Spring til indhold

Nyt om politik uge 50

Der er nyt fra kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 15. december.
På dagsordenen var blandt andet lokalplaner for Ulvshale, Høringsfase for planer for Sukkerfabrikken Møns feriecenter, frigivelse af midler til renovering af Hårbølle havn samt nye affaldsordninger fra 2023.

Planerne for Sukkerfabrikken Møns feriecenter skal i 8-ugers offentlig høring

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at sætte planerne for Sukkerfabrikken Møns feriecenter i 8-ugers offentlig høring fra den 4. januar til den 1. marts 2022.

Der er tale om et samlet plangrundlag bestående af et forslag til lokalplan samt et kommuneplantillæg og for det konkrete projekt, et forslag til miljøkonsekvensrapport og vilkår for etablering, også kaldet §25 tilladelse.

Sukkerfabrikken Møns feriecenter vil skabe flere lokale overnatningsmuligheder og det forventes, at ferieområdet på sigt kan rumme op mod 2500 gæster i højsæsonen. Helt i tråd med Møns naturgivne styrker, vil udviklingen af Sukkerfabrikken bidrage til videreudvikling af Møns certificering som biosfære-område med fokus på bæredygtighed, naturoplevelser og aktiv ferie.

Der er udarbejdet et plangrundlag, som danner rammen for de nye ferieboliger tæt på Stege Havn og by.

Planerne indeholder ferieboligenheder og en række kulturaktiviteter, oplevelsestilbud og et vandland. Der skal opføres 475 ferieboligenheder på land og 25 på vand i form af pælehuse. Herudover er det tanken at opføre et hotel med 110 enheder samt et vandrehjem på Sukkerfabrikkens arealer.

I foråret 2022 vil Kommunalbestyrelsen på baggrund af høringens indkomne bemærkninger og forslag tage stilling til planerne og miljøkonsekvenserne for det nye feriecenter og øvrige aktiviteter.

Renovering af Hårbølle Havn

Med kommunalbestyrelsens godkendelse af en tillægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb kan projektet med en renovering af Hårbølle Havn nu gå i gang.

Projektet var i licitation i november 2021 og det var Vester Fjord, som blev valgt til at udføre projektet.

Entreprenøren skal indrette byggepladsen i slutningen af december 2021, og så sætter de projektet i gang i uge 1, 2022.

På grund af længere leveringstid for tiden på materialerne forventes der at renovering af Hårbølle Havn er færdig i uge 30, 2022.

Affaldsordninger 2023

Kommunalbestyrelsen har besluttet de affaldsordninger, der skal sættes i værk fra den 1. oktober 2023.

De nuværende affaldsordninger hos alle husstande skal justeres og suppleres med indsamling af yderligere affaldstyper i henhold til lovgivningens krav.

Fra den 1. oktober 2023 vil alle en-familieboliger få en affaldsbeholder yderligere med to rum til hhv. glas og metal. Den nuværende genbrugsbeholder skal herefter bruges til hård og blød plast/mad- og drikkekartoner og papir/pap. Beholderen til rest- og madaffald skal bruges som hidtil.

Også ved boliger med fælles affaldsordninger vil der blive opsat yderligere beholdere til sortering af glas og metal. Alle boliger vil også få en kasse til håndtering af det farlige affald.

Tømmefrekvenser og service i de kommende affaldsordninger vil blive fastlagt i et nyt regulativ for husholdningsaffald i Vordingborg Kommune. Regulativet forventes at komme i offentlig høring i foråret 2022.

Status på omdannelsen af Vordingborg Stationsområde

Kommunalbestyrelsen tog en status for Vordingborg Stationsområde til efterretning.

Vordingborg Kommune fik i 2019 tilsagn om 7,35 mio. kr. fra Realdania til finansiering af et omdannelsesprojekt til udvikling af stationsområdet i Vordingborg. Vordingborg Kommune har bidraget med tilsvarende beløb i kommunal medfinansiering.

Projektets formål er:

- At skabe et fællesrum for studerende og for unge iværksættere i stationsbygningen i Vordingborg

- I samarbejde med private investorer at skabe nye spændende byrum omkring stationsbygningen, samt etablere nye parkeringsarealer til pendlere

- At etablere synlige forbindelser til uddannelsesstederne

Status på projektet er nu:

Stationsbygningen

Vordingborg Kommune har lejet en del af stationsbygningens kælder, ventesalen og den nordlige del af stueetagen samt den nordlige del af 1. salen.

Der er givet byggetilladelse og indhentet tilbud på renovering af forhallen til udstillingsrum og ventesal samt til renovering af kælderen til øvelokaler. Arbejderne kommer til at foregå i 2022.

1. salen er blevet indrettet som et kontorfællesskab med kreative erhverv. Der lejes pt. lokaler ud til bl.a. en kunstner, et forlag og til Filmfabrikken. Der er yderligere kapacitet til flere kreative erhverv.

Campuscaféen er i sommeren 2021 genåbnet efter at have været nedlukket siden marts 2020 pga. covid-19. Der er siden blevet arbejdet hårdt på at få engageret frivillige unge fra kommunens uddannelsesinstitutioner, der er blevet afholdt en række arrangementer og flere er planlagt.

Første drop-in åbningsdag var 16. november, hvor der blev spillet musik, spist pizza og valgdagen blev fejret. Her deltog flere end 80 unge. Forhåbningen er at kunne holde Campuscaféen åben alle hverdage efter jul.

Ny bebyggelse

Lejerbo er i gang med at opføre 43 almene familieboliger fordelt på tre bygninger over for stationsbygningen. Boligerne forventes at være indflytningsklare i foråret 2023.

De tre byrum

Der er blevet udarbejdet et nyt og mere detaljeret dispositionsforlag til indretningen af de tre byrum i stationsområdet: Stationspladsen, Algade og Passagen (Byparken).

Første etape er anlæg af stationspladsen (boldbur sænket ned i terrænet, en lille scene, en kirsebærlund samt siddepladser) og renovering af Algade, der forventes færdigt medio 2022.

Anlægget af Passagen afventer Lejerbos byggeri.

Lokalplaner for Ulvshale vedtaget

Kommunalbestyrelsen har vedtaget Bevarende Lokalplan R 15.12.01 Aftaleområde Sandvejen, S 15.03.01 Sommerhusområde Skoven i Ulvshale, S 15.01.01 Sommerhusområde Stranden i Ulvshale og Kommuneplantillæg Nr. 22.

Lokalplanerne er: En bevarende lokalplan for Sandvejen, der er restriktiv i sine bevarende bestemmelser og dermed beskytter kulturmiljøet og de markant, bevaringsværdige sommerhuse i området. Planen har til formål at fastlægge klare regler for det eksisterende rekreative fritidshusområde, således at bebyggelsens beliggenhed, anvendelse og ydre fremtræden reguleres på en måde, der bevarer områdets karakter af sommerhusbebyggelse, der underordner sig naturen.

En bebyggelsesregulerende og beplantningsregulerende lokalplan for området i Ulvshaleskoven. Planen har til formål at fastlægge klare regler for det eksisterende sommerhusområde således, at bebyggelsens beliggenhed, anvendelse og ydre fremtræden reguleres på en måde, der giver området en ensartet karakter af sommerhusbebyggelse, der underordner sig skoven og dermed naturen. Skoven er i denne lokalplan det vigtigste element, således at både bebyggelsen og behandling af eksisterende bevoksning reguleres.

En bebyggelsesregulerende lokalplan for området ved Stranden, med bevarende bestemmelser for de ca. 15 små bevaringsværdige sommerhuse ud til vandet. Formålet med lokalplanen er at præcisere og fastlægge karakter og omfang af fremtidig bebyggelse/anlæg i området, samt dennes indpasning i forhold til omgivelserne. Områdets bebyggelse fremtræder i dag til dels meget forskelligt, hvorfor formålet er at fastsætte bestemmelser for udseende af fremtidig bebyggelse - arkitektur, materialer og farvevalg m.m.

Kommuneplanrammerne er tilpasset og justeret for hvad angår rammernes afgrænsning, således at de er i overensstemmelse med matrikelgrænser samt rammeafgrænsningerne fra tidligere Møn Kommunes kortgrundlag fra 1976.

Se meget mere om lokalplanerne, områdernes historie, processen for udarbejdelsen, webinarer og borgermøder på https://www.vordingborg.dk/lokalplaner-ulvshale-og-nyord/

Forbedringer på Camønoen

I budget 2018-2021 blev der afsat et beløb til forbedringer på Camønoen fordelt på årene 2018 og 2019. Kommunalbestyrelsen frigav beløbet for 2019 på kr. 400.000 kr.

På Camønoen er sket følgende forbedringer for beløbet:

• Shelterplads i Klintholm Havn, der er indviet søndag den 12. december 2021.

• Omlægning af dele af vandreruten Møn Rundt/Camønoen og bedre skiltning på ruten.

• Bålhytte på den primitive, kommunalt ejede overatningsplads ved Mønhytten i Tøvelde.

• Alle tiltag og steder i samarbejde med frivillige og private lodsejere.

 

Se hele referatet fra kommunalbestyrelsesmødet

Se alle dagsordener og referater