Spring til indhold

Nyt om politik uge 48

Referat fra Kommunalbestyrelsen og nye dagsordener til flere udvalg.

Kommunalbestyrelsen afholdt møde onsdag den 25. november. På dagsordenen var blandt andet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Møn og Bogø, regnskabsafslutning for den seneste udvidelse af Vordingborg Havn samt en strategi til reducering af gener fra måger i Vordingborg by.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Møn og Bogø

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Møn og Bogø.

I Danmark anvendes grundvand til drikkevand. For at sikre at vi også fremadrettet kan blive ved med at have godt og uforurenet grundvand til brug for drikkevand, er det nødvendigt at beskytte grundvandet.

Indsatsplanen er et bidrag til at beskytte grundvandet og støtter op om kommuneplanen, hvori det er besluttet at drikkevandsforsyningen skal baseres på en decentral vandforsyning, hvor indvinding af grundvand sker så udbredt som muligt. Kommunen ønsker, at den nuværende og fremtidige vandforsyning bygger på rent og uforurenet grundvand

Indsatsplanen dækker områder, der er særlig følsomme overfor forurening. Igennem målsætninger, retningslinjer og konkrete indsatser bidrager planen til, at sikre rent drikkevand til borgerne og samfundet som helhed, både nu og i fremtiden.

Afslutning på regnskab for seneste udvidelse på Vordingborg Havn

Den seneste store havneudvidelse af Vordingborg Havn er nu afsluttet. Kommunalbestyrelsen blev i den forbindelse orienteret om regnskabet og den vækst som havneudvidelsen har medført. Derudover godkendte Kommunalbestyrelsen, efter indstilling fra Havnebestyrelsen, den sidste del i regnskabet om indfrielse af byggekreditten med et resterende beløb på 0,6 mio. kr. Projektet er, med et budget på 170 mio. kr., nu afsluttet med ca. 1,60 mio. kr. under det oprindeligt afsatte budget.

Havneudvidelsen er blandt andet sket ved at genbruge restmaterialer og affaldsprodukter fra byggeindustrien og en stor del af de askedepoter, der i forvejen lå på havnen fra det gamle kulkraftværk på Masnedø. Den unikke bæredygtige måde at bygge havn på har fået stor opmærksomhed både i Danmark og internationalt. Opbakningen fra både Havnebestyrelsen, Kommunalbestyrelse og borgere har betydet meget.

Vordingborg er et kendt navn i havnebranchen og høster stor international anerkendelse. Vordingborg Havn udvikler sig og er en vigtig vækstmotor i kommunen. Det har blandt andet betydet øgede investeringer fra både eksisterende og nye kunder og virksomheder, og havnen selv har øget sin omsætning betragteligt. Der er skabt mange nye arbejdspladser på havnen, og antallet forventes at stige i de kommende år, fordi der er stor interesse fra flere nye virksomheder for at etablere sig på Vordingborg Havn. Den stigende beskæftigelse viser sig både ved de jobs der skabes direkte på havnen, men også ved de afledte arbejdspladser, der opstår i kølvandet på den erhvervsudvikling man ser på Vordingborg Havn.

Til kamp mod mågerne

Vordingborg Kommune går nu aktiv ind i arbejdet med at reducere generne fra mågerne i Vordingborg by.

I løbet af de seneste år er mågerne i stigende grad rykket ind i byerne. Mågernes ekskrementer, højlydte skrig i ynglesæsonen og deres jagt på føde giver i stigende grad anledning til konflikter. Især i Vordingborg by oplever mange mågernes tilstedeværelse som en belastning.

Mågernes tilstedeværelse skyldes overvejende, at de har let adgang til føde og gode ynglesteder. Føden får de fra skraldespande, containere, andefodring, hensmidt madaffald mv. og ynglesteder finder de på byens flade tage, hvor de er i fred for f.eks. ræve.

Hovedindsatsen bliver lagt på kommunens hjemmeside med en grundig beskrivelse af mågeproblematikken, herunder vejledning til hvad folk selv kan gøre for at afhjælpe generne, hvad enten det kræver tilladelse eller ej.

Kommunen tilbyder desuden, på vegne af berørte grundejerne, at søge en generel reguleringstilladelse hos Naturstyrelsen. Indenfor et afgrænset område, f.eks. Vordingborg midtby, giver en generel reguleringstilladelse ret til at regulere mågerne ved fjerne deres æg og unger.

En succesfuld indsats kræver at flest muligt deltager. Udover selve reguleringen reduceres mågernes antal mest effektivt ved at begrænse mågernes adgang til føde. Og her kan alle bidrage ved bl.a. at være opmærksomme på hvordan vi håndterer vores affald, så mågerne ikke får adgang til madrester.

Se hele dagsordenen/referatet

Se alle dagsordener og referater