Spring til indhold

Nyt om politik uge 21

Der er nyt fra Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen holdt møde mandag den 23. maj. På dagsordenen var blandt andet Miljøsanering og områdefornyelse af Dambæks have i Præstø, Strategiplan for ladeinfrastruktur, affaldssortering på kommunale institutioner, søgetal til ungdomsuddannelserne og behandlingstider for byggesager.

Korte byggesagsbehandlingstider i kommunen

Der er fortsat en høj byggeaktivitet i kommunen.

I første kvartal af 2022 blev der modtaget 237 ansøgninger, som er 31% færre end sidste år, og der blev truffet 155 afgørelser, som ligger op ad et tilsvarende niveau som sidste år.

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for alle byggesager er blevet reduceret med 1,7 dage ift. sidste år, og ligger på 28 dage.

Der er udkommet en opgørelse over kommunernes sagsbehandlingstider fra KL, som viser stigende sagsbehandlingstider på landsplan for simple konstruktioner, enfamiliehuse og etagebyggerier til boligformål.

Men i Vordingborg går det den gode vej: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Vordingborg Kommune ligger på 36 dage i 2021.

Det flotte resultat gør kommunen til den tredje hurtigste kommune til byggesagsbehandling i Region Sjælland.

Tilgængelighedspuljen 2022

Kommunalbestyrelsen har frigivet puljen for tilgængelighedsforbedringer 2022.

Der har været stor interesse for puljen, og der blev modtaget mange gode ansøgninger om tilskud til forbedret tilgængelighed. De fleste af ansøgningerne har fået et tilsagn om tilskud, herunder:

• Etablering af en støbt rampe ved Avnø Højskolens receptionsbygning på Flyvervej 10.

• Permanent rampe ved indgangen til Fanefjord Skovpavillon.

• Forbedring af adgangsforhold ved Vordingborg Stadion.

• Forbedring af tilgængelighedsforhold i Vordingborg Teatersal.

• Etablering af en elevator i Hollænderhavens forsamlingsbygning, Fuglebakken 3.

• Udskiftning af en løfteplatform på Gl Vordingborgvej 43.

De mange tilkendegivelser betyder, at puljen allerede er blevet disponeret for i år.

De godkendte tilskud bliver først udbetalt, når projekterne er gennemført, og der er modtaget en redegørelse for de afholdte udgifter.

De nye ansøgninger bliver sat på venteliste, og bliver behandlet på det første møde i 2023.

Miljøsanering og områdefornyelse af Dambæks have i Præstø

Kommunalbestyrelsen gav på mødet anlægsbevilling og frigav rådighedsbeløb til miljøsanering og områdefornyelse af Dambæks have i Præstø.

Kommunalbestyrelsen frigav allerede i 2021 1 mio. kr. til en udflugtslegeplads i Præstø, hvor Dambæks Have først blev udpeget som mulig placering. Men det har vist sig, at Dambæks Have er kraftigt forurenet, så det er nødvendigt at etablere bl.a. jordpåfyldning for at afhjælpe forureningen.

Der blev i 2021 ikke afsat midler til en miljøsanering, og derfor afsøges nye muligheder for placering af legepladsen.

Den afsatte 1 mio. kr. til udflugtslegeplads i Præstø foreslås anvendt til et projekt på vandet eller tæt herpå ved kulturhavnen. Det er endnu ikke lykkes at finde den rette placering på land, grundet forureninger på alle grønne arealer i umiddelbar forbindelse med havnen.

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at en del af finansieringen til at realisere planerne på havnene i Stege og Præstø skal komme fra landsbypuljemidlerne, hvor der kan opnås 50% refusion. Derfor er der afsat 6 mio. kr. til områdefornyelse i Præstø. Imidlertid blev der først kun disponeret 4 mio. kr.af de 6 mio. til Foreningshavnen i Præstø. Derfor er det nu besluttet, at de resterende 2 mio. kr. til Præstø Havn anvendes til Dambæks Have, og at der prioriteres yderligere 1 mio. kr. fra puljen til projektet, så det samlede beløb således bliver 7 mio. for foreningshavn og Dambæks Have.

For at kunne opnå 50% refusion, udarbejdes et program for områdefornyelsesprojektet. Dette arbejde vil blive færdiggjort inden sommerferien.

Såfremt projektet ikke kan gennemføres indenfor de afsatte bevillinger, skal sagen forelægges på ny.

Udgifterne til kollektiv trafik stiger

Kommunen skal senest den 1. november afgive bestilling til Movia om den kollektive bustrafik i perioden fra køreplanskiftet den sidste søndag i juni 2023 til den sidste søndag i 2024. Desuden skal der tages stilling til evt. ændringer af ordningerne hos Flextrafik.

Kommunalbestyrelsen har fået forelagt en sag, som beskriver status for den kollektive trafik. Der er to store udfordringer.

Perioden med Covid-19 har givet færre passagerer, som har givet færre billetindtægter. Dernæst er kommet stigende priser på især brændstof. Begge dele har øget kommunens udgifter til den kollektive bustrafik.

Administrationen vurderer, at en videreførelse af det nuværende omfang af kollektiv trafik ikke er muligt med de afsatte budgetter for 2023. Der er fremlagt en liste med mulige besparelser og konsekvenser.

Kommunalbestyrelsen har på denne baggrund anmodet om et tema-møde om kollektiv trafik i august. Mødet skal give et overblik over den nuværende betjening og muligheder for ændringer. Mødet skal også inspirere til at finde nye muligheder for at betjene borgernes befordringsbehov, herunder med digitalt baserede samkørselsordninger.

Den endelige trafikbestilling forventes vedtaget i Kommunalbestyrelsen i november måned.

Strategiplan for lade-infrastruktur

Med henblik på at understøtte omstillingen til el-biler har Kommunalbestyrelsen på sit møde d. 23. maj vedtaget en strategiplan for lade-infrastruktur. Strategiplanen omhandler kommunens indsats i forhold til at tilvejebringe yderligere offentligt tilgængelige landstandere.

Konkret skal kommunen opstille ladestandere ved alle bygninger med mere end 20 p-pladser, hvilket omfatter 68 lokationer bredt fordelt i hele kommunen. Disse ladestandere skal være etableret inden 1. januar 2025, og vil bidrage med en bred dækning af ladestandere rundt i kommunen.

Ud over ladestanderne ved kommunalt ejede bygninger vil der blive arbejdet for, at der opstilles et tilsvarende antal ladestandere på offentlige arealer (p-pladser mv.). Ved placering af disse ladestandere vil der blive fokuseret på, at de skal muliggøre opladning til folk, som ikke kan lade ved egen bolig.

Endelig omfatter strategiplanen fokus på hurtig- og lynladere ved trafikale knudepunkter og i bymidterne, som skal muliggøre hurtigladning i forbindelse med indkøb o.lign. kortvarige aktiviteter.

Samlet skal etableringen af ladestandere bidrage til at fremme omstillingen til el-biler i Vordingborg Kommune.

Implementering af affaldssortering på kommunale institutioner

Udvalgene for Plan og Teknik samt Klima og Miljø besluttede i 2020, som følge af Regeringens Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. maj 2020, at alle kommunale institutioner skal affaldssortere, ligesom i de private husstande i kommunen. Derefter blev et pilotprojekt igangsat med en forsøgsordning på 5 lokationer.

Pilotprojektet fokuserede primært på den indendørs affaldssortering, og for at sikre de bedste vilkår for ordentlig sortering af affaldet, blev der i budget 2022 afsat 1,2 mio. kr. i anlægsudgift til indkøb af affaldsspande til indendørs sortering

Efterfølgende er det erfaret, at implementeringen af affaldssortering på alle kommunale institutioner ikke alene er gjort med en anlægsbevilling på 1,2 mio. til indkøb af indendørs skraldespande. Derfor projektansættes en projektleder fra medio 2022 til ultimo 2023 til forberedelse og implementering af affaldssortering på de kommunale institutioner og virksomheder. Derudover skal der udarbejdes en plan for opdatering og fremtidssikring af containergårde på matriklerne, så sorteringen kan ske i de 10 fraktioner.

Hver fjerde afgangselev I Vordingborg Kommune har i år søgt en erhvervsuddannelse efter grundskolen

Flere folkeskoleelever i Vordingborg Kommune vælger en erhvervsuddannelse

Årets søgetal til ungdomsuddannelserne er blevet offentliggjort. Tallene viser, at søgningen til erhvervsuddannelserne ligger på 25,9 procent i Vordingborg Kommune, og dermed ligger søgningen på det højeste niveau.

Det betyder, at Vordingborg Kommune er godt på vej mod at nå den nationale målsætning om, at 30 procent af eleverne efter 9. og 10. klasse skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025.

Den 23.05.2022 godkendte Kommunalbestyrelsen måltallene for søgning til ungdomsuddannelserne i 2023.

Måltal for søgning til ungdomsuddannelser 2023, 9. klasse

9. klasse

Gymnasiale uddannelser

Erhvervsuddannelser

FGU og øvrige

Status 2022

69,6%

20,2%

10,1%

Måltal 2023

70,5%

21,5%

8,0%

 

Måltal for søgning til ungdomsuddannelser 2023, 10. klasse

10. klasse

Gymnasiale uddannelser

Erhvervsuddannelser

FGU og øvrige

Status 2022

60,2%

32,0%

7,9%

Måltal 2023

61,5%

32,5%

6,0%

 

Frigivelse af 500.000, - kr. til forbedret trafiksikkerhed i Gl. Lundby

Kommunalbestyrelsen har tiltrådt en indstilling fra administrationen om at frigive 500.000, kr. til forbedring af trafiksikkerheden i Gl. Lundby. Helt konkret betyder det, at administrationens forslag til etablering af trafiksikkerhedstiltag på Lundby Hovedgade i Gl. Lundby nu kan blive realiseret.

Der er i løbet af den sidste tid blevet anlagt ensrettede cykelstier på vejstrækningen mellem Køng og Bårse, dog var der ikke afsat midler til cykelstier igennem selve Gl. Lundby. Af denne grund blev der afsat et beløb på 500,000 kr. til at forbedre forholdene for cyklister på bystrækningen.

Administrationen foreslog, at der blev etableret nye vejbump, 2 fodgængerfelter, en hastighedsgrænse på 40 km/t, ny vejbelysning og smallere kørebaner. Det foresloges også at fjerne fortovet langs kirkemuren og asfaltere arealet for at skabe bedre plads til cyklister.

Ændringerne vurderes særligt at få en positiv effekt på følelsen af tryghed hos såvel cyklister som fodgængere, da der bl.a. skabes mere plads til cyklister på vejen, samt etableres sikre krydsningsmuligheder for fodgængere.

Forslaget om forbedret trafiksikkerhed er udarbejdet på baggrund af diskussioner mellem administrationens fagfolk, politiet, og politikere og er godkendt af kommunens Trafiksikkerhedsråd.

Projektet videresendes til udførelse i løbet af sensommer/efterår 2022.

Såfremt projektet ikke kan gennemføres indenfor den afsatte bevilling, skal sagen forelægges på ny.

 

Se hele referatet fra Kommunalbestyrelsesmødet

Se alle dagsordener og referater