Spring til indhold

Nyt om politik uge 12

Der er nyt fra bl.a kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 24. marts. På dagsordenen var blandt andet regnskabet for 2020, mere pædagogisk personale i daginstitutioner, styrkelse af det gode børneliv for de yngste, erhvervsområde på Masnedø samt borgerrådgiverens årsrapport.

Mere pædagogisk personale i daginstitutioner

I finanslovsaftalen for 2020 blev der på landsplan afsat 600 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer i 2021. I finanslovsaftalen for 2021 blev indfasningen fremrykket hvilket betød yderligere 200 mio. kr. i 2021.

Vordingborg kommune får i 2021 tildelt 4,4 mio. kr. fra puljen til indfasning af minimumsnormeringer. Pengene skal bruges på pædagogisk personale i daginstitutioner, og går både til kommunens egne institutioner, puljeordningen Rudolf Steiner og kommunens private institutioner.

Da forældrebetalingen for dagtilbud udgør 25 % af de budgetterede udgifter for en plads, ville det ekstra budget udløse en forhøjelse af forældrebetalingen. For at holde forældrebetalingen på det niveau, der er besluttet for 2021, har Kommunalbestyrelsen besluttet at forældrebetalingsprocenten nedsættes til 24%.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at de godt 4 mio. kr., som udmøntes til de kommunale institutioner fordeles med et grundtilskud til hver institution på 70.000 kr. og herudover efter børnetal med dobbelttakst for vuggestuebørn og enkelttakst for børnehavebørn.

 

Regnskab 2020 - Fint driftsresultat trods Corona

Kommunalbestyrelsen har godkendt regnskabet for 2020. Et regnskab der vidner om et år hvor stort set alle områder har været udfordret på den ene eller anden måde i forhold til Covid-19.

Regnskabet udviser et driftsresultat på 94,3 mio. kr. Det er 45 mio.kr. bedre end forventet i forhold til det korrigerede budget.

Der blev investeret for ca. 114 mio. kr. som bl.a. er anvendt til vejprojektet ved Orevej, cykelstiprojekt ved Lundby, renovering af broer og tunneller samt havnerenoveringer.

Når driftsresultatet har betalt for anlægsinvesteringerne, udviser det samlede regnskab et underskud på små 20 mio. kr. og samtidig er kassebeholdningen styrket med 129 mio. kr.

Men der er stadig udfordringer at arbejde med, især på det specialiserede socialområde, hvor der blandt andet er pres på udgifterne i Børn- og Familieområdet og i Ungecentret.

Vordingborg Kommune har i årets løb sat initiativer i gang for at afhjælpe følgerne af Coronakrisen hos det lokale erhvervsliv. Der er blevet fremrykket anlægsopgaver, og turisterhvervet har modtaget ekstra midler til blandt andet markedsføring, som er støttet af kommunale puljer.

Alt i alt var 2020 et år, hvor den positive udvikling fortsatte, og der er således mange gode grunde til at være optimistisk i forhold til 2021 og årene fremover.

 

Vordingborg Kommune styrker fokus på det gode børneliv for kommunens yngste borgere

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en række indsatsområder, som skal sikre de bedste forudsætninger for børn i nul til seksårsalderen.

Det overordnede tema er øget fokus på børns udvikling og trivsel gennem styrket kvalitet i alle kommunens dagtilbud. Derudover skal samarbejdet på tværs af børneområdet styrkes, så børnene og familierne får den bedste støtte på rette tid.

Det tredje fokusområde er styrket og udvidet samarbejde med forældrene, som er den vigtigste ressource i barnets liv. Der skal i højere grad være fokus på dialog og ligeværdighed i samarbejdet, for bedst muligt at støtte op om barnets udvikling og trivsel.

I perioden august 2020 til februar 2021 har et midlertidigt udvalg set nærmere på det gode børneliv for kommunens yngste borgere og deres familier. Udvalget har haft oplæg og faglige drøftelser med både forskere og kommunens egne fagfolk på børneområdet. På den baggrund udpegede udvalget de temaer, det er vigtigst at have fokus på for at skabe de bedste forudsætninger for et godt børneliv for alle børn i Vordingborg Kommune.

I den kommende periode vil medarbejdere og ledere på tværs af børneområdet udarbejde konkrete indsatser under de tre fokusområder.

 

Erhvervsområde på Masnedø

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udsende planforslag (Lokalplan og Kommuneplantillæg), som skal sikre, at det nuværende anlægsområde for den nye Storstrømsbro på længere sigt kan overgå til erhvervsområde for tungt og havnerelateret erhverv.

Området afgrænses naturligt af det nye vej og baneanlæg mod øst, og mod vest af havnens eksisterende erhvervsarealer, hvor der tidligere lå et af Danmarks største tomatgartnerier.

Når anlægget af den nye Storstrømsbro er færdigt, så vil de store bygninger og arealerne indgå i et stort sammenhængende erhvervsområde på hele den del af Masnedø, som ligger vest for den nye vej- og jernbanedæmning. Området skal være grundlag for udvikling og etablering af en maritim erhvervsklynge, transporthub og andet havnerelateret erhverv.

Planerne kan ses på kommunens hjemmeside: https://www.vordingborg.dk/kommunen/horinger-og-annonceringer/

 

Børnehavealderen hæves til tre år 

Børnehavealderen i Vordingborg Kommune har siden 2017 været to år og 10 måneder, men kommunalbestyrelsen vedtog den 24. marts 2021, at børnehavealderen igen skal hæves til tre år. Det betyder, at børnene fremover som udgangspunkt vil starte i børnehave den måned, de fylder tre år.

Beslutningen om hvornår det enkelte barn skal starte i børnehave, sker dog altid i samarbejde med forældrene og ud fra en helhedsvurdering af barnets behov, udvikling og modenhed.

Hvis et barn starter i børnehave før de fylder tre år, så vil normeringen og dermed også forældrebetalingen følge barnet. Det vil sige, at børnehaven får vuggestuetakst for barnet, indtil det fylder tre år, og derfor kan have flere pædagoger tilknyttet gruppen med de yngste børn, hvis de starter tidligt i børnehave.

 

Borgerrådgiverens årsberetning for 2020 er godkendt

Vordingborg Kommune oprettede for to år siden en borgerrådgiverfunktion, hvor borgere og virksomheder kan få vejledning i henhold til deres ansøgninger og anden henvendelse til kommunens administration. Borgerrådgiveren er neutral og uvildig i forhold til kommunens øvrige organisation, og afrapporterer årligt til Kommunalbestyrelsen.

Borgerne kontakter borgerrådgiveren på eget initiativ, hvorefter borgerrådgiveren går i dialog med ledere og medarbejdere i forhold til henvendelsen. Målet er med konstruktiv dialog at få skabt de bedste forudsætninger for, at borgere og virksomheder føler sig imødekommet og hjulpet godt videre.

Den årlige afrapportering er i form af en årsberetning, der beskriver, hvor mange borgerhenvendelser der har været, samt hvor borgerrådgiveren kommer med anbefalinger til ændring og tilpasning af praksis.

I 2020 har der været 207 henvendelser fra borgere og virksomheder. Selvom borgeren og borgerrådgiveren kan være i kontakt flere gange over en længere periode, så tælles det kun som én henvendelse.

Årsberetningen for 2020 blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts, og her blev selve årsberetningen godkendt. Borgerrådgiveren udtaler, at hun er rigtig glad for, at årsberetningen ligesom sidste år, er blevet taget godt i mod af Kommunalbestyrelsen, og at hun allerede har ideer til, hvorledes ”Åben Borgerrådgivning” kan genopstå i en ny form til gavn for borgere og virksomheder.

Der er mulighed for at læse hele årsberetningen, når den om kort tid lægges på kommunens hjemmeside under borgerrådgiver. Lige nu kan årsberetningen findes i dagsorden til bl.a. Kommunalbestyrelsens møde.

 

Den forebyggende indsats – Årsrapport 2020

Kommunalbestyrelsen godkendte årsrapport 2020 for den forebyggende indsats.

Årsrapporten indeholder en beskrivelse af den indsats, det forebyggende team har arbejdet med i 2020, og beskriver tydeligt, hvorledes Vordingborg Kommune arbejder med målsætningen ”At ældre med få eller ingen behov for pleje og omsorg har mulighed for at være aktive borgere med et socialt og sundt liv”.

Seniorkonsulenterne rådgiver og vejleder om det sunde liv og om tilbud om aktiviteter, der stimulerer såvel den mentale som den fysiske sundhed og modvirker social isolation. Fællesskaber og relationer er vigtige nøgleord.

Seniorkonsulenternes arbejder både med de lovpligtige besøg og med indsats i de yngste seniorers rækker. De medvirker på inddragende vis til at grundlaget for et sundt seniorliv dannes, uanset alder og konstitution hos den enkelte. De inspirerer også til nytænkning og innovation både internt i Vordingborg Kommune og udenfor kommunen.

 

Nye monteringshuller til flagalle i Præstø

Kommunalbestyrelsen gav en anlægsbevilling samt frigav et rådighedsbeløb på 150.000 kr, til nye monteringshuller til flagstænger (til Flagallé) i Præstø.

Flagalléen i Præstø er udtjent og kan ikke længere benyttes. De eksisterende monteringshuller langs vejene er i meget dårlig stand og i meget uens i størrelsen. På den baggrund er der afsat midler til etablering af nye monteringshuller.

Arbejdet med de omkring 50 nye monteringshuller, som alle er i samme størrelse og velegnede til nye stænger, forventes udført i løbet af foråret 2021.

 

Se hele referatet fra kommunalbestyrelsesmødet

Se alle dagsordener og referater fra udvalgene