Spring til indhold

Nyt om politik uge 38

Der er nyt fra kommunalbestyrelsen samt dagsordener fra flere udvalg.

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 22 september. På dagsordenen var blandt andet en udviklingsplan for et nyt stort boligområde i Vordingborg vest, 1. behandling af budgettet, udmøntning af puljen ”Attraktivt Ungeliv”, mere og bedre natur, en whistleblowerordning for alle medarbejdere samt frivillige aftaler om pesticidfri dyrkning

Mere og bedre natur i Vordingborg Kommune

Kommunalbestyrelsen har tilsluttet sig anbefalingerne fra det rådgivende udvalg, om hvordan der kan skabes mere, mere sammenhængende og bedre natur i Vordingborg Kommune. Målet er at Vordingborg Kommune skal udvikle sig til landets grønneste kommune.

Kommunalbestyrelsen besluttede på januar mødet i år at nedsætte et rådgivende udvalg med det formål at komme med anbefalinger til hvordan, der kan skabes mere og bedre natur i kommunen. Udvalget har været sammensat af fire kommunalbestyrelsesmedlemmer, to repræsentanter fra Miljørådet, to repræsentanter fra Vandløbsrådet og en repræsentant fra administrationen.

Udvalget har arbejdet det seneste halve år, samspillet med Miljørådet og kom med sine anbefalinger d. 1. september. Der er mange anbefalinger og gode råd. De mere overordnede indsatsområder, der anbefales, er:

- Der arbejdes for at skabe større sammenhængende naturområder med kvalitetsnatur i tilknytning til ”Grønt Danmarkskort” (del af kommuneplanen).

- Der arbejdes for at forbedre naturkvaliteten i kommunens kystvande.

- Der arbejdes for at forbedre naturindholdet – øge biodiversiteten – på kommunens egne arealer.

- Kommunen forpligtiger sig til at kortlægge, hvilke kommunale arealer, der kan udlægges til natur og om        muligt konvertere dem.

- Kommunen understøtter initiativer og indsatser, der fremmer den borgernære indsats for naturen. 

- Kommunen arbejder via information og samarbejde på at skabe rammerne for, at der kan skabes mere og       bedre natur i kommunen.

Omsætningen af anbefalingerne til konkrete tiltag vil ske inden for de rammer som kommunalbestyrelsen stiller til rådighed for arbejdet.

 Fremdriften vil fremover årligt blive fulgt af Miljørådet, fagudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udviklingsplan for et nyt stort boligområde vest for Vordingborg på godset Rosenfeldts jorde under navnet Rosenholmene

Kommunalbestyrelsen godkendte en bygherres oplæg til udviklingsplan for Rosenholmene Vordingborg Vest.

Området har med sit kuperede terræn en rig mulighed for at blive et spændende boligområde/bydel, hvor naturen spiller en stor rolle.

Trafikalt tænkes en ny rundkørsel ca. midt på grunden på Brovejen, at kunne give adgang til hele området. Der påtænkes to grønne arealer centralt på arealet som rekreative områder, der også vil kunne benyttes af borgere der ikke nødvendigvis bebor området. Bydelen tænkes i mindre grad at kunne indeholde liberalt erhverv, som dagligvarebutik og eller mindre serviceerhverv/pop up butikker på grundens nordøstlige hjørne, samt café/kiosk i det centrale naturskabte grønne område.

I første omgang tænkes udbuddet af boliger at være enten kædehuse eller rækkehuse, der vil bugte sig gennem landskabet.

Alt efter forhåndsinteressen kan området enten udvikles i deletaper eller på en gang.

Udviklingsplanen bliver sendt i høring i perioden 11. oktober til 30. november 2021, med borgermøde ca. midt i perioden. Herefter vil planen endeligt kunne godkendes efterfølgende.

1. behandling af budgettet

Vordingborg Kommunes budget for 2022 og overslagsårene 2023 – 2025 var på dagsordenen. Det blev oversendt til 2. behandling, som sker onsdag den 13. oktober.

Flere unge skal være med

Kommunalbestyrelsen har på møde den 22. september godkendt udmøntningen af de resterende midler for 2021 og 2022 i puljen Attraktivt Ungeliv.

Med puljen ønsker udvalget for Børn, Unge og Familie, at flere unge er aktive medskabere af deres eget ungeliv. Derfor er et af forslagene i udmøntningen at etablere en pulje på 100.000 kr. under navnet ”Kulturskabere”, som de unge kan søge, og hvor de samtidig kan få sparring og adgang til relevante partnere.

De unge skal opleve, at deres idéer kan realiseres inden for en kort tidsfrist.

Udover kulturskaber-puljen er der afsat 175.000 kr. til at lave pop up arrangementer og events i løbet af 2022 og 700.000 til at skabe fristeder for de unge. I begge initiativer skal de unge spille en central rolle og være aktive medskabere.

Udmøntningen og realiseringen af de forskellige initiativer placeres efter godkendelse af Kommunalbestyrelsen hos Afdeling for Kultur og Fritid. Udmøntningen markeres med et Kick off arrangement ultimo 2021, hvor diverse medlemmer af Udvalget for Børn, Unge og Familie samt Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid inviterer unge, foreninger, kulturliv og andre interessenter til at være med til at udvikle idéer til pop up arrangementer og fristeder for de unge.

Whistleblowerordning indføres for alle medarbejdere

En helt ny lov, Lov om beskyttelse af Whistleblowere, træder i kræft den 17-12-2021. Der er tale om et EU-direktiv, som nu implementeres i dansk lovgivning, og dermed skal alle kommunalt ansatte have muligheden for at kunne indgive oplysninger om kritisable forhold m.v., og samtidig være beskyttet i forhold til repressalier (ansættelsesretlige konsekvenser m.v. af indberetningen).

Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen til oprettelse af en intern Whistleblowerordning for kommunens medarbejdere, hvor der kan indberettes digitalt i et særligt IT-system, som indkøbes. I dette IT-system kan anmelderen/medarbejderen oprette en profil, hvis man ønsker at være anonym.

Whistleblowerordningen forankres organisatorisk i Ledelsessekretariatet.

Det skal bemærkes, at whistleblowerordningen er et supplement til allerede eksisterende ordninger. Det vil sige, at samarbejdsvanskeligheder, mobning, lønutilfredshed m.v. forsat skal løses i TR/MED regi.

Hos Datatilsynet oprettes der en landsdækkende whistleblowerordning, som kan anvendes af medarbejdere, borgere, tidligere ansatte, praktikanter og leverandører m.v.

Det er valgfrit om man som medarbejder vil benytte ordningen hos Datatilsynet eller i kommunen.

Alle medarbejdere vil få tilsendt udførlig information, om den nye whistleblowerordning, sammen med deres lønseddel i november.

Frivillige aftaler om pesticidfri dyrkning - risikovurdering af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at forvaltningen skal sætte gang i at formidle frivillige aftaler om pesticidfri dyrkning i 83 boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

BNBO er områder omkring boringer til vandforsyninger, hvor der er en særlig risiko for forurening af det grundvand, som bruges til drikkevand.

Staten har pålagt kommunerne at lave en risikovurdering af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), som ligger i områder, hvor der er fare for forurening med erhvervsmæssig brug af pesticider. Det vil typisk sige landbrugsområder, hoteller, golfbaner, boldbaner og lign.

Kommunen har inddraget en række forhold i vurderingen, herunder vandforsyningsstruktur, vigtigheden af vandboringen, arealanvendelse, forureningskilder, naturlig beskyttelse, jordlagenes beskaffenhed, grundvandets indhold af kemiske stoffer og tilgængelige data fra statens undersøgelser i forbindelse med grundvandskortlægningen.

Kommunen skal nu i gang med dialogen med lodsejere og vandværker med henblik på, at de kan indgå frivillige aftaler, der sikrer, at de boringsnære beskyttelsesområder ikke bliver dyrket med pesticider. Senest den 1. oktober 2021 og igen i 2022 skal kommunen indberette til Miljøstyrelsen, hvordan status er på, hvor langt kommunerne er kommet med risikovurderinger og frivillige aftaler.

Som udgangspunkt skal indsatsen mod brug af pesticider laves som frivillige aftaler mellem vandværk og lodsejer, hvor kommunen er facilitator på processen. De lodsejere, hvis ejendom er berørt af et BNBO, hvor der skal laves frivillige aftaler, vil få fuld erstatning for rådighedsindskrænkninger fra vandværket, og erstatningen beregnes individuelt for hver aftale.

Se hele referatet fra Kommunalbestyrelsen (Kan ses fra fredag den 24. september)

Se alle dagsordener og referater