Spring til indhold

Regulativ for husholdningsaffald 2023 i høring

I offentlig høring frem til den 4. marts.

Den 15. december 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen modellen for de affaldsordninger, der skal træde i kraft pr. 1. oktober 2023.

Det blev besluttet, at der skal være 3 beholdere ved hver husstand i stedet for de 2, der er i dag. Beholderen til restaffald og madaffald fastholdes, genbrugsbeholderen omdannes til plast & mad- og drikkekartoner/papir & småt pap og den tredje, nye beholder bliver til glas og metal. Dertil kommer en indsamlingsordning for farligt affald afhængigt af boligtypen.

Kravet om tekstilaffald er udskudt, hvorfor beslutningen om de nye affaldsordninger følger de statslige krav om indsamling af 10 affaldsfraktioner ved husstanden.

Klima- og Teknikudvalget har på deres seneste udvalgsmøde fastlagt affaldsordningerne i høringsudkast til regulativ for husholdningsaffald. I regulativet besluttes rammer og tømmefrekvenser, som danner grundlag for beregning og opkrævning af gebyrer hos den enkelte husejer.

En væsentlig ændring i forhold til den nuværende affaldsordning er forslaget om, at den ugentlige tømning af beholderen til restaffald og madaffald i uge 23-34 ophører. Det vil dog fortsat være muligt at tilkøbe ugetømning for både helårsboliger og sommerhuse.

Det foreslås endvidere, at beholderen til plast & mad- og drikkekartoner/papir & småt pap tømmes hver 3. uge samt at beholderen til metal og glas tømmes 4 gange årligt.

En reduceret tømmefrekvens i vinterhalvåret med et tilsvarende reduceret gebyr for sommerhusområder og flexboliger i landzone foreslås videreført.

Det endelige regulativ vil foreligge til vedtagelse i april måned. Herefter skal indsamlingsordningen sendes i udbud, og en ny kontrakt med den vindende leverandør skal være indgået, inden regulativet træder i kraft.

Høringsforslaget til regulativ for husholdningsaffald 2023 kan findes på https://www.vordingborg.dk/h%C3%B8ring/