Spring til indhold

Vejriste udskiftes i Storegade i Stege

Arbejdet kan give kortvarige gener i trafikafviklingen.

Når påsken er slut, begynder Vordingborg Kommune at udskifte flere vejriste på Storegade i Stege, for at sikre adgang til en bedre, hurtigere og mere effektiv tømning af vejristenes sandfang.

For at mindske de trafikale gener arbejdes der i én vejside af gangen, men der kan opstå kortvarige stop i trafikken i den side af gaden, hvor arbejdet udføres, lige som der kan forekomme kortvarige støj og støvgener.

På strækningen fra Ved Havnen til Sct. Knudsstræde er der stenbelægning. Disse sten skal løsnes i forbindelse med udskiftning af ristene. Der vil derfor af sikkerhedsmæssige årsager blive parkeret en mandskabsvogn langs kantstenen under arbejdets udførelse. Når der ikke er mandskab på de enkelte steder, og arbejdet ikke er afsluttet, vil der være placeret markeringspæle til arbejdet er afsluttet

Når vejristene er udskiftet vil der umiddelbart kort efter blive udlagt asfalt. På den del af strækningen hvor ristene er placeret i asfalt – fra Sct. Knudsstrædet mod bygrænsen, vil processen være den samme, men det er sandsynligt at markeringspælene her vil stå i nogle dage, før der kommer asfalt omkring ristene. Medarbejderne, der udfører arbejdet, er meget opmærksomme på, at minimere generne for handlende, butiksejere og trafikanter.

Arbejdet forventes at være afsluttet inden turistsæsonen for alvor går i gang. Arbejdet udføres på vejareal, og derfor opfordres der til, at passe godt på de medarbejdere der udfører arbejdet.

Vi beklager de gener, som arbejdet kan medføre.

Hvis du har spørgsmål til projektet, så er du velkommen til, at kontakte Teknik og Miljø på 55 36 25 70.