Spring til indhold

Nyt om politik uge 44

Der er referat fra Kommunalbestyrelsen og dagsordener for flere udvalg.

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 28. oktober. På dagsordenen var blandt andet vintersikring af Hårbølle Havn, ny trafikbestillingsplan, lokalplantillæg for Foreningshavnen i Præstø, nye boliger ved Vordingborg Station samt flere anlægsbevillinger og rådighedsbeløb.

Solcelleanlæg i det åbne land

Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2019 at udpege 450 ha landbrugsjord til etablering af solcelleanlæg. Hensigten er, at solcelleanlæg skal bidrage til at understøtte kommunens målsætning om at blive selvforsynende med vedvarende energi til el- og opvarmning inden 2035.

Siden udpegningen i kommuneplanen er der arbejdet med lokalplaner for de konkrete projekter, og med kommunalbestyrelsens vedtagelse d. 28. oktober 2020 af en lokalplan for 159 ha solceller i Køng Mose er der nu lokalplanlagt for 330 ha af de 450 ha.

Lokalplanlægningen bevirker, at projektejerne nu kan etablere deres anlæg, når de får godkendelse fra Energinet til at tilslutte anlæggene til el-nettet.

Med de 330 ha solceller og den eksisterende el-produktion fra vindmøller, mindre solcelleanlæg, biogasanlæg på Jungshoved og kraft-varmeværket på Masnedø forventes hele det nuværende el-forbrug i Vordingborg Kommune at kunne dækkes af vedvarende energi.

Planlægningen for de resterende 120 ha udpegede arealer fortsætter det kommende år.

Hårbølle Havn sikres mod vejr og vind

Kommunalbestyrelsen besluttede, at igangsætte flere nødvendige tiltag, for at sikre Hårbølle Havn mod vejr og vind.

Det betyder at der igangsættes projektering af cementkajen, molehovedet og den vestlige mole, så disse kan blive renoveret. Det forventes at arbejderne vil blive påbegyndt i starten af 2021.

Det første arbejde der vil blive udført, er arbejdet på cementkajen. Herefter vil molehovedet og den vestlige mole blive istandsat.

Sideløbende med projekteringen og arbejderne, vil der blive igangsat en borger/brugerinddragelses proces, med brugerne af Hårbølle Havn, som bliver inviteret til at deltage, og komme med gode ideer til indretningen af havnen, samt de muligheder der opstår i havnebassinet.

Anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb

Der er bevilliget 2 mio. kr. til et nyt slidlag på cykelstierne på Chr. Richardtsvej, cykelstierne på Københavnsvej fra Ørslev til Solbakkevej, samt cykelstien på Nyrådsvej mellem Vordingborg og Nyråd. Arbejdet er påbegyndt. Det forventes at arbejdet er afsluttet inden udgangen af november måned.

Fortov og cykelsti på Københavnsvej, på strækningen fra Algade til Solbakken/Chr. Richardtsvej, vil blive renoveret. Renoveringen består i at udskifte og hæve belægningen på fortovet, hæve kantstenen langs fortovet, og lægge ny asfalt på hele cykelstien fra fortovskantsten til kørebanekantsten. Det forventes at projektering og udbud vil ske i efterår og vinter 2020, samt at projektet udføres i forår/sommer 2021.

Det samlede budget for projektet er 3 mio. kr.

Efter etableringen af en ny dagligvarebutik på Ugledigevej i Ørslev, har der været et ønske fra borgerne om, at trafiksikkerheden forbedres på Ørslevvej. Der er derfor afsat midler til at etablere 600 meter fortov og belysning på den nordvestlige side af Ørslevvej.

Strækningen på Ørslevvej er cirka 600 meter fra Maglebjergvej, til fodgængerfeltet på Ugledigevej, ved Netto. For at tilgodese cyklisterne, etableres der en 1,5 m bred og 20 meter lang cykelbane på kørebanen, på Ugledigevej, ud for dagligvarebutikken.

Yderligere er der afsat et rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. til etablering af nye toiletter og renovering af eksisterende faciliteter. Der vil blive opført tre nye toiletbygninger og fire eksisterende toiletbygninger istandsættes. Opgaverne udføres i løbet af 2020/2021.

Kommuneplantillæg for Foreningshavnen i Præstø

Kommunalbestyrelsen har vedtaget Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan R 16.01.02 - Foreningshavnen i Præstø. Planerne er udarbejdet på baggrund af den vedtagne strategisk-fysiske Udviklingsplan for Præstø Havn og har til formål at give mulighed for opførelse af nye sejl- og vandsportsrelaterede bygninger i lokalplanområdet. Formålet er endvidere, at sikre adgang til området for Præstøs borgere og besøgende.

Planen regulerer den ny bebyggelses anvendelse, omfang, placering og ydre fremtræden så den indpasser sig i Præstøs historiske bebyggelses- og kulturmiljø, og i idéerne om Vandsportens By og Aktiv liv ved fjorden i Præstø samtidig med at den klimasikrer området.

Lokalplanen regulerer det område, som i udviklingsplanen benævnes Foreningshavnen. Området er beliggende mellem Dambæks Have og Stranden. Foreningshavnens tema er ”styrk fællesskabet” og der er arbejdet med at give bedre rammer ved at skabe fælles pladser, faciliteter og muligheder på tværs af havnens brugere og byens borgere.

Som baggrund og afsæt for lokalplanens indhold og den kommende udformning af foreningshavnen er der udarbejdet et skitseprojekt, der har fokuseret på et helstøbt plan, der er udformet i samarbejde med landskabsarkitektfirmaet SLA, som var rådgiver på udviklingsplanerne og Tegnestuen Vandkunsten.

Foreningshavnen er tænkt som en ny fælles base for havnens klubber og foreninger. Her skabes de gode rammer for et aktivt liv på vandet og for fællesskaber og aktivitet på land. Den overordnede idé med foreningshavnen er, at trække de gode gener videre, der allerede er på stedet, og tilføje en enkel tilgang til opførelse af nye bygninger, der samtidigt tilpasses havnens eksisterende miljø.

Der er skabt en overordnet bebyggelsesplan, der i den vestlige del af lokalplanområdet samler funktionerne omkring et fælles adgangsdæk, og ’holder sammen’ på de mange aktiviteter havnen allerede ligger inde med, og samtidigt giver anledning til det uformelle møde mellem foreningerne og de besøgende.

MOENA Mønshallerne i Stege får offentlig bus

Den nye godkendte trafikbestilling, som gælder fra juni 2021, vil betyde at busrute 667 imellem Stege og Klintholm havn vil få omlagt sin rute til også at betjene MOENA Mønshallerne og Møn skole, Stege. Dette var en af forbedringerne, da trafikbestillingen til Movia for 2021 blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 28. oktober.

Busrutens omlægning vil betyde 6 minutters ekstra køretid og at man ikke længere skal stige af bussen på Katedralvej for at gå de sidste 500 meter op til hallerne. Fremover vil bussen holde ved hallerne og vende på parkeringspladsen.

I samme trafikbestilling blev det også besluttet, at sommerbuslinjerne 663 imellem Stege og Nyord samt 678 imellem Stege og Geocenteret, vil blive gratis for passagerne.

Forbedringerne i busdriften gennemføres uden at der spares i andre dele af den kollektive trafik. Meromkostningen finansieres ved en forventet besparelse i nye kontrakter på busser, som indsættes på alle kommunens buslinjer fra juni 2022.

Nye almene boliger ved Vordingborg Station

Kommunalbestyrelsen gav grønt lys til, at Lejerbo kan bygge nye almene familieboliger i hjertet af Vordingborg lige ved stationen.

Projektet har været i EU-udbud, men det blev den danske entreprenør EMR Murer og Entreprenør A/S, der vandt opgaven. Det forventes, at prisen for det samlede byggeri lander på ca. 84 mio. kr., hvoraf kommunen bidrager med 8 % af anskaffelsessummen.

Boligbebyggelsen, der bliver udformet som åben karré-bebyggelse i røde tegl, får en central placering i byen, og vil omfatte cirka 4.100 m2 boligbyggeri. Byggeriet kommer til at bestå af 46 almene familieboliger og et fælleslokale. Lejlighederne bliver i 3 forskellige størrelser: 73, 88 og 107 m2. De store lejligheder vil være beliggende i de øverste etager i halvandet plan med en intern trappe til tagetagen.

Området omkring Vordingborg Station er i kommuneplanen udpeget til by-omdannelse og et område, hvor fremtidige nye boliger bør placeres. Et projekt på stationsområdet vil derfor bringe byen tættere på en realisering af en forventet udbygning på ca. 260 etageboliger over en 15-årig periode.

Se hele referatet fra kommunalbestyrelsesmødet den 28. oktober 2020

Se alle dagsordener og referater