Spring til indhold

Kulturarvsscreening Mern

Tak til de medvirkende

Kulturarvsscreeningen for Mern er nu afsluttet og foreligger i sin endelige form.

Her skal rettes en stor og varm tak til Langebæk Lokalhistoriske Arkiv, Mern og Øster Egesborg sognes Lokalråd, Museum Sydøstdanmark, og Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn for deres medvirken og sparring i kortlægningen.

Tak til Holger Fugl for sin indsats med at bidrage med billeder og information om erhvervet i Mern – især købmandserhvervet og sin vedholdende interesse for projektet.

En særlig tak går til Vagn Boberg Nielsen for at bidrage med sine grundige, oplysende og meget spændende Gårdhistorier og for det enorme arbejde med at redigere og tilrettelægge historierne så de kunne trykkes i kortlægningen.

Mern - Saftstationen og erhvervet - Tiendestenen og Væveren fra Mern

Projektforløb

2. januar - 1. februar

 • Research. Kildestudier
 • 25. januar: Møde museum. Tema: tidslinje.
 • Primo/medio februar: Møde med Lokalråd, Bevaringsforening, Lokahistorisk Arkiv, og museum. Tema: strukturering, metode og indhold. Drøftelse af oplæg til områdebeskrivelse, Mern.

21. marts – 20. maj

 • Sammenskrivning. Udarbejdelse af temaer, arkitektoniske felter, kort og tidslinje.
 • 21. marts Borgermøde med work-shop. Tema: bevaringsværdier og potentialer.

21. maj – 31. maj

 • Konklusion og anbefalinger.

Metode

Metoden for Kulturarvskortlægningen af Mern vil læne sig op ad Kulturarvsscreeningen for Præstø midtby og Kulturarvskortlægningen for Nyråd (Plan, Vordingborg Kommune, 2012/13) og Skitseprojektet med tidslinje for Lundby (SLA arkitekter, 2009).

Den vil fokusere på udviklingen af arkitektoniske og kulturarvsmæssige felter som potentielle områder for et videre arbejde med strategier og konkrete indsatsforslag i Mern.

Hvor der i Præstø blev lagt vægt på at skabe et redskab for udarbejdelsen af en fælles bevarende lokalplan for midtbyen, og der i Lundby blev lavet et tidslinjeforløb med henblik på udarbejdelsen af et skitseprojekt for byen, skal kortlægningen for Nyråd og Mern sigte efter at danne grundlag for udviklingsstrategier for byen og samtidig kunne bruges som redskab i udarbejdelsen af kommende projekter og indsatser.

Kortlægningen forgår i samarbejde med museerne, lokalråd og bevaringsforeningen samt med inddragelse af borgere fra området ved borgermøde og work-shop.

Således vil kortlægningen bestå i:

 • Screening og sammenfatning af eksisterende materiale om byen herunder, historisk materiale: kulturhistoriske studier, ulturmiljøer (PLAN 21), oplæg til områdebeskrivelse, Nyråd (COWI).
 • Screening og sammenfatning af de mest relevante historiske og topografiske træk for byen.
 • Tidslinje.
 • Arkitektonisk/kulturarvsrelaterede felter.
 • Konklusion og afsæt/anbefalinger for kommende strategier og indsatser.

Hovedtemaerne i kulturarvskortlægningen for Mern

Kulturarvskortlægningen for Mern vil i sin opbygning, sin struktur og sine hovedtemaer læne sig op ad den form vi kender fra eksisterende Kommuneatlas.

Da der for det tidligere Langebæk Kommune og dermed Mern ikke er udarbejdet et sådant atlas, vil der i Kulturarvskortlægningen blive lagt vægt på at der nås omkring hovedtemaerne i et sådant atlas som for Mern vil blive:

 • Landskabelige hovedtræk
 • Byens topografi og ældre historie
 • Bevaringsværdige sammenhænge i byen
 • Byens placering
 • Sammenhænge til landet/godserne
 • Byggeskik i byen
 • Bevaringsværdige bygninger
 • Bevaringsplanlægning (sårbarhedsvurdering)

I disse kapitler behandles en række temaer som er udpeget i et samarbejde mellem Lokalråd, Lokalhistorisk arkiv, Bevaringsforeningen, Museerne og Kommunens Planafdeling.