Spring til indhold

Nyt om Politik uge 8

Der er referat fra kommunalbestyrelsen samt dagsordener fra flere udvalg.

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 24. februar. På dagsordenen var blandt andet endelig vedtagelse af lokalplan for ny daginstitution i Præstø, frigivelse af penge til vand- og naturprojekter, aftale om spring- og bevægelsescenter samt en plan for arbejdet med at udvikle Panther grunden til Idræt og kulturknudepunkt.

Lokalplan for daginstitution ved Rugvænget i Præstø endelig vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 24. februar 2021 vedtaget lokalplanen for en ny daginstitution i Præstø.

Lokalplanen gør det muligt at bygge en ny daginstitution på op til 2.000 m2. Der er mulighed for en tilhørende legeplads, grønne friarealer og parkeringsplads. Lokalplanen fastlægger også bebyggelsens udformning og udseende og sikrer beplantningsbælter langs med skel.

Byggeriet skal være svanemærket, hvilket bl.a. betyder, at bygningen har et lavt energiforbrug, et godt indeklima og lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter. Ønsket om svanemærket byggeri nævnes i forslagets redegørelse, men er ikke reguleret i lokalplanens bestemmelser, da det ligger udenfor hvad en lokalplan kan regulere.

Ind- og udkørsel til institutionen skal ske ved Rugvænget 100, og når daginstitutionen er opført og indviet, iværksættes trafikmålinger, og der fremlægges forslag til trafikløsninger, hvis målingerne viser behov herfor.

Trafikmåling og trafikovervågning iværksættes straks daginstitutionen er åbnet, så der hurtigt kan klarlægges et evt. behov for alternativ trafikafvikling.

Derudover optages trafikafviklingen i krydset: Rosagervej, Christinelundsvej og Østerbro som en sag på næste trafiksikkerhedsrådsmøde, idet skolevejen for bløde trafikanter skal sikres.

Der forventes byggestart april 2022 med en forventet ibrugtagning i maj 2023.

Mere natur i Vordingborg

Kommunalbestyrelsen frigav et rådighedsbeløb på 1.688.731 kr. til vand- og naturprojekter, projekter der skal skabe mere og bedre natur i kommunen.

Pengene skal bruges til gennemførelse af en række projekter i Natura 2000 områder, i de målsatte vandløb samt til at øge fiskebestandene.

En mark nordvest for Ørslev omdannes således snart til bynær folkeskov. Skoven opføres på kommunalt ejet jord, og medfinansieres af midler fra Danmark Planter Træer. Det 14 ha store markareal omdannes til natur ved at plante skov, åbne et rørlagt vandløb, genskabe en lavvandet sø samt ved udsåning af vilde blomster. Den nye skov skal på sigt være med til at beskytte grundvandet samt bidrage til en øget biodiversitet og til rekreative formål.

Staten har i 2021-22 afsat 255,5 mio. kroner i en ny klima-lavbundsordning. Ordningen har til formål at reducere landbrugets CO2-udledning ved udtagning af lavbundsjorde. Samtidig skal ordningen også bidrage til mere natur, biodiversitet, rent drikkevand og øge muligheden for friluftsliv.

Vordingborg Kommune går nu i gang med en proces, hvor der skal screenes for potentielle projektområder. Fokus vil primært være på projektmuligheder i lavbundsområderne i forbindelse med den nye klima-lavbundsordning, men mulighederne for generelt at skabe større sammenhængende naturområder vil også blive undersøgt. Håbet er, at undersøgelsen vil bevirke, at kommunen kan få del i de nye midler og derved skabe mere natur i Vordingborg Kommune.

Spring- og bevægelsescenter i Vordingborg skubbet godt i gang

Det initiativ, som en række frivillige gymnastikforeninger for tre år siden tog for at sikre bedst mulige faciliteter for alle borgere i Vordingborg kommune, er nu blevet til virkelighed. Fonden DGI Huset Vordingborg opretter et datterselskab, som bygger og fremadrettet drifter et spændende center.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at Fonden DGI Huset Vordingborg får 5 mio. kr. til at realisere visionen om et spring- og bevægelsescenter i Vordingborg.

Samtidig blev det vedtaget, at Vordingborg Kommune skal sikre sig tider ved at betale et årligt beløb for at have springcenter og kvalificerede undervisere til rådighed i 35 uger årligt i tidsrummet fra kl. 08.00 til 15.00. Det vil primært være et tilbud for børn og unge fra skoler og dagtilbud samt sundhedsfremmende aktiviteter.

Derudover stilles springcenteret til rådighed for Vordingborg kommunes foreninger i 35 uger i tidsrummet kl.16.00 til 22.00. For denne rådighed betaler Vordingborg kommune 2,3 mio. kr. de første fem år - derefter 1,8 mio. kr. årligt. Desuden blev det besluttet, at der udarbejdes en 30-årig lejeaftale for det areal, som centeret bygges på.

Plan for arbejdet med at udvikle Panther grunden til Idræt og kulturknudepunkt

Kommunalbestyrelsen godkendte, at arbejdet med en ny strategisk udviklingsplan for Panther området igangsættes. Det skal ske ved at politikerne først siger ja til et overordnet program og siden til en samlet strategisk udviklingsplan.

Det er flere og flere forskellige kultur og fritidsaktører, der gerne vil have deres aktiviteter på den tidligere Panther Plast grund, som har fået behovet for en samlet strategisk plan for området til at vokse.

Med placering af et spring- og bevægelsescenter, samt en lang række ønsker om udendørsaktiviteter og faciliteter, er det blevet nødvendigt at se på området i en sammenhæng, så der skabes rammer for fællesskab og aktiviteter, der understøtter hinanden - og ikke spænder ben for hinanden. Desuden er hele området et ankomstområde til Vordingborg by, og derfor vigtigt visuelt. Det er således vigtigt, at området signalerer kreativitet, aktivitet, bevægelse og fællesskab. At her sker der noget!

Uddannelsescharter på vej

Kommunalbestyrelsen har godkendt udrulningen af et uddannelsescharter.

Uddannelseschartret består af seks pejlemærker, der forpligter kommunen, civilsamfund og uddannelsesinstitutioner på en fælles retning, som skal få flere unge i uddannelse.

Der er brug for en samlet indsats, da 28 % af de 25-29-årige i Vordingborg Kommune kun har grundskolen som højest fuldførte uddannelse. De unge fortjener bedre. De skal have en uddannelse og dermed kvalifikationer, som kan bidrage til vækst og udvikling i kommunen.

Med uddannelseschartret forpligter parterne hinanden på at bidrage til 2030 visionen om, at alle unge i Vordingborg Kommune bliver uddannet, så de står stærkt på arbejdsmarkedet. I løbet af foråret 2021 vil repræsentanter fra Vordingborg Kommune mødes med interessenter, som har interesse i at underskrive chartret.

I efteråret 2021 er der planlagt en fælles lancering af uddannelseschartret, hvor der vil være mulighed for drøftelser af fælles fremtidige indsatsområder. Herefter vil der løbende blive fulgt op på indsatsområderne bl.a. gennem et fælles netværk for alle parter, der har forpligtet sig på uddannelseschartret.

Se hele referatet

Se alle dagsordener og referater