Spring til indhold

Nyt om politik uge 47

Der er nyt fra Kommunalbestyrelsen og fra flere udvalg.

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 24. november. På dagsordenen var blandt andet renovering af Algade, forslag til affaldsplan, lokalplan for erhvervsområde på Bogø samt en forøgelse af udlejningsperioden for helårsboliger.

Forøgelse af udlejningsperioden for helårsbolig

Kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag om at forøge den mulige udlejningsperiode for helårsboliger i kommunen fra 70 dage til 100 dage pr. kalenderår. Det sker på baggrund af konkrete forespørgsler fra borgere og lovændringer i lov om sommerhuse og campering vedtaget af Folketinget i april 2019.

For Vordingborg Kommune vil det betyde, at det bliver mere attraktivt at udleje sin helårsbolig for borgerne, da en længere udlejningsperiode giver større indtægtsmuligheder.

Mere udlejning af helårsboliger i kommunen, vil give større adgang for turister og feriegæster, hvilket kan få en positiv effekt på de lokale forretninger og ferietilbud.

Forslag til affaldsplan i høring

Kommunalbestyrelsen har godkendt forslaget til affaldsplan for Vordingborg Kommune 2022 – 2032, som sendes i offentlig høring fra 26. november 2021 til 21. januar 2022.

Affaldsplanen indeholder en række initiativer, der skal øge genanvendelsen, og sikre at Vordingborg kommune opfylder de nationale krav på affaldsområdet.

Blandt initiativerne er yderligere henteordninger af de 10 affaldstyper: restaffald, madaffald, papir, pap, metal, glas, plast, mad- og drikkevarekartoner, farligt affald og tekstiler. Derudover skal bedre sortering og øget kommunikationsindsats reducere mængden af småt brændbart og restaffald.

Initiativerne bidrager samlet til en CO2-gevinst på yderligere 3.276 ton/år i 2025, hvor initiativerne i affaldsplanen forventes fuldt implementeret.

Renovering af Algade i Vordingborg

Belægningerne på Algade i Vordingborg er begyndt at blive nedbrudt på grund af trafik, opgravninger og vejrlig.

På strækningen mellem Chr. Winthersvej / Boulevarden og Slotstorvet er belægningerne så dårlige, at der bør tages særlige hensyn. Vordingborg Kommune forsøger derfor at begrænse gravearbejdet på strækningen.

Selv om opgravningerne minimeres, kan det ikke undgås, at der skal graves i Algade, og ved nogle arbejder vil det være nødvendigt at erstatte ødelagte fliser med asfalt.

På grund af belægningernes tilstand udarbejdes der et forslag på renovering af Algade mellem Chr. Winthersvej / Boulevarden og Slotstorvet. Forslaget tager udgangspunkt i den nuværende trafikafvikling i bymidten, og forslaget udarbejdes i dialog med Vordingborg Byforum, Handelsstandsforeningen og andre relevante parter.

Forslaget behandles til næste års budgetforhandlinger.

Lokalplan for erhvervsområde på Bogø

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. november 2021 lokalplan E 11.02.01 endeligt.

Lokalplanen har været udsendt i offentlig høring i 8 uger, og der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

Nærværende lokalplan nr. E 11.02.01 har til formål at regulere byggemulighederne for Ucomposites A/S på Bogø. Lokalplanområdet er beliggende i nærheden af Bogø By på Bogø. Lokalplanområdet udgør et samlet areal på omkring 16.500 m².

I 1965 flyttede virksomheden Jupiter ind på ejendommen og startede en glasfibervirksomhed. Her blev der blandt andet fremstillet glasfiberbåde. I de følgende år frem til 1991 blev virksomheden udbygget med nye produktionsfaciliteter, hvor der i den forbindelse blev givet i alt 3 landzonetilladelser, hvoraf en var til at ændre anvendelsen, da Jupiter Plast flyttede ind på ejendommen og begyndte at producere glasfiber. I 2014 fusionerede Jupiter Plast med Ucomposites A/S og der blev i den forbindelse givet en landzonetilladelse til ændret anvendelse, da virksomheden gik fra at producere glasfiber til at genanvende det.

Da virksomheden nu har behov for at opføre en ny lagerbygning, blev det vurderet at der – på grund af virksomhedens størrelse og produktion – skulle udarbejdes en lokalplan.

Se referat fra kommunalbestyrelsesmødet (kan ses fra fredag den 26. november)

Se alle dagsordener og referater