Spring til indhold

Nyt om politik uge 17

Der er nyt fra kommunalbestyrelsen samt dagsordener fra flere udvalg.

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 27. april 2022.

På dagsordenen var blandt andet kvalitetsrapport for skoleåret 2020/21, status på flexboligordningen, endelig godkendelse af lokalplan for sukkerfabrikken, Klimaplan – målsætninger og øget trafiksikkerhed.

Kvalitetsrapport for skoleåret 2020/21

Kommunalbestyrelsen godkendte kvalitetsrapporten for skoleåret 2020/21.

I kvalitetsrapporten samles op på en række af skolernes resultater, herunder prøveaflæggelse, afgangsprøvekarakterer, trivsel og overgang til ungdomsuddannelse.

På flere indikatorer nærmer skolerne i Vordingborg Kommune sig resultaterne på landsplan. Det gælder f.eks. i forhold til trivsel, hvor elever på folkeskolerne i Vordingborg ligger meget tæt på trivslen på landsplan. Også i forhold til andelen af elever, der aflægger afgangsprøve i 9. klasse, ligger Vordingborg Kommune fornuftigt placeret. På landsplan er det 93,6 % af eleverne der aflægger prøve i alle fag, mens det i Vordingborg Kommune er 93,0 %.

Fremover vil kvalitetsrapporten blive erstattet af udviklingssamtaler mellem skole og administration. Det sker som en del af den aftale, som folkeskoleforligskredsen har indgået med regeringen i efteråret 2021. Administrationen vil på baggrund af aftalen, og i samarbejde med skolernes ledelser, udarbejde forslag til et afrapporteringsformat, så kommunalbestyrelsen også fremadrettet vil blive præsenteret for relevante data fra skoleområdet.  

Status på fleksboligordningen 2021

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 27. april 2022 besluttet at stoppe udstedelsen af flexboligtilladelser i kommunens købstæder Vordingborg, Stege og Præstø. Stoppet træder i kraft med det samme.

Såfremt der allerede er indgået købsaftale før d. 28. april 2022, vil der kunne udstedes flexboligtilladelse. Flexboligordningen fortsætter uændret uden for byzonearealerne i de tre købstæder.

Beslutningen tager udgangspunkt i den løbende evaluering af flexboligordningen, som muliggør, at helårsboliger ikke bliver anvendt til almindelig helårsbeboelse. Opgørelserne for brugen af flexboligordningen viser, at der de sidste par år er sket en øget brug af muligheden, hvorfor der i købstæderne og i særdeleshed i Stege er relativt mange flexboliger.

Ordningen vil blive taget op til evaluering i Klima- og Teknikudvalget igen om et år, hvor antallet af aktive flexboligtilladelser i købstæderne skal drøftes på ny.

DK 2020 Klimaplan – Målsætninger

Vordingborg Kommune deltager i projektet ”DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark”.

Som en del af DK2020-arbejdet skal der udarbejdes en ny klimaplan. Klimaplanen skal vise vejen mod CO2-neutralitet i 2050, og rumme ambitiøse målsætninger for 2030.

Der er tidligere vedtaget en målsætning om 70% CO2-reduktion i 2030, og kommunalbestyrelsen har på kommunalbestyrelsesmødet den 27. april 2022 konkretiseret denne målsætning i forhold til sektorområderne Energi, Landbrug og Transport.

Energisektoren i Vordingborg Kommune skal i 2030 være CO2-neutral. Dette betyder, at energiforbruget (el- og varmeforbrug) inden for kommunens geografiske område skal være dækket af lokale vedvarende energikilder (vind, sol, biogas, halm mv.).

Udledningen fra landbrugssektoren og arealanvendelse skal reduceres med 65% i 2030. Denne målsætning svarer til de statslige målsætninger på området, og forventes realiseret gennem nye naturprojekter og omlægning af lavbundsarealer.

På transportområdet lyder målsætningen på 25% CO2-reduktion, hvilket skal opnås gennem omstilling af drivmidlerne i biler, lastbiler og øget brug af den kollektive transport, som også skal omstilles.

El-biler vil i fremtiden udgøre en øget andel af transporten, men også biobrændsler vil indgå i kommunen indsats.

På baggrund målsætningerne forventes en ny klimaplan vedtaget i efteråret 2022.

Trafiksikkerhed i Vordingborg Kommune

Kommunalbestyrelsen godkendte en anlægsbevilling og frigav et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til at styrke trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen.

Midlerne anvendes i henhold til trafiksikkerhedsplanens indsatsområder, dvs. uheldsbelastede steder, utrygge steder, høj hastighed, spritkørsel, faste genstande langs vejene og uopmærksomhed mv. som er årsag til mange uheld. Det udføres eksempelvis projekter inden for følgende områder i år:

• Trafiksikkerhed på de kommunale grundskoler, det er eksempelvis projekter med Kys og Kør.

• Trafiksikkerhed på skoleveje, det kan eksempelvis være projekter med sikker krydsning af skoleveje og hastighedsdæmpning af skoleveje

• Hastighedsdæmpning i landsbyer, midlerne prioriteres i landsbyer, hvor midlerne vil have størst effekt.

Projekterne godkendes i Vordingborg Kommunes Trafiksikkerhedsråd inden udførelse, og Trafiksikkerhedsrådet prioriterer de projekter, som har størst effekt på trafiksikkerheden.

Godkendelse af lokalplan for feriecenter på Sukkerfabrikken Møn

Kommunalbestyrelsen vedtog kommuneplantillæg, miljøkonsekvensrapport samt den endelige lokalplan for et feriecenter på Sukkerfabrikken Møn. Dermed er vejen banet for at, idemagerne bag kan finde investorer til at gennemføre projektet.

Feriecenterprojektet vil kunne rumme op til 500 ferieboliger, hvoraf de 25 skal opføres som pælehuse på søterritoriet. Projektet ventes at kunne rumme op mod 2500 gæster i højsæsonen.

Feriecenteret har været i offentlig høring i otte uger, hvor de fleste høringssvar blandt andet gik på trafikale forhold, pælehusene, generelle kystforhold samt påvirkning af beskyttet natur.

Kystdirektoratet har vurderet, at der vil kunne opnås tilladelse til pælehusene.

Nyt signalanlæg ved Sukkerfabrikken i Stege

Kommunalbestyrelsen har afsat midler til et nyt signalanlæg i krydset Kostervej / Støvvasen / Lendemark Hovedgade i Stege.

I forbindelse med etableringen af signalanlægget ombygges krydset med en ekstra vej ind til Sukkerfabrikken, således at krydset efter ombygningen bliver den primære adgangsvej til Sukkerfabrikken.

Projektet omkring Sukkerfabrikken er ved at blive en realitet, og signalanlægget dimensioneres derfor til at kunne afvikle trafikken til Sukkerfabrikken, når området er fuldt udviklet.

Lokalplanen for Sukkerfabrikken giver mulighed for at udvikle et nyt attraktivt byområde, med mulighed for indplacering af hotel, feriecenter, offentlig og private serviceerhverv, kultur og nye byboliger.

Signalanlægget er et nødvendig infrastrukturanlæg som følge af kommunens planlægning, og derfor medfinansierer Vordingborg Kommune projektet med 1,5 millioner kroner.

Signalanlægget og krydsombygningen udføres i år.

Se hele referatet fra Kommunalbestyrelsesmødet

Se alle dagsordener og referater