Spring til indhold

Friluftsliv

Mål for Friluftsliv

  • Mulighederne for at dyrke friluftsliv i kommunen skal styrkes, og befolkningens fysiske og mentale sundhed skal fremmes
  • Antallet af bynære rekreative arealer øges, f.eks. ved etablering af nye skove og naturområder
  • Jordveje og stier i det åbne land bevares og udbygges
  • Færdselsmulighederne for fodgængere, cyklister, ridende og sejlere forbedres
  • Befolkningen i alle egne af kommunen skal have mulighed for rekreativ udfoldelse, så vidt det overhovedet er muligt under hensyn til de naturgivne betingelser
  • Friluftsområder skal kunne nås inden for en rimelig afstand fra bysamfundene
  • Befolkningens adgang til information om natur og kulturspor skal forbedres
  • Hensigtsmæssig planlægning for friluftsaktiviteter skal fremmes, så indbyrdes konflikter mellem forskellige former for aktiviteter kan afværges
  • Mulighed for fritidsliv langs kyst og på vand udvikles
  • I friluftsområderne skal der ske en udvikling af befolkningens muligheder for friluftsliv uden at områdernes naturværdier forringes. 

Retningslinjer

Kort 20.1


20.1
Fremme af friluftslivet må ikke medføre, at hensynet til naturen tilsidesættes. Oplysning skal fremme forståelsen for naturen. På baggrund af sårbarhedsanalyser kan det være nødvendig at friholde dele af naturen for aktivitet.

20.2
Offentlighedens adgang til naturen og specielt til kysten skal sikres og udbygges gennem planlægning og administration af den arealregulerende lovgivning samt naturbeskyttelseslovens kapitel 4.

20.3
Der kan som hidtil fastlægges bestemmelser for forsvarets øvelsesarealer og omkring skydebaner, der begrænser almenhedens færdsel.

20.4
Friluftsområderne er udpeget og angivet på kort 20.1.

20.5
Nye rekreative anlæg eller aktiviteter kan kun ske i det omfang, de ikke forringer områdernes naturmæssige kvaliteter, der er grundlaget for områdernes rekreative værdi.

20.6
Ved ændring eller placering af nye anlæg eller aktiviteter i områderne skal det sikres, at befolkningens naturbaserede rekreative interesser ikke forringes.

Redegørelse

Vordingborg Kommune har mange herlighedsværdier at byde på, når der tænkes på natur og kulturseværdigheder. Kommunen har den længste kyststrækning i Danmark og spændende lokaliteter med historie, fred og ro. Disse særpræg er et stort aktiv i forhold til at fastholde og tiltrække nye indbyggere og turister.


Kajakker ved Bøgestrømmen

Udpegning af friluftsområder
Friluftsområderne er udpeget i forbindelse med fredningsplanlægningen i 1980’erne. Udpegningen tager udgangspunkt i områder, hvor landskab og natur rummer store oplevelsesværdier og er stærk nok til rekreativ udnyttelse. Det gælder for eksempel en stor del af kommunens skovområder og de badeegnede kyststrækninger. Der hvor sommerhusområder ligger i tilknytning til friluftsområderne er de afgrænset som en del af friluftsområderne for at understrege den sammenhæng, der er med hensyn til rekreativ anvendelse.

Afgrænsning
Afgrænsningen af friluftsområderne vil blive justeret i kommende planer i forhold til den nyeste viden om karakteren af kommunens naturkvaliteter. Dette vil i særlig grad være aktuelt i forbindelse med Natura2000-planlægningen. Afgrænsningen af friluftsområder er videreført uændret i forhold til Kommuneplan 2013.

Formidling af oplevelser og steder
Naturoplevelser og rekreation i skove, på strande og langs kyster fremmes gennem formidling og tilgængelighed. Eksempelvis gennem forskellige naturvejledertilbud såsom afholdelse af ture og arrangementer, udarbejdelse af foldere og informationstavler, digital formidling bl.a. hjemmesider. Fremkommelighed og tilgængelighed til naturoplevelser styrkes via flere rekreative ruter, stier, P-pladser, kort o.lign.

Naturfølsomme områder
Færdsel gennem de følsomme naturområder skal styres gennem tiltag som stier, udsigtspunkter, tårne, formidling m.v. Formidling bidrager til at vedligeholde og skabe en interesse hos befolkningen for at beskytte de mange natur- og kulturværdier og miljøet.

Samarbejde
Kommunen har netværkssamarbejde med Naturstyrelsen, Region Sjælland og andre kommuner for at fastholde og fremme initiativer på friluftsområdet.
Der samarbejdes om etablering af nye regionale, nationale og internationale ruter.
Kommunen indgår samarbejde med lokale borgergrupper om initiativer inden for givne økonomiske rammer.

Netværk af stier og ruter
Et sammenhængende netværk af stier og ruter forbedrer befolkningens adgang til naturoplevelser og motion. Der findes allerede en række veletablerede ruter som for eksempel Sjællandsleden, Sporene på Svinø, Fjord-til-fjord-stien til længere ture.

Sikring af sårbare stier
For at sikre disse sårbare stier, f.eks. kirke- og skolestier, er det kommunens ønske, at det eksisterende rutenet tilknyttes disse, ligesom stierne også kan optages i de kommunale vej- og stifortegnelser, så de gennem en registrering er mere beskyttet for fremtiden.

Naturbeskyttelsesloven
Naturbeskyttelsesloven søger at tage hånd om problemet i forhold til offentlighedens adgang til naturen. I lovens § 26a er der regel om, at gennemgående stier og veje, eller stier og veje, der fører til strande, skove, udyrkede arealer, udsigtspunkter, kulturminder og lignende, ikke umiddelbart må nedlægges. Kommunen har fire uger til at reagere i og seks måneder til at foretage en vurdering. Hvis kommunen ikke reagerer, kan stien/vejen nedlægges.

Afmærkede stier og ruter
I kommunen er udlagt afmærkede vandre- cykel- og riderutenet, se kort 20.1.
Etablering af den regionale vandrerute Sjællandsleden langs med Vordingborg Kommunes kyststrækning giver turister og lokale mulighed for at benytte kystnære områder.

Behov for p-pladser
Der vil være behov for at bevare og etablere mindre, kystnære P-pladser til lystfiskere, badende o.a. Disse P-pladser kan også være vigtige for dem, der foretrækker at bruge kortere strækninger af diverse rutenet.

Overnatningsmuligheder
I tilknytning til det regionale rutenet Sjællandsleden og Munkevejen findes overnatningsmuligheder inden for en gåafstand af max. 3 km, i form af campingpladser, vandrehjem, hoteller, primitive lejrpladser eller sheltere. Det er kommunens ønske at denne kvalitet udbygges og indarbejdes i fremtidige regionale vandreruter og cykelruter.

Naturcentres betydning
Naturcentre er vigtige, hvor der i tilfælde af arrangerede ture er behov for at komme i ly og få adgang til toilet. Samtidig giver det en ekstraordinær mulighed for information i form af udstillinger, som kan berige udbyttet af et besøg. Naturcentrene er også vigtige støttepunkter på vandre- og cykelruter.

Flere mindre natur- og kulturbaser
Der findes flere mindre naturcentre i kommunen, som drives af Vordingborg Kommune, Naturstyrelsen eller i samarbejde mellem flere aktører.

Det er kommunens ønske, at der etableres mindre natur- og kulturbaser med udstyr til undervisning om natur og friluftsliv samt naturcentre. Eksempelvis i en ny bålhytte tæt på skoler og institutioner eller i eksisterende ældre, bevaringsværdige bygninger, der på den måde kan få nyt indhold og sikres for eftertiden.

Det er vigtigt, at de indpasses i det lokale miljø, så de ikke i sig selv udgør en belastning for den natur og det kulturmiljø, som de har til opgave at formidle og give lettere adgang til.

Med tilgang af ny målgruppe, ryttere til hest, er der i kommunen etableret lokale kombinerede vandre- og rideruter. Kommunen vil etablere nye rutesystemer af denne type i områder, der er egnet til denne færdsel.

Cykelrutenettet i Vordingborg Kommune bliver benyttet af både lokale og turister. Ruterne forløber af småveje, skov-, mark- og digeveje samt nyanlagte stier. Kommunen arbejder med skiltning af cykelruterne samt forbedring af deres forløb og standard inden for de givne økonomiske rammer. Der tilstræbes en kobling til de naturstier, der findes i kommunen.

Da der fortsat forventes stigende interesse for cykelturismen, er det et ønske at udbygge cykelrutenettet.

Naturrum Præstø Fjord – et eksempel på et natur- og friluftsprojekt
Naturrum Præstø Fjord er et eksempel på formidlingsprojekt, der kombinerer forbedret adgang til naturen og formidling af natur og kultur ved otte udvalgte lokaliteter ved Præstø Fjord på tværs af kommunegrænserne. Til projektet er udarbejdet en folder om at opleve fjorden fra vandsiden med overnatnings- og opholdsmuligheder.