Spring til indhold

Nyt om politik uge 21

Der er referat fra Kommunalbestyrelsen og dagsordener til flere udvalg.

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 26. maj. På dagsordenen var blandt andet fratagelse af godkendelse til daginstitutionen Spilopperne i Røstofte,  en tids- og handleplan for et bæredygtigt skolevæsen, sommertrafik i Storegade i Stege og nedsat takst for kørsel til aktivitetscentre.

Lukning af den private daginstitution Spilopperne

Efter et længerevarende skærpet tilsyn besluttede Kommunalbestyrelsen at fratage bestyrelsen i den private daginstitution Spilopperne i Røstofte deres godkendelse til at drive institution. Det betyder, at Spilopperne lukker den 30. juni 2021.

Beslutningen om at lukke den private daginstitution skyldes, at den på flere områder ikke lever op til dagtilbudslovgivningen, som alle dagtilbud skal følge, og som kommunalbestyrelserne har pligt til at sikre overholdes.

Blandt det der har ført til lukningen er:

Mangelfuld og utilstrækkelig pædagogisk læreplan, særligt i forhold til vuggestuebørn.

Mangelfuld pædagogisk tilgang i forhold til børn i udsatte positioner og mangelfuld læreplan, når det drejer sin om børn i udsatte positioner.

Mangelfuld struktur for det pædagogiske indhold og rammerne for et udviklende læringsmiljø for børn.

Fysiske forhold som er sikkerhedsmæssigt uforsvarlige, ikke overholder lovgivningen på området og hvor børn kan komme til skade.

Leders uddannelsesniveau er ikke i overensstemmelse med det, som institutionen angiver på sin hjemmeside.

Ingen forældre vil stå uden pasningsplads når Spilopperne lukker den 30. juni.

Fra den 1. juli er alle forældre, som bor i Vordingborg Kommune, sikret en kommunal institutionsplads til deres børn. Ønsker forældrene plads i en institution, hvor der ikke er ledige pladser, så kan de skrive sig på venteliste.

Alle forældre blev kort efter kommunalbestyrelsesmødet via E-Boks orienteret om situationen, lige som alle forældre vil blive inviteret til et orienteringsmøde vedrørende lukningen af Spilopperne. På mødet vil både udvalgsformand og næstformand, chef for dagtilbud og skoler Charlotte Grummesgaard Nielsen samt direktør for området Jan Christensen deltage.

Trafikafvikling i Stege i højsæsonen sommeren 20231

Sommeren 2020 gav store trafikale problemer i Stege, hvor turister, besøgende og fastboende ofte måtte holde i lange køer for at komme ind i eller igennem byen.

For at imødegå problemerne denne sommer har der været arbejdet på at omlægge trafikken, så der fx i sommerperioden blev ensrettet kørsel i Storegade. Det var imidlertid et forslag, som en meget stor del af de forretningsdrivende i Stege ikke fandt anvendeligt, da det måske kunne medføre færre kunder og dermed færre indtægter.

En række af de forretningsdrivende har derfor arbejdet på et alternativt forslag, og det besluttede kommunalbestyrelsen på dets møde at imødekomme. Også selvom det formodentlig ikke løser alle sommerens trafikale problemer.

Kommunalbestyrelsens beslutning betyder, at følgende tiltag indføres i højsæsonen:

Møllebrøndstræde ensrettes ud mod dyrskuepladsen. Bussen omlægges på bedst mulig vis.
 
Stilladset ved Mølleporten nedtages på sydsiden, så der kan være trafik i begge retninger.

Der etableres en cityparkering på dyrskuepladsen. 

God og massiv skiltning til cityparkeringen på dyrskuepladsen.

Finansiering tilvejebringes via Udviklings- og markedsføringspuljen - nye initiativer. 

Kommunalbestyrelsen besluttede at der skal foretages en evaluering af tiltagene, når højsæsonen er overstået, og at interessenter i Stege og på Møn inddrages i evalueringen og i fremtidige oplæg til trafikafvikling

Tids- og handleplan for Bæredygtigt skolevæsen

Politikere, skoler og skolebestyrelser har gennem en længere periode arbejdet med at afdække de indsatser, der skal til, for at skabe et skolevæsen, der hænger sammen, både i forhold til faglighed, trivsel og resultater, men også ift. økonomi og de kommende års børnetal.

Den tids- og handleplan for det næste år, som kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. maj, er samtidig en plan, der peger hen imod en samlet strategiplan for skoleområdet i Vordingborg Kommune. Med planen kan de enkelte indsatser, der skal understøtte et fagligt, økonomisk og socialt bæredygtigt skolevæsen, sættes i gang.

Konkret vil der blive arbejdet med bl.a. handleplaner for skolerne, indsatser i relation til trivsel, løft af afgangsprøvekarakterer, gennemgang af alle matrikler og økonomisk tildelingsmodel.  

Ungeforum optager nye medlemmer i løbet af året

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 26. maj 2021 godkendt en tilføjelse i Ungeforums vedtægter, så der nu er mulighed for at optage nye medlemmer hen over året. 

Hidtil har Ungeforum afholdt valg 1 gang om året i perioden 1. august til 1. oktober. Med vedtægtsændringen bliver der nu mulighed for at optage nye medlemmer i løbet af året.

Ungeforum lægger op til, at interesserede unge kan deltage i Ungeforums møder et par gange for at finde ud af, om det er noget, man kunne have interesse i at deltage i som fast medlem. Herefter skal der ske en gensidig forventningsafstemning.

Ungeforum prioriterer i sit arbejde, at der er et fast og stabilt fundament af medlemmer, der danner grundlag for arbejdet og dermed sikrer kontinuiteten i forummets arbejdet.

Takst for kørsel til aktivitetscentre resten af 2021 reduceres til 150 kr. pr. måned

Som følge af COVID-19 har aktivitetscentrene og daghjem under Afdeling for Pleje og Omsorg været lukkede for besøg. En forsigtig genåbning efter pinse er aftalt, og kørsel er genoptaget.

Kørsel i 2021, som ikke har været mulig at gennemføre grundet COVID-19, er afregnet brugerne som i 2020. Beløbet refunderes nu brugerne i form af en takstnedsættelse resten af 2021. Taksten reduceres fra 274 kr. pr. måned til 150 kr. pr. måned fra 1. juni 2021 til 31. december 2021 i stedet for at refundere det ellers indbetalte beløb, som det skete for 2020 kørslen.

Opnormering af planmyndigheden for at kunne følge med den positive udvikling

Den igangværende positive udvikling i Vordingborg Kommune har de senere år medført øgede byggeaktiviteter både hos virksomheder og private. Det har givet et stigende antal henvendelser til kommunens planafdeling om regler og muligheder og ikke mindst med ønsker om lokalplanlægning.

Den øgede aktivitet er så stor, at kommunen lige nu har over 20 lokalplaner i gang med det resultat, at virksomheder og borgere må vente længere tid på både tilladelser og de nødvendige plangrundlag.

En lokalplanproces tager naturligvis noget tid, men det er højest uheldigt, at vi som kommune bliver unødig flaskehals i forhold til få maksimal udnyttelse af det vækstpotentiale, vi lige nu oplever.

Derfor besluttede kommunalbestyrelsen på dets møde den 26. maj, at opnormere afdelingen med en medarbejder.

Se hele referatet fra kommunalbestyrelsesmødet

Se alle dagsordener og referater