Spring til indhold

Opsamling på anmeldte pædagogiske tilsyn

De kommunale dagtilbud lever op til kravene i dagtilbudsloven.

I efteråret 2021 og foråret 2022 har administrationen, på vegne af Kommunalbestyrelsen, ført anmeldt pædagogisk tilsyn med alle kommunale dagtilbud. De pædagogiske tilsyn har til formål at sikre, at alle dagtilbud lever op til en vis pædagogisk kvalitet. En høj kvalitet i dagtilbud er helt centralt, hvis man ønsker at give alle børn de bedste forudsætninger for et godt liv.

Den generelle konklusion på de pædagogiske tilsyn er, at der i alle dagtilbud arbejdes med at sikre det gode børneliv igennem læringsmiljøer, der understøtter børnenes udvikling, trivsel, læring og dannelse. Det er administrationens klare vurdering, at alle dagtilbud ønsker at udvikle deres pædagogiske praksis og dermed højne kvaliteten, og der er flere områder, som dagtilbuddene generelt præsterer rigtig godt i forhold til:

  • Relationen mellem børn og voksne
  • Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan og planlægning af det pædagogiske arbejde
  • Inddragelse af børnenes perspektiv.

Tilsynene har samtidig identificeret forskellige opmærksomhedspunkter, som de fleste dagtilbud med fordel kan forbedre sig i forhold til – blandt andet i forhold til arbejdet med børn i udsatte positioner.

I forbindelse med næste års tilsyn, vil disse opmærksomhedspunkter være i fokus. Der vil derudover være et større fokus på dialog og sparring mellem de pædagogiske konsulenter og dagtilbuddene, og på den måde forventes kvaliteten at kunne højnes i alle dagtilbud.