Spring til indhold

Bårse

Bårse Lokalområde

Even Sø området
Landskab: Ådal, skov
Tema: Rekreation, infrastruktur.
Emne: Vejanlæg, sanatorium, natur
Tid: Oldtid, 1906-1958.

Even er en markant skovbevokset ådal beliggende vest for Præstø.


Evensø, hvor havørnen holder til

Ud over det særlige landskabstræk er området karakteriseret ved en institutionsbebyggelse, der oprindeligt hed Faksinge Sanatorium.

Bygningerne blev opført i 1906-1908 af Andelssanatorieforeningerne til ophold for tuberkulosepatienter.

I 1958 blev sanatoriet nedlagt og bygningerne overtaget af Statens Åndsvage Forsorg der oprettede centralinstitutionen Evensølund.

I 1987 blev ejendommen overdraget til Tokai University Boarding School, der om- og tilbyggede anlægget til kostskole.

 

Faksinge-Beldringe
Landskab: Ådal, eng, ager
Tema: Landbrug, tro og skik
Emne: Landsby, hvdg., kirke
Tid: Middelalder

Faksinge er en randplaceret landsby, der i 1688 bestod af 10 gårde og 2 huse. I begyndelsen af 1800-tallet lå der 12 gårde med en meget reguleret toftestruktur i landsbyen.

Faksinge blev først udskiftet i 1829 og kun 2 gårde blev liggende i landsbykernen. Gårdtomterne blev i løbet af 1800-tallet bebygget med huse, og toftestrukturen i landsbyen er velbevaret.

Det udflyttede landskab er også forholdsvist velbevaret med størstedelen af gårdenes oprindelige placering og bevaring af en del hegn fra udskiftningstiden.

Beldringe nævnes første gang i 1360. Hovedbygningen er fra 1561. Øst for hovedgården blev gården Bellevue anlagt i 1849 som enkesæde for Grusgrav ved Bårse ejeren af Beldringe.

Den teglhængte og delvis hvidkalkede Beldringe kirke består af et romansk kor og skib med senere gotiske tilføjelser.

Kirkens nærmeste omgivelser, består af flere bygninger fi nt tilpasset kirken, der nærmest udgør en ø i landskabet. Kirken ligger frit og smukt nær Beldringe gård, med sin fredede hovedbygning og allé samt flotte lader og stalde.

 

Risby Ådal
Landskab: Ådal
Tema: Råstofindvinding, industri
Emne: Grusgravning
Tid: Nutid

Landskabet omkring Risby Ådal er præget af den årelange råstofi ndvinding, der har fundet sted og fortsat finder sted i området. En påvirkning af et landskab, der er en konsekvens af opbygningen af velfærdsstatens infrastruktur og bebyggelser.

Samtidigt kan der aflæses nye anvendelser af de udgravede områder som et udtryk for nutidens oplevelsesøkonomi.


Grusgrav ved Bårse


Risbæk Å ved Bårse