Spring til indhold

Nyt om politik uge 34

Der er nyt fra Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 25. august. På dagsordenen var blandt andet igangsættelse af arbejdet med en ny helhedsplan for Vordingborg By, ændringer i busruter næste år, planlægning for erhvervsområde på Masnedø, nye lokalplaner for sommerhusområderne i Ulvshale og en ny udviklingsplan for udearealerne ved MOENA Mønshallerne.

Ny helhedsplan for Vordingborg By
Kommunalbestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes en ny helhedsplan for Vordingborg By.

En ny helhedsplan for Vordingborg By er blevet særlig aktuel med regeringens nye udspil ”Tættere på – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund”, hvor regeringen bl.a. foreslår, at der igen afsættes statslige midler til byfornyelse til byer som Vordingborg og at der afsættes en pulje på 30 mio. kr., som muliggør medfinansiering af flytning af biblioteker til bymidten.

Emner, der umiddelbart ses relevante at arbejde med i helhedsplanen, er bl.a. flytning af biblioteket og musikskolen fra Sydhavnen til midtbyen, gentænke udviklingen af Sydhavnen, udvikling af området ved nuværende rådhus, og nye boligområder i Vordingborg Øst og Vest.

For at opnå et resultat som er fremsynet, visionært og samtidig realistisk og hvor der samtidig opnås politisk og lokalt ejerskab til helhedsplanen, vil processen for udarbejdelse af helhedsplanen forløbe som følger:

• Efteråret 2021 bruges til udarbejdelse af idéoplæg til indholdet af en ny helhedsplan

• I november 2021 fremlægges forslaget til indholdet af den nye helhedsplan, og ideer til udviklingen af Vordingborg efterspørges på mødet i Byforum Vordingborg

• I foråret 2022 forelægges forslag til helhedsplan til politisk godkendelse, hvorefter forslaget sendes i høring, og der afholdes et borgermøde, hvor input fra borgerne vil blive ført til referat og vil indgå i den videre bearbejdning af forslaget til helhedsplanens indhold

• Sommer 2022 vil forslaget til en ny helhedsplan blive fremlagt politisk

• Der etableres bykontor 1 dag om ugen i Stationsbygningen i perioden efter Byforumsmødet, samt når helhedsplanen er i høring.

Kun små ændringer i busdriften til næste år
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fra køreplanen i juni 2022 skal nedlægges 3 afgange på busrute 669 imellem Lundby-Præstø-Kalvehave.

På busrute 640 imellem Vordingborg og Næstved omlægges ruten til forløbet, som det var før 2016. Dette vil give kortere rejsetid for især uddannelsessøgende i Kostræde og Køng til Vordingborg. Til gengæld vil der ikke længere være busbetjening imellem Lundby og Køng.

De to ændringer vil spare 400.000 kr. pr. år.

Der var et politisk ønske om at spare 800.000 kr. om året og dette blev opfyldt, da Movia meddelte, at de kunne fjerne en bus fra rute 661R uden at det ville påvirke passagerne negativt. Der skal inden den 1.oktober 2021 tages stilling til hvorledes sommerbusdriften på Møn skal organiseres.

Busdriften er fortsat udfordret af færre passagerer og mindre passagerindtægter efter Corona. Derfor iværksætter Movia i de kommende måneder en markedsføring  for at vinde de tabte kunder tilbage. En del af denne indsats vil være at det den 18. september 2021 bliver gratis at køre med buslinjerne 661R-664 og 667.

Kommunalpolitikerne er dog alligevel også blevet enige om at bruge flere penge på befordringen af de uddannelsessøgende unge til uddannelserne i Vordingborg. Dette sker igennem ordningen StudieFlex, som er blevet forlænget til også at gælde for skoleåret 2021/22. De unge kan køre gratis frem og tilbage imellem bopæl og uddannelsessted, hvis de har mere end 60 minutters befordring med kollektiv trafik målt efter Rejseplanen. Der ansøges på kommunens hjemmeside. Der er afsat 700.000 kr. til ordningen i dette skoleår.

Ny udviklingsplan for udearealerne ved MOENA Mønshallerne
Kommunalbestyrelsen godkendte en ny udviklingsplan for udearealerne ved MOENA Mønshallerne. Planen er blevet til efter en længere inddragelsesproces.

Planen har sporten i fokus og den indeholder; nye rum for unge, herunder skate faciliteter, sikrer flere parkeringspladser, udviklingsmuligheder for tennis samt bidrager med nye spændende tiltag såsom et klatretårn/spir.

Hele planen kan ses her: https://www.vordingborg.dk/politik/vision-og-politikker/by-og-landdistriktsudvikling/stege-by/udviklingsplan-for-udearealerne-ved-monshallerne/.

Planen er en ambitiøs fremtidsplan med et langt sigte. I første omgang vil der blive fokuseret på etablering af tennisbaner, opholdsarealer for unge og flere parkeringspladser. Så håber vi, at der på sigt, kan blive rejst midler til resten af projektet.

Planlægning for erhvervsområde på Masnedø
Kommunalbestyrelsen har vedtaget lokalplan E 17.04.01 for et større erhvervsområde på Masnedø, hvorved hele den vestlige del af Masnedø nu er lokalplanlagt til havne- og erhvervsformål.

Planlægningen fastlægger den fremtidige arealanvendelse for de arealer, der i dag anvendes til opførelse af den nye Storstrømsbro. Lokalplanen muliggør en omdannelse af området til erhvervsformål med god infrastruktur og udlægger arealer til regionale transportorienterede erhvervsfunktioner.

Området opdeles i 2 delområder, hvor det østlige område anvendes til lettere erhverv, mens der i den vestlige del, som udgør hovedparten af området, gives mulighed for tungere erhverv, som forudsætter større afstand til følsom anvendelse eksempelvis boliger.

Planlægningen skal ses i sammenhæng med den tidligere vedtagne udvidelse af erhvervshavnen mod syd-vest, da det nu lokalplanlagte område bliver adgangen til havneudvidelsen. De planlægningsmæssige rammer er således på plads for fremtidig lokalisering af nye virksomheder med behov for nærhed til havnefaciliteter.

Nye lokalplaner for sommerhusområderne i Ulvshale
Kommunalbestyrelsen har vedtaget at forslag til kommuneplantillæg nr. 22 udsendes i offentlig høring i perioden den 06. september 2021 til den 01. november 2021 og at R 15.12.01 Bevarende Lokalplan aftaleområde Sandvejen, S 15.03.01 Sommerhusområde Skoven i Ulvshale, S 15.01.01 Sommerhusområde Stranden i Ulvshale udsendes i offentlig høring i perioden den 06. september 2021 til den 01. november 2021, og at der skal afholdes borgermøde for planerne den 23. september 2021 .

Den bevarende lokalplan for Sandvejen er restriktiv i sine bevarende bestemmelser og beskytter kulturmiljøet og de bevaringsværdige sommerhuse i området. Planen har til formål at fastlægge klare regler for det eksisterende rekreative fritidshusområde, således at bebyggelsens beliggenhed, anvendelse og ydre fremtræden reguleres på en måde, der bevarer områdets karakter af sommerhusbebyggelse, der underordner sig naturen.

Den bebyggelsesregulerende og beplantningsregulerende lokalplan for området i Ulvshaleskoven har til formål at fastlægge klare regler for det eksisterende sommerhusområde således, at bebyggelsen reguleres på en måde, der giver området en ensartet karakter af sommerhusbebyggelse, der underordner sig skoven og dermed naturen. Skoven er i denne lokalplan det vigtigste element.

Den bebyggelsesregulerende lokalplan for området ved stranden har bevarende bestemmelser for de ca. 15 små bevaringsværdige sommerhuse ud til vandet. Formålet med lokalplanen er at præcisere og fastlægge karakter og omfang af fremtidig bebyggelse/anlæg i området. Områdets bebyggelse fremtræder i dag til dels meget forskelligt, hvorfor formålet er at fastsætte bestemmelser for udseende af fremtidig bebyggelse - arkitektur, materialer og farvevalg m.m.

Du kan læse meget mere om lokalplanprocessen igennem 2021 og om høringen og borgermøder på https://www.vordingborg.dk/lokalplaner-ulvshale-og-nyord/

Se hele dagsorden/referat fra Kommunalbestyrelsesmødet

Se alle dagsordener og referater