Spring til indhold

Handleplan for bedre skolemiljø

Bilag 1

HANDLEPLAN FOR BEDRE SKOLEMILJØ

Både børn og voksne har ansvar for god adfærd og sprogbrug i skolen. I den forbindelse er lærere og pædagoger er vigtige rollemodeller og kulturbærere og har et særligt ansvar for, at der i hverdagen reageres overfor uacceptabel adfærd eller sprogbrug. Denne handleplan indeholder principper for, hvordan lærere og pædagoger forventes at reagere, når adfærd og sprogbrug ikke er i orden. Trivselscoachen på skolen bruges aktivt i alle relevante sammenhænge.

 • Hvis en elev bruger et groft og uacceptabelt sprog
  Personalet, der overhører det uacceptable sprog, irettesætter omgående eleven. Hvis eleven tager irettesættelsen til efterretning, så er problemet løst. Hvis dette ikke er tilfældet, så kontaktes forældrene af kontaktlæreren, og skolens ledelse inddrages. Ved gentagelser på trods af ovenstående indkaldes forældrene hurtigst muligt (tilstræbes dagen efter) til møde med skolens ledelse og impliceret personale. Ved usædvanligt groft sprogbrug eller trusler kan eleven bortvises af skolens ledelse efter gældende regler og kan ikke deltage i skoledagen, før der er afholdt møde.

 • Hvis en elev skaber uro i undervisningen
  Personalet irettesætter eleven. Hvis eleven tager irettesættelsen til efterretning, så er problemet løst. Hvis dette ikke er tilfældet, kontaktes forældrene af kontaktlæreren, og skolens ledelse inddrages. Ved gentagelser indkaldes forældrene hurtigst muligt (tilstræbes dagen efter) til møde med skolens ledelse og impliceret personale.

 • Hvis en elev misbruger skolens IT og iPads
  Forældre og skolens ledelse samt IT orienteres. Ved gentagende overtrædelser inddrages IPad. Derudover kan der ske nulstilling af IPad (Skole-IPad).

 • Hvis en elev forlader skolen/undervisningen uden tilladelse
  Forældrene og skolens ledelse orienteres. Ved gentagne overtrædelser indkaldes forældre hurtigst muligt (tilstræbes dagen efter) til møde med skolens ledelse og impliceret personale.

 • Hvis en elev med vilje ødelægger skolens genstande eller inventar
  Skolens ledelse inddrages og overtager, hvis en elev har ødelagt nogle af skolens genstande eller inventar. Hjemmet kontaktes. Erstatningsansvar kan gøres gældende.

 • Hvis en elev udviser voldelig eller anden aggressiv adfærd
  Er eleven til fare for sig selv eller andre, nedtrappes situationen – f.eks. ved brug af konflikttrappen. Skolens ledelse inddrages med det samme. Eleven deltager ikke i undervisningen, før der er holdt møde med forældrene. Forældrene indkaldes til møde med ledelse og impliceret personale.

 • Hvis en elev overtræder reglerne for røgfri adfærd i skoletiden
  Cigaretter, cigarer, snus, e-cigaretter inddrages fra eleven, og ledelsen, impliceret personale og forældrene kontaktes med det samme og indkaldes til møde. På mødet lægges en plan for, at den uønskede adfærd ikke gentager sig.