Spring til indhold

Nyt om politik uge 41

Der er nyt fra kommunalbestyrelsesmødet

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 13. oktober. På dagsordenen var blandt andet endelig vedtagelse af budget 2022 med overslagsår, rammer for husbåde i Stege Havn og risikostyringsplan for oversvømmelse af Vordingborg By.

Budget 2022 er på plads
Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 13. oktober 2021 budgettet for 2022. Budgettet lægger rammerne for drift og udvikling af Vordingborg Kommune i de kommende år.

Partierne bag budgetforliget har haft fokus på at sikre en stærkere bosætning og i tilknytning hertil arbejdspladser til dem, som vælger at flytte til kommunen. Det indebærer, at der igen i år er afsat flere penge af til den basale velfærdsindsats i kommunen. I budgettets 4-årige periode tilføres over 120 mio. kr. ekstra til skoler, skoleklubber, dagtilbud, foreninger, udsatte unge og ledige. Derudover er der prioriteret nye investeringer i anlæg til infrastruktur, ny daginstitution, fritidsfaciliteter, naturprojekter og midler til opstart af affaldssortering på de kommunale arbejdspladser på 22 mio. kr. i 2022 til 2025. Hertil også en ekstrabevilling på 21,5 mio. kr. i 2022 og 2023 til opførelsen af et nyt rådhus – Borgernes Hus.

Budgetudvidelserne finansieres af reduktioner og effektiviseringer på drift og anlæg på 17 mio. kr. i 2022, samt yderligere optagelse af lån. Budgettet for 2022 finansieres herudover af brug af den opbyggede likviditet på samlet set 33 mio. kr. inkl. ekstrabevilling til opførsel af nyt rådhus og likviditetsreservepulje på 10 mio. kr.

Et skridt nærmere husbåde i Stege havn
Vordingborg Kommune modtog i foråret en henvendelse fra MarinaVilla om placering af 12 husbåde i Vordingborg Kommunes lystbådehavne.

Udvalget for Plan og Teknik besluttede i august 2021, at der var potentiale for, at indgå en aftale med MarinaVilla. I første omgang som pilotprojekt i Stege Havn, med 3-4 husbåde.

MarinaVilla ønsker at husbådene skal udlejes på dags- eller ugebasis. MarinaVilla har på nuværende tidspunkt fire husbåde af samme type, til udlejning i Guldborgsund Kommune. Husbådene er fast fortøjede og vil præsentere sig som flydende boliger, som er 4,5 meter brede, 10 meter lange og rager op til 3 meter over vandoverfladen. Husbådenes tagflader indeholder stor udsigtsterrasse med sofamøbler. Husbådene kan bebos af max. 4 voksne og 2 børn.

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 13. oktober godkendt et udkast til en 10-årig aftale med MarinaVilla om placering af husbådene i Stege havn. Administrationen skal nu forhandle den endelige aftale med Marina Villa og herunder forhandle en samlet betalingsprofil over den 10-årige periode,  Herefter vil Kystdirektoratet blive ansøgt om det konkrete projekt. Hvis svaret er positivt, så skal der foretages godkendelse af husbådene i Søfartsstyrelsen og i en kommunal byggesagsbehandling.

Når der er fastlagt en endelig plan for husbåde i Stege Havn, vil der blive påbegyndt en proces for placering af 8 husbåde i Vordingborg Nordhavn. Administrationen vil endvidere indenfor kort tid fastlægge regler for beboelse på almindelige både i alle de kommunale lystbådehavne.

Risikostyringsplan for oversvømmelse af Vordingborg by
Staten udpegede i 2018 Vordingborg by, som et af de 14 mest truede områder i forhold til oversvømmelse i Danmark. På den baggrund blev Vordingborg Kommune pålagt at udarbejde en risikostyringsplan, som på baggrund af data fra Kystdirektoratet skulle se på den konkrete oversvømmelsestrussel de kommende 100 år.

Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget risikostyringsplanen, hvori analyserne viser, at Vordingborg by på nuværende tidspunkt ikke er specielt truet i forhold til oversvømmelse fra havet. Det er i analysen tydeligt, at de nyere diger ved hhv. Ore Strand og på østsiden af Masnedø i væsentlig grad begrænser risikoen for oversvømmelse i området, hvorfor disse initiativer har stor betydning, og giver en god sikkerhed for fremtiden. Men områderne vil på længere sigt (2065 og 2115) være i oversvømmelsesfare ved ekstremhændelser, og der bliver behov for forhøjning og udvidelse af eksisterende diger, så de også i fremtiden udgør den nødvendige beskyttelse af bebyggede områder.

På kort sigt tages der initiativ til oplysning om oversvømmelsestruslen på kommunens hjemmeside, samt etablering af nye højvandsmålere, så varslingen ved oversvømmelseshændelser forbedres og forudsigelser for fremtidige hændelser bliver mere detaljerede omkring Vordingborg by.

Se hele referatet fra Kommunalbestyrelsen (kan ses fra fredag den 15. oktober)

Se alle dagsordener og referater