Spring til indhold

Nyt om politik uge 8

Der er nyt fra Kommunalbestyrelsen og nye dagsordener for udvalg.

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 23. februar. På dagsordenen var blandt andet byggemodning i Ørslev, kørselsretning i Møllebrøndstræde i Stege, grøn pulje, kvartalsopgørelse for byggesagsområdet og anlæg og renovering af legepladser.

Anlæg og renovering af legepladser

Kommunalbestyrelsen besluttede, at arbejdet med strategien for legepladser fortsætter, men at tidsplanen for de forskellige delprojekter i strategien er ændret.

I 2022 kommer der nye legeredskaber på fire af de offentlige legepladser: Borre, Engen i Præstø, Rådhusparken i Vordingborg og Troldeparken i Ndr. Vindinge.

Der vil være fokus på at vælge legeredskaber med øget tilgængelighed til legepladsen i Rådhusparken, da parken er centralt placeret og har stier hen til legepladsen. Desuden går arbejdet med udflugtslegepladsen på Vordingborg Nordhavn i gang som en del af etape 1 af udviklingsplanen for havnen. Der arbejdes videre med udflugtslegepladsen på Præstø Havn i forhold til placering og forurening. Der vil også blive udført reparationer af legeredskaber og rensning af sand og faldunderlag på alle de offentlige legepladser.

Kortere sagsbehandlingstider for byggesager i 2021

Kommunalbestyrelsen tog en kvartalsopgørelse for byggesagsområdet til efterretning.

Der har været stor byggelyst indenfor kommunens grænser i 2021, som afspejler sig i det historiske høje antal af ansøgninger på byggesagsområdet - 1039 ansøgninger, som er 25 % flere end sidste år.

Kommunen bruger i gennemsnit 34,4 dage på at behandle en byggesag, når alle relevante informationer er modtaget. Det er en fald på 4,5 dage i forhold til 2021, hvor byggesagstiderne i gennemsnit var 38,9 dage.

Mange borgere og virksomheder har benyttet muligheden for forhåndsdialog med kommunen. Det letter den videre proces og sikrer bedre kvalitet af byggeansøgninger.

I løbet af 2021 blev der gennemført flere arrangementer i form af fyraftensmøder for ejendomsmæglere, og dem som afholder frivillige arrangementer, dialogmøder med erhvervsdrivende og borgervejledninger på bibliotekerne i Præstø, Stege og Vordingborg, som sikrer løbende dialog om byggesagsbehandling mellem erhvervslivet, borgerne og forvaltningen. Disse initiativer forventes også at blive gennemført i 2022.

Der arbejdes løbende på endnu bedre service for kommunens borgere og virksomheder.

Ændring af kørselsretning i Møllebrøndstræde

Kommunalbestyrelsen har godkendt et forslag fra administrationen om at ændre kørselsretningen i Møllebrøndstræde i Stege.

Helt konkret betyder det, at ensretningen i Møllebrøndstræde bliver ophævet, således at kørsel i begge retninger bliver tilladt.

Indtil videre har ensretningen i Møllebrøndstræde betydet, at det kun har været muligt for bilister at køre ud af byen, hvilket har medført en del omkørsler i trafikken. Særligt fordi Rådhusgade, som forløber parallelt med Møllebrøndstræde, også er ensrettet ud af byen.

Ændringerne vurderes derfor at sikre en mere logisk trafikafvikling i Stege By, da det nu bliver muligt for bilister både at køre ind i og ud af byen fra nord. Ændringen berører ikke cyklende.

Forslaget om at ændre kørselsretningen er udarbejdet på baggrund af dialog mellem administrationens fagfolk, politiet, Stege Handelsstandsforening og politikere.

Der vil i løbet af den kommende tid blive arbejdet med at gennemgå og opdatere skiltningen i området. Ændringerne træder således først i kraft, når de nye skilte er blevet opsat. På kommunens hjemmeside og sociale medier vil der blive kommunikeret ud til borgerne om ændringen.

Byggemodning i Ørslev

I forbindelse med salg af arealer til rækkehusbebyggelse i Ørslev har Kommunalbestyrelsen besluttet samtidig at iværksætte en byggemodning til parcelhuse.

Byggemodningen skal sikre muligheden for yderligere parcelhuse på Lerbjergvej, hvor der også pt. arbejdes på en samlet plan for udbygningen af de ca. 10 ha store område.

Fremrykningen af en investering på 5 mio. kr. vil gå til fortsættelse af den eksisterende stamvej (Lerbjergvej) i området, samt et antal parcelhusgrunde som kommunal byggemodning. Vejudvidelsen vil derudover være adgangsvej til en ny rækkehusbebyggelse, samt sikre mulighed for salg af yderligere arealer til ny bebyggelse i privat regi.

Grøn Pulje

Vordingborg Kommune planlagde i 2019 for en række større solcelleanlæg, som skal bidrage til den grønne omstilling i Vordingborg Kommune. Når anlæggene stilles op er opstiller jf. loven forpligtiget til at indbetale til en ”Grøn Pulje”, som kommunen skal administrere.

Da de første anlæg opføres i indeværende år har Kommunalbestyrelsen besluttet at oprette den grønne pulje, og der forventes indbetalt ca. 3 mio. kr. i 2022 i forbindelse med opstilling af solceller i Barmosen nord for Vordingborg. Der forventes indbetalt ca. 8-9 mio. kr. til den grønne pulje over de næste 3 år på baggrund af de planlagte solcelleanlæg.

Der vil i foråret blive udarbejdet et administrationsgrundlag, hvori det fastsættes ansøgningskriterier for ansøgninger til puljen. Jf. loven er den grønne pulje tiltænkt nærområderne til nye solcelleanlæg.

Se referat fra Kommunalbestyrelsesmødet den 23. februar 2022

Se dagsordener og referater fra alle udvalg