Spring til indhold

Nyt om politik uge 4

Der er referat fra kommunalbestyrelsen og nye dagsordener fra flere udvalg.

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 27. januar 2021. På dagsordenen var blandt andet fremtidig brug af den gamle pavillon i Kirkeskoven, befordring til vaccination mod COVID-19 samt infrastruktur- og logistikplan Møn.

Nyt teaterhus i Vordingborg

Kommunalbestyrelsen besluttede at arbejde videre med et forslag om et teaterhus i Vordingborg by i den gamle pavillon i Kirkeskoven. Bag Teaterhuset står en forening af professionelle scenekunstnere fra Vordingborg Kommune.

Formålet med etableringen af et teaterhus er bl.a. at fremme scenekunstens professionelle arbejdsmuligheder og udvikling i kommunen. Gode faciliteter i huset gør det muligt at bevare, og tiltrække, professionelt scenekunstarbejde til Vordingborg Kommune. Samtidig ønsker foreningen bag Teaterhuset at skabe åbne aktiviteter og offentlige events for kommunens borgere.

Blandt de kommende aktiviteter kan nævnes en Familiefestival hvert andet år, samt en revy skabt i samarbejde med folk fra både lokale foreninger og virksomheder. Derudover sikres plads til aktiviteter ud over scenekunsten, ved altid at friholde caféen og én af de tre sale i huset til andre kulturelle aktiviteter.

Efter Kommunalbestyrelsens endelige beslutning igangsættes nu en dialogproces, som skal munde ud i en aftale, der formulerer rammerne for anvendelsen og aktiveringen af huset. Dialogprocessen skal også være med til at afklare, hvordan og i hvilken grad et samarbejde mellem de forskellige initiativer, som ønsker aktivitet i huset, kan finde form.

Infrastruktur- og logistikplan Møn

Kommunalbestyrelsen behandlede Infrastruktur- og logistikplan – Møn 2021. Planen er udarbejdet for, at finde løsninger på en række af de gener og udfordringer som borgerne har oplevet, med den positive stigning i besøgstallet på Møn – særligt i sommeren 2020 samt for at imødegå de udfordringer, planlægningen for de to større ferieparker/hotelprojekter ved Hjelm Bugt og ved Sukkerfabrikken, vil medføre hvis de bliver realiseret.

Planen kigger nærmere på den infrastruktur og logistik, der er til rådighed på Møn i dag og indeholder forslag til både kortlægning og konkrete handlinger for infrastruktur og logistik for 1,975 mio. kr. Desuden kommer planen med forslag til varige driftsforbedringer på 710.000 kr/år samt forslag til midlertidig drift i 2021 og 2022 på i alt 6,240 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen frigav flere bevillinger til at udføre nogle af planens forslag

Kvalitetsstandarder 2021-2022

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til en række kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarderne afspejler den kvalitet, Vordingborg Kommune prioriterer til de forskellige områder indenfor personlig pleje og praktisk hjælp, hjælpemidler, sygepleje, træning og andre tilbud efter serviceloven og efter sundhedsloven.

Det afsatte budget på området sætter rammen for den kvalitet, der kan leveres. Serviceinformationer uddyber beskrivelsen og indeholder generelle oplysninger vedrørende tildelte ydelser, muligheder for frit valg og beskrivelse af rettigheder og forpligtelser, når der tages imod tilbud fra Vordingborg Kommune. Nogle kvalitetsstandarder er lovpligtige, andre er ikke.

Efter behandling i de respektive udvalg har forslagene været til høring i seniorråd og handicapråd.

Kvalitetsstandarder revideres én gang årligt eller oftere, hvis der foretages budgetmæssige justeringer i løbet af året. Kvalitetsstandarder er tilgængelige på Vordingborg Kommunes hjemmeside.

Befordring til vaccination mod COVID-19

Kommunalbestyrelsen besluttede at tilbyde gratis befordring til vaccinationssted for COVID-19 for nogle af kommunens borgere. Det drejer sig om de borgere, som modtager både praktisk hjælp og personlig pleje efter serviceloven § 83, og som ikke har anden mulighed for transport ved egen kraft eller ved hjælp fra nærtstående.

Faciliteter til bevægelse – haller, gymnastiksale og legepladser

Som led i udviklingen af faciliteter til bevægelse både ude og inde i Vordingborg Kommune har kommunalbestyrelsen frigivet 3 mio. i 2021 til renovering af haller og gymnastiksale samt tilført flere penge til anlæg af udflugtslegepladsen i Præstø.

Renoveringerne af haller og sale vil forgå fra 2021-2024, hvor samtlige kommunale haller og sale vil stå over for forbedringer, der dels vil give skoleelever og fritidsbrugere en bedre oplevelse af faciliteterne, når de dyrker motion og bevægelse, men også en del energibesparende udbedringer.

Legepladsen i Præstø forventes at koste omkring 1 mio. kr., og skal fungere som et udflugtsmål for både kommunens borgere og turister, og skal derfor have en stærk identitet og spændende legeaktiviteter. I starten af året vil der være et samarbejde med havneudvalget og Præstø Lokalforum, derefter inviteres nogle legepladsvirksomheder til at give tilbud, og så er håbet at legepladsen er færdig til sommer.

I løbet af 2021 begynder planlægningen af udflugtslegepladsen i Stege, som forventes anlagt i 2022.

Der er også sat penge af til opdatering af tre af kommunens legepladser, og til at alle legepladserne bliver repareret og malet. I 2021 arbejdes der desuden videre med salg af seks legepladser og oplysning om borgernes mulighed for at bruge institutionernes legepladser.

Se hele referatet

Se alle dagsordener og referater