Spring til indhold

Fritidshavne

Mål for Fritidshavne

  • At udvikle og bevare et varieret net af fritidshavne, med en tilstrækkelig kapacitet til Vordingborg Kommunes befolkning, samt tilstrækkelig kapacitet til at betjene gæstesejlere.
  • At fritidshavnene udvikles med varierede friluftsaktiviteter for både borgere og turister.
  • Færgefarten mellem Bogø og Stubbekøbing videreudvikles som turistattraktion og som en afgørende forudsætning for videreudvikling af cykelturismen i kommunen.

Retningslinjer

Kort 25.1

25.1
Udvikling af eksisterende fritidshavne, herunder med nye pladser til fritidsbåde skal tilgodese forhold omkring internationale naturbeskyttelsesområder, hensynet til besejlingsforhold, kystbeskyttelse m.v.

25.2
Udvikling af fritidshavne skal ske under hensyntagen til eksisterende kulturmiljø og det visuelle miljø omkring kysten.

25.3
Alle havnene forsynes med faciliteter og landarealer svarende til deres størrelse og anvendelse. Der må herunder udlægges tilstrækkelig parkeringsplads ikke blot med henblik på bådejere, men også på offentlighedens adgang til havnene.

25.4
Der bør under hensyntagen til det omgivende miljø udlægges arealer til vinteropbevaring af fritidsbådene.

25.5
Anvendelsen af anlæg på havnene skal søges samordnet, så der opnås færrest mulige anlæg med mindst mulig visuel indvirkning på kysten og med hensyntagen til det eksisterende kulturmiljø.

Redegørelse

Fritidshavnene udgør sammen med kyststrækningerne en meget vigtig del af kommunens attraktion både for borgerne og for besøgende i kommunen.

Fritidshavnene er også en vigtig brik i udvikling af turismeerhvervet, her er et stort potentiale og ved at udvikle havnenes landanlæg med cafeer, overnatningsmuligheder for sejlende i kajakker og andre mindre både, arbejdende værksteder, bådebyggeri, anlæg til de marine klubaktiviteter, tilbud til lystfiskere og information om lokalområdets attraktioner kan der skabes et vigtigt omdrejningspunkt for både borgere og turisters friluftsaktiviteter.

Udvikling af havnene skal ske ved en individuel vurdering af den enkelte havns udviklingsmuligheder, således at den enkelte havns potentiale udnyttes og så de tilsammen kan tilbyde et varieret udbud af faciliteter til brugerne.

Ved udbygningsplaner skal der ved projekternes placering og ved deres omfang tages hensyn til bevarelse af natur og miljøværdier samt til kysternes benyttelse til andre rekreative formål. Under fastlæggelsen af kapaciteten for både og angivelse af sejladsmulighederne må der tages hensyn til såvel projektets umiddelbare omgivelser, herunder et attraktivt bagland, som til eventuelt sårbare vandarealer samt fuglebeskyttelsesområder, der kan berøres af øget sejlads. Udvidelse og etablering af fritidshavne kræver tilladelse fra Kystdirektoratet.

Tilladelser til mindre bådebroer samt badebroer søges som enkelttilladelser i henhold til bekendtgørelse om bade- og bådebroer. I naturbeskyttelsesområder vil der kun undtagelsesvis kunne meddeles tilladelse til anlæg for småbåde. Der kan herudover fastsættes begrænsninger i sejladsen i visse farvandsområder af hensyn til fuglelivet.

Havnen ved Gl. Kalvehave

Bogø-Stubbekøbing overfarten
Bogø–Stubbekøbing overfarten er en vigtig del af den internationale cykelrute mellem Tyskland, Danmark og Sverige. Overfarten har stor turistmæssig betydning for både Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland.

Ruten ejes i fællesskab af Vordingborg og Guldborgsund Kommuner. Vordingborg Kommune har rederiforpligtelsen på overfarten, og driften varetages af Vordingborg Kommune. Ruten drives med færgen Ida, der er hjemmehørende på Bogø. Vordingborg Kommune og Guldborgsund Kommune har igangsat et udviklingsprojekt og en renovering af færgen Ida. Ruten drives i nært samarbejde med foreningen Idas Venner.