet omkring landsbyen. På gårdtomterne ligger der i dag beboelseshuse. Den oprindelige forte mellem gårdene, hvor dyrene blev samlet inden de kom på græs, blev efter udskiftningen kaldt gaden.

Forsvarsanlægget Roneklint redoute er opført under krigen med englænderne (1807-1814). Redouten var et firkantet anlæg armeret med fire kanoner, der skød i nord og nordvestlig retning. Anlægget skulle sammen med Skansen ved Strandegård nord for Feddet sikre en fri indsejling til Præstø.

Roneklint ledefyr er etableret i 1894 og består af et forfyr og et bagfyr. Forfyret var anbragt i en lille træbygning tæt på kysten mens bagfyret består af en gitterkonstruktion i metal placeret tæt på Roneklint. Fyret blev nedlagt i 1957. I dag er fyrene alene til glæde for lystsejlere.


Roneklint

 

Jungshoved kirke og slot
Landskab: Kyst og nor.
Tema: Tro, skik, fæstning.
Emne: Kirke og voldsted.
Tid: 1700 – 1870

Jungshoved kirke er opført i 1200-1250. Den hvidkalkede, teglhængte kirke har tilhørt den stærke middelalderborg Jungshoved, hvis imponerende voldsted ligger ved indsejlingen til Jungshoved Nor, lige syd for kirken.

Kirkens nærmeste omgivelser er præget af en idyllisk bådplads med et primitivt kajanlæg samt borgbanken syd for. Desuden den nærliggende præstegård, der har et meget fint udtryk som matcher kirken. Den fritliggende kirke er placeret i et smukt naturområde med strandenge, siv og store marker uden høj bevoksning.


Jungshoved kirke og slot

 

Stavreby
Landskab: Ager og kyst.
Tema: Bebyggelse, fi skeri.
Emne: Landsby, havn, fi skeri.
Tid: 1700 – 1870.

Længst mod syd på Jungshoved ligger landsbyen Stavreby med sine små længehuse og gamle gårde placeret omkring den bugtede landsbygade.

Stavreby er en større landsby der i 1688 bestod af 24 gårde, som har ligget meget regulært langs landsbygaden. På udskiftningstidspunktet i 1796 lå der ca. 17 gårde i landsbyen.

Syd for landsbyen findes Danmarks mindste fiskerihavn med broer, småskure og bedding. Havnen er hjemsted for det lokale bådelaugs joller og andre mindre fartøjer egnet til den lavvandede Bøgestrøm.


Stavreby Havn

 

Stenstrup
Landskab: Ager og bakkeland.
Tema: Landbrug, bebyggelse m.v.
Emne: Landsby.
Tid: 1721 – 1907

Stenstrup bestod i 1688 af 8 gårde hovedsageligt placeret syd for Smidstrupvej. I forbindelse med udskiftningen i 1800 blev over halvdelen af gårdene liggende i landsbyen, som stadig præger strukturen i Stenstrup.

Der er ikke kommet megen ny bebyggelse til, og gadekæret er bevaret i begrænset omfang. I landsbyen har der været bl.a. gårdmejeri og rytterskole.


Stenstrup