Spring til indhold

Nyt om politik uge 25

Der er referat fra Kommunalbestyrelsesmødet den 24. juni.

Kommunalbestyrelsen holdt møde torsdag den 24. juni 2021. På dagsordenen var blandt andet lokalplan og kommuneplantillæg for havneudvidelse, spildevandsplan 2021-2032, cykelstiplan, renovering af glasoverdækning og klimaskærm på plejecenter Aggerhus, husbåde samt valgregler for valg til Seniorrådet.

Havneudvidelse

Kommunalbestyrelsen har vedtaget lokalplan H 17.03.01 og Kommuneplantillæg nr. 3 for udvidelse af Vordingborg Havn, som offentliggøres på kommunens hjemmeside www.vordingborg.dk/høring under planer.

Med planerne understøttes den erhvervsmæssige udbygning af Vordingborg Havn, og der skabes rammer for omstilling til vedvarende energi af havnen gennem udlæg af et område til solceller på havet.

Udvidelsen omfatter nye landarealer vest for den tidligere planlagte havneudvidelse. Det er besluttet, at de nye landarealser ikke må bebygges, hvilket er en reduktion af mulighederne i forhold til det lokalplansforslag, som har været i offentlig høring.

Planerne omfatter mulighed for etablering af en ydremole, som kan være grundlaget for et fremtidigt havnebassin til brug for solceller på søterritoriet. Kommunalbestyrelsen har dog samtidig besluttet at igangsætte undersøgelser af hvorvidt evt. solceller i stedet kan placeres syd for den kommende havneudvidelse, hvilket er indkommet som forslag i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene.

Placering af pendlerparkering

Kommunalbestyrelsen besluttede at anlægge p-pladser på østsiden af banen på stationsområdet i Vordingborg, i forlængelse af den ”nye” pendlerparkering som DSB har etableret.

I forbindelse med udvikling af stationsområdet, er det planen at der skal bygges nye boliger, hvilket betyder, at en del af den nuværende pendlerparkeringsplads bliver inddraget i udviklingsprojektet.

I 2011 blev der indgået en aftale med DSB omkring et antal stationsnære pendlerparkeringspladser. Denne aftale kan kommunen ikke leve op til, når området udvikles og der bygges boliger.

For at opretholde antallet af parkeringspladser til pendlerne, og samtidigt udvikle og gøre Vordingborg by til en attraktiv pendler by, er det derfor nødvendigt at etablere nye stationsnære pendlerparkeringer. Derfor besluttede kommunalbestyrelsen den 29. april 2020 at frigive 2 mio. kr. til etablering af pendlerparkering vest for banen i Vordingborg, på arealerne ved den nye gangbro.

På daværende tidspunkt var det eneste mulige friareal, der var stationsnært. Undervejs i forhandlingerne med DSB, er der opstået en mulighed for etablering af p-pladser på østsiden af banen, i forlængelse af den ”nye” pendlerparkering som DSB har etableret. Der kan på arealet etableres 40 nye p-pladser.

Ved etablering af denne p-plads, lever kommunen stadig op til aftalen med DSB. Det forventes at projektet kan holdes inden for de 2 mio. kr. der allerede er frigivet.

Pendlerparkering på vestsiden af banen lægges til side, og afventer evt. senere behov for yderligere pendlerpladser. Så når den nye hurtige togforbindelse er sat i drift og man kender det endelige behov for pendlerparkeringer, er det muligt at etablere endnu flere p-pladser, hvis der opstår et behov for det.

Projekteringen af P-pladsen pågår og det forventes, at der kan sendes et udbud ud efter sommerferien og etablering kan ske ultimo 2021/primo 2022.

Husbåde

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at der skal arbejdes videre med at flere både gives mulighed for helårsbeboelse i kommunens lystbådehavne. Næste skridt bliver at udarbejde regler for flere typer af både til helårsbeboelse.

Det forventes, at husbåde og helårsbeboelse, både privat og til udlejning, vil give øget liv og turisme på havnene og i kommunen.

Der er i dag ca. 10 både i kommunens havne, som bebos året rundt. Der skal nu arbejdes videre med et regelsæt for disse både i Stege Havn, Præstø Havn, Vordingborg Nordhavn, og Kalvehave Havn, således at der kan gives nye tilladelser i det omfang, at der er plads.

Kommunens havne har i dag ingen husbåde på pontoner, som er indrettet til helårsbeboelse. Der skal nu arbejdes på et aftalegrundlag for at dette kan ske i en eller flere af de større lystbådehavne.

Der er nye omkostninger i havnene, som er forbundet med at få fremført forsyning af el, vand og afløb til helårsbrug i husbådene. Disse beløb forventes dog betalt som lejeindskud på bådpladsen.

Det er ikke realistisk med et betydeligt antal husbåde i havnene, medmindre der opnås godkendelse til brug af mere havneareal og der udlægges flere broer.

Husbåde påvirker ikke kun havnen og havnens økonomi. Det vurderes, at udlejning fra en husbåd vil kunne give kommunens detailhandel en øget omsætning på ca. 150.000 kr. pr. år. Dermed er husbåde til udlejning en god måde at skabe mere liv og økonomisk omsætning i havnen og i byerne.

Der skal nu beskrives regler for udlejning af alle slags både fra havnene. Udenfor havnene skal beskrives regler for opankring af flydende shelters langs kysten.

Kommunalbestyrelsen besluttede også, at indgås der aftale med en virksomhed om udlejning af husbåde i en af havnene, skal ordningen evalueres inden udgangen af 2022, med henblik på at afklare om ordningen skal udvides til flere havne.

Ny spildevandplan 2021-2032

Kommunalbestyrelsen har den 24. juni 2021 vedtaget en ny spildevandplan for hele Vordingborg Kommune. Planen erstatter den eksisterende spildevandplan og hermed bibeholdes/overføres en del kloakprojekter mm. til den nye plan. Samtidig beskrives en række tiltag for at forbedre vandmiljøet i kommunen.

Spildevandplanen giver ligeledes en beskrivelse af, hvordan spildevandet skal håndteres for den enkelte ejendom, her iblandt også muligheder for anvendelse af forskellige LAR løsninger. Derudover er der beskrivelse af regler og krav for, hvordan spildevandet overordnet skal håndteres i Vordingborg Kommune.

Spildevandplan 2021-2032 har inden godkendelsen i kommunalbestyrelsen været i 8 ugers høring. Høringen resulterede i 5 høringssvar, som overordnet stiller spørgsmål omkring baggrund og effekterne af spildevandsplanen.

Spildevandsplanen er nu gældende og vil blive brugt i den fremtidige administration hos kommunen og hos Vordingborg Spildevand A/S, som står for projekt/anlægsdelen.

Hele spildevandsplan 2021-2032 kan ses på – Spildevandsplan - Vordingborg Kommune

Cykelstiplan 2021

Kommunalbestyrelsen vedtog en ny opdateret cykelstiplan. Den forrige var fra 2011 og trængte til en opdatering.

Cykelstiplanen har taget udgangspunkt i det nuværende cykelstinet i Vordingborg Kommune, og en borgerundersøgelse har været med til at få belyst konkrete forslag til forbedringer af strækninger i det fremtidige cykelstinet.

Den ny cykelstiplan er kommet i stand via et tværfagligt samarbejde, med formålet at få inkluderet mange forskellige fagområder via samskabelse. Cyklismen er blevet belyst fra flere vinkler af en projektgruppe med repræsentanter fra Trafik og Ejendomme, Kultur og Fritid, Psykiatri og handicap, Pleje og Omsorg, Sundhed, Børn og Familie, Dagtilbud og Skole, Byg, Land og Miljø, Strategi og Implementering, Destination Syddanmark. Resultatet er blevet en cykelstiplan der på tværs, har skabt fokus på trafiksikkerhed, asfaltbelægning, cykelturister, de sundhedsmæssige fordele ved at tage cyklen frem for bilen, og hvad der skal til for at skolebørnene bevæger sig til og fra skole. Men også hvor der er smukt at cykle, hvor man kommer tættere på vandet, og hvad der skal til for, at folk med et handicap, også kan komme ud og cykle.

Cykelstiplanen skal anvendes internt i den kommunale administration. Planen skal bruges som et styringsværktøj for investeringer indenfor cykeltrafik over den næste årrække.

Møn skole får faglokale til Håndværk og Design

Kommunalbestyrelsen har besluttet at godkende en anlægsbevilling til Fanefjord-afdelingen af Møn kole til etablering af faglokale til sløjdundervisning i Håndværk og Design.

Afdeling Fanefjord har i en årrække ikke haft et sløjdlokale til rådighed, da det gamle blev fundet for dyrt og omfattende at renovere i henhold til de arbejdsmiljøretlige forskrifter. Undervisningen har derfor i en årrække foregået enten udendørs, eller på Stege afdelingen, hvilket selvfølgelig ikke har været en tilfredsstillende løsning.

Det nye lokale etableres ved at det nuværende Natur og tekniklokale – som er et stort lokale – bygges om til to mindre lokaler; et Natur og Tekniklokale og et Håndværk og Designlokale.

Ønsket om ombygningen har været der i nogle år, og med udsigt til et pænt overskud på regnskabet 2020, besluttede Møn Skole i efteråret 2020 at prioritere ombygningen for egne midler og har sammen med Afdeling for Teknik og Ejendomme igangsat en plan for ombygningen, som ventes at koste i omegnen af 450.000 kr.

Overdækning Aggerhus

Kommunalbestyrelsen frigav 2,995.000 kr. i anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af glasoverdækning og klimaskærm på Aggerhus Plejecenter.

I budget 2021 og 2022 er der afsat i alt 7,5 mio. kr. til opgaven, 5,0 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. i 2022, og der er overført 500.000 kr. fra anlægsbudget for Aggerhus til anlægsbudget for ejendomskomplekset Vintersbølle.

Kommunalbestyrelsen besluttede 27 januar 2021 at det kommunale anlægsprojekt på Aggerhus annulleres og erstattes af et projekt i regi af det administrerende boligselskab KAB. Anlægsbudgettet og rådighedsbeløb fastholdes, indtil der er sikkerhed for størrelsen af Vordingborg kommunes andel af projektet.

Trafik og Ejendomme har sammen med KAB arbejdet med projektering og licitation. Arbejdet igangsættes 8. juli 2021 og forventes afsluttet januar 2022.

Ved byggeriets afslutning tilføres kassen den resterende del af den oprindelige anlægsbevilling.

Afsluttet medfinansiering af Femern-Bælt projekt på Orevej

De sidste arbejder i forbindelse med medfinansieringsprojektet Femern-Bælt (Orevej) er afsluttet, og forhandlinger om ekstra ydelser er afsluttet.

Undervejs i projektet har der været udfordringer og kommunen har valgt at tilkøbe støttemur til en højvandssikring, så Ore ikke bliver oversvømmet ved højvande. F.eks. har der været et ønske om mindst mulig gene af trafikken ud til havnen i høstsæsonen, og udfordringer i forhold til afviklingen af trafikken fra Ore. Disse ekstraregninger er nu afhandlet med Banedanmark. Derfor besluttede kommunalbestyrelsen at give en tillægsbevilling, så økonomien kan afsluttes over for Banedanmark.

Renovering af cykelstier

I 2021 ønsker kommunalbestyrelsen at forsætte renoveringen af asfalten på cykelstierne i kommunen. Derfor har kommunalbestyrelsen bevilget penge til at renovere asfalten på cykelstien i Ndr. Vindinge langs banen fra Granvej til Hovedakslen samt cykelstien på Københavnsvej fra Valdemarsgade til Chr. Richardtsvej i Vordingborg.

Asfaltarbejdet vil blive udført i august eller september måned afhængig af vejret

Renovering af P-plads ved Bogø Hallen

Kommunalbestyrelsen godkendte en renovering af P-pladsen ved Bogø-Hallen.

Parkeringsarealet ved Bogø Hallen er i dag udlagt i grus og ikke optimalt udnyttet, desuden opstår der mange huller og arealet har afvandingsproblemer. Derfor har Trafik og Ejendomme udarbejdet et projekt hvor pladsen får asfalt og arealet bliver udnyttet optimalt og kan håndtere de mængder vand der falder på pladsen ved forsinkelse faskiner. Derved går man fra ca. 30 pladser til ca. 50 pladser.

Planen er at udføre arbejder i løbet af sommerferien, så det er til mindst mulig gene for børnehaven, skolen og de øvrige bruger af området.

Lokalplanforslag for Mosegårdens Fritidsområde

Kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag for Mosegårdens Fritidsområde i Barmosen ved Ornebjerg. Fritidsområdet har hidtil været reguleret af en lokalplan fra 1994, som har sat nogle begrænsninger for hvor stor en del af området, der har kunnet anvendes til anlæg og støjende aktiviteter.

Med den nye lokalplan udvides dette areal, så det bliver muligt at anvende hovedparten af fritidsområdet til støjende aktiviteter og anlæg, dog under hensyntagen til udpegede naturbeskyttede arealer.

Lokalplanen giver desuden konkret mulighed for at gennemføre visse anlægs- og byggearbejder uden landzonetilladelse, dette gælder bl.a. en riffelbane med tilhørende voldanlæg.

Lokalplanforslaget bliver sendt i offentlig høring i 8 uger fra den 25. juni til 20. august 2021, hvor det kan ses på kommunens hjemmeside under ”Høringer og annonceringer”.

Lokalplanforslaget følges af kommuneplantillæg nr. 27, som også er i offentlig høring. I høringsperioden kan alle komme med bemærkninger til planforslagene.

Opførsel af ny toiletbygning på Even rasteplads fremskyndet

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at fremskynde opførsel af ny toiletbygning på Even rasteplads og renovering af eksisterende faciliteter. Opførslen af ny toiletbygning på Even rasteplads tilgodeser et længe ventet behov.

Det er kommet på plads et år tidligere end ventet, da prioritet 2 i ”Strategi- og handleplan 2020-2023 for Offentlige toiletter” blev løst på anden vis, og det var muligt at gå videre til prioritet 3.

Ny toiletbygning på Even rasteplads forventes sendt i udbud med udførsel i 3. og 4. kvartal 2021.

Valgregler for valg til Seniorrådet

Kommunalbestyrelsen har vedtaget valgregler for afholdelse af valg til seniorrådet den 16. november 2021.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2020, at Seniorrådsvalget skal afholdes som et fremmødevalg samme dag som kommunalvalget.

Alle, der er fyldt 60 år senest på valgdagen og har stemmeret til kommunalvalget kan stemme til Seniorrådet.

Valgreglerne indebærer, at kandidaterne efter Seniorrådets ønske opstilles i 4 forskellige områder: Langebæk, Møn, Præstø og Vordingborg, men der kan stemmes på alle kandidater i hele kommunen.

Der skal vælges i alt 9 medlemmer til Seniorrådet, som har en rådgivende funktion i forhold til ældrespørgsmål i kommunen.

 

Se hele dagsordenen/referatet for Kommunalbestyrelsen

Se alle dagsordener og referater