Spring til indhold

Nyt om politik uge 17

Der er referat fra Kommunalbestyrelsen samt dagsordener fra flere udvalg.

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 28. april. På dagsordenen var blandt andet en hvidbog for udviklingen af Klintholm Havn, forslag til lokalplan for bocartbane, Ekstra ressourcer til sygedagpenge- og dagpengeområdet samt strategi for bæredygtig turisme i Vordingborg Kommune.

 Godkendt hvidbog baner vej for udviklingen af Klintholm Havn

Endnu en milepæl for Klintholm Havn er nået med Kommunalbestyrelsens godkendelse af en hvidbog for udviklingen af Klintholm Havn. Hvidbogen, der har været undervejs i et års tid blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 28. april.

Det er Vordingborg Erhverv, der sammen med Vordingborg Kommune har stået for udarbejdelsen af hvidbogen, som er blevet til i samarbejde med erhvervslivet og turistbranchen og med inddragelse af borgerne på først en workshop og siden til et borgermøde.

Med godkendelse af hvidbogen kan den egentlige planlægning og myndighedsbehandling gå i gang.

Der er afsat i alt 2,6 mio. kr. i 2021 og 2022 til det videre arbejde med at realisere planerne for Klintholm Havn. I slutningen af 2021 tager kommunalbestyrelsen stilling til behovet for yderligere midler for at opnå de ønskede ambitioner.

Ny strategi for bæredygtig turisme i Vordingborg Kommune

Kommunalbestyrelsen har godkendt den nye strategi for bæredygtig turisme i Vordingborg Kommune, og retningen er nu sat for arbejdet mod en bæredygtig udvikling af turismen.    

”Vi byder vores gæster velkommen til en bæredygtig destination, hvor turismen er med til at skabe udvikling for lokalsamfundet og bidrager til at skabe Danmarks bæredygtige destination i både ord og gerning.”

Sådan lyder det i indledningen til strategien og er en af ambitionerne for fremtidens turisme i kommunen.

For at indfri ambitionerne i strategien, er der defineret 10 indsatsområder der skal arbejdes med de kommende år, for at styre kommunens turismeudvikling i en bæredygtig retning.

For at omsætte strategien til handlinger, skal der gennemføres en proces om udvikling af 2 handlingsplaner, der skal sætte rammerne for implementeringen af strategien. Én handlingsplan for Møn UNESCO Biosfære område og én handlingsplan for Sydsjælland. Handlingsplanerne skal udvikles i en involveringsproces, hvor alle interesserede borgere, erhvervsliv, foreninger og organisationer inviteres til, at deltage i udviklingen af forslag til konkrete handlinger. Processen om handlingsplanerne igangsættes når corona og turismesæsonen tillader det.

Overtagelse af arealer på Masnedø

Kommunalbestyrelsen har besluttet at tage imod tilbuddet om at overtage banedæmningen med landfæste efter nedrivningen af Storstrømsbroen. Nedrivningen vil efter tidsplanen ske i 2024.

Arealerne kan overtages vederlagsfrit af Vordingborg Kommune.

Områderne det drejer sig om er:

Banedæmningen syd for Viaduktvej og hen til landfæste for den Gammel Storstrømsbro, ca. 1,7 km.

Aflagt vejareal fra Masnedøvej og frem til eksisterende landfæste for Gammel Storstrømsbro ca. 700 m. Den eksisterende Brovejen inkl. dobbeltrettet cykelsti vil blive fjernet.

Landfæste fra Gammel Storstrømsbro. En betonkonstruktion.

Omlægning af Røstofte Skovvej

Røstofte Maskiner A/S, som er beliggende mellem Ørslev og Mern, har søgt om at Røstofte Skovvej omlægges. Virksomheden ønsker, at den offentlige kommunale vej flyttes mod vest på en cirka 150 meter lang strækning, dermed forbedres virksomhedens muligheder for yderligere udvikling mod vest.

Kommunalbestyrelsen var på mødet den 28. april positiv over for projektet, og der arbejdes videre med det. Alle udgifter til projektet og vejomlægningen afholdes af ansøger, og projektet udføres således at love og regler inden for miljølovgivningen overholdes. Det endelige projekt skal i høring og godkendes af kommunalbestyrelsen inden udførelse.

Ekstra ressourcer til sygedagpenge- og dagpengeområdet 

Siden Covid-19- pandemien for alvor ramte Danmark har det haft store konsekvenser for mange af danskerne. Mange har mistet deres arbejde som led i afskedigelser affødt af COVID-19, eller har været berørte af sygdom. 

Folketinget har af flere omgange forlænget hjælpepakkerne. Det har blandt andet betydet, at perioden for sygedagpenge og dagpenge er midlertidigt blevet forlænget, således at ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb, og at dagpengeforbruget bliver suspenderet for alle ledige, så perioden ikke tæller med i forbruget af dagpengeretten.

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde onsdag den 28. april at hjælpe kommunens borgere, som grundet COVID-19 enten har mistet deres arbejde eller er sygemeldte ved, at bevilge midlertidig ansættelse af 4 nye sagsbehandlere og 2 jobformidlere til den virksomhedsrettede indsats på sygedagpenge- og dagpengeområdet. Ansættelserne sker fra den 1. juni 2021 og 12 måneder frem.  Derudover blev der givet en bevilling på 6,7 mio. kr,. til ekstra indsatser for målgrupperne, så de kan komme hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. 

Medfinansiering af kommunale cykelprojekter

Kommunalbestyrelsen har besluttet at ansøge Vejdirektoratet om medfinansiering af kommunale cykelprojekter i en ny pulje på 150 millioner kroner, som Folketinget vedtog den 4. december 2020.

Vordingborg kommune søger medfinansiering til strækningen ”Bogø Havn til Fanefjordgade via Grønsundvej”.Strækningen skal bestå af enkeltrettede cykelstier i begge sider.


Baggrunden for projektet er et produkt af et tværfagligt samarbejde i Vordingborg kommune, hvor forskellige afdelinger har deltaget i en omfattende proces, hvor de forskellige faglige kompetencer er kommet i spil, på tværs af organisationen.  Der har blandt andet været repræsentanter fra Afdelingen for Sundhed, Afdelingen for pleje og omsorg, Afdelingen for Psykiatri og Handicap, samt fra Sydkystdanmark.

Udgangspunkt er taget i den kommende cykelstiplan og dertil hørende borgerinddragelsesproces.

Forslag til lokalplan for Bocartbane sendes i offentlig høring

Kommunalbestyrelsen besluttede at sende ”Forslag til lokalplan R 15.16.01 Bocartbane vest for Tjørnemarke” og ”Forslag til kommuneplantillæg nr. 18. med tilhørende miljørapport” i otte ugers offentlig høring.

Lokalplanen skal give mulighed for at Bocart ApS kan samle deres aktiviteter et sted, og anlægge en bocartbane der både skal være demonstrationsbane, turistattraktion og undervisningsområde med op til 10.000 besøgende om året.

Selve bocartbanen skal udformes som en model af Møn, hvor højeste punkt kommer til at ligge 10,5 m over det eksisterende terræn. På bocartbanen bliver der kun mulighed for at køre med E-Bocardts (eldrevne off-road gokarts), således at banen ikke kommer til at støje i sig selv.

Ud over selve bocartbanen giver lokalplanen mulighed for etablering af bygninger til reception, skoleværksteder, kontor, produktionsværksted, mødelokale, ”cafe”, toiletter mv. med tilhørende tekniske og rekreative anlæg som solceller, volde, søer og shelters mv. 

Udvikling af grønne friarealer og byrum

Kommunalbestyrelsen har besluttet at frigive anlægsmidler til grønne udviklingsprojekter i Vordingborg Kommune. Midlerne skal blandt andet bruges i forbindelse med den nye dynamiske driftsplan for kommunens grønne friarealer og byrum.

Der vil være behov for mindre anlæg i forbindelse med en omlægning af områderne til mere biodiversitet, som for eksempel omlægning af græsarealer til lunde, bede, plantning af træer, buske, blomster og løg, men også for tiltag som opfordrer til mere bevægelse og bedre skiltning/information om hvad der sker i områderne.

Derudover vil midlerne også gå til opdatering og renovering af byens grønne områder og byrum, så som en renovering af Rosenpergolaen i Algade og en opdatering af vandingsanlægget i Historisk Botanisk Have.

Renovering af historisk allé i Mern

Kommunalbestyrelsen har besluttet at frigive anlægsmidler på 800.000 kr. i 2021 til renovering af vejtræer og alléer i Vordingborg Kommune. Midlerne vil særligt gå til renoveringen af Høvdingegårds Alle i Mern, som er én af disse historiske alléer som ligger som et tydeligt landskabselement mellem Lilliendal og Høvdingsgård og som er værd at bevare for fremtiden.

I 2018 var der en dialog med lodsejeren omkring en strategi for udskiftning af alléen og valget faldt dengang på et scenarie hvor man planter en ny allé på ydersiden af den eksisterende allé. Dette for at bevare den gamle allé som habitat for bl.a. flagermus så længe som muligt i forhold til risikovurdering, samtidig med at der sikres en ny allé i en afstand til vejen jf. trafiksikkerhed og etableringssikkerhed for træerne.

Ændring af takstblad for lystbådehavne 2021

Kommunalbestyrelsen har besluttet at ændre opdelingen af bådstørrelser, samt takster, i takstblad besluttet 7. oktober 2020.

Det betyder at kategorien 9-15 meter nu opdeles i to kategorier: 9-12 meter og 12-15 meter.

Ændringerne vil træde i kraft, og være gældende fra 1. maj 2021.

Se hele dagsordenen/referat

Se dagsordener/referater for alle udvalg