Spring til indhold

Nyt om politik uge 12

Der er nyt referat fra Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 23. marts. På dagsordenen var blandt andet en ny bevarende lokalplan for Nyord By, Borgerrådgiverens årsberetning, en ny 10-årig affaldsplan, kommunegaranti til havnerenovering på Nyord samt midler til grønne udviklingsprojekter.

Ny affaldsplan for 2022-2032

Kommunalbestyrelsen har godkendt den samlede affaldsplan for Vordingborg Kommune 2022 – 2032. Affaldsplanen har været i offentlig høring fra 26. november 2021 til 21. januar 2022.

Affaldsplanen indeholder en række initiativer, der skal øge genanvendelsen og sikre, at Vordingborg kommune opfylder de nationale krav på affaldsområdet. I de kommende år vil de planlagte initiativer på affaldsområdet blive igangsat.

Blandt initiativerne er yderligere henteordninger af de 10 affaldstyper: restaffald, madaffald, papir, pap, metal, glas, plast, mad- og drikkevarekartoner, farligt affald og tekstiler. Derudover skal bedre sortering og øget kommunikationsindsats reducere mængden af småt brændbart og restaffald. Initiativerne bidrager samlet til en CO2-gevinst på yderligere 3.276 ton/år i 2025, hvor initiativerne i affaldsplanen forventes fuldt implementeret.

Ny bevarende lokalplan for Nyord By

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny bevarende lokalplan for Nyord By. Med vedtagelsen erstattes den gamle byplanvedtægt fra 1973.

Lokalplanen har til formål at sikre bevaringen af det unikke og historiske miljø i Nyord by, der må anses for at være helt unikt i Danmark. Den bevarende lokalplan udpeger en længere række af bygninger i byen som bevaringsværdige og sætter dermed også nogle grænser for, hvad der kan foretages af ændringer på disse. På samme tid sættes der også nogle klare rammer for, hvordan ny bebyggelse kan se ud.

Det har været et klart mål igennem hele processen, at lokalplanen skal skabe en god balance mellem byens historiske værdier og dens fremtidige muligheder.

Forud for vedtagelsen har lokalplanen været i høring, hvori der blev indsendt 32 høringssvar. Flere af høringssvarene er underskrevet af flere borgere, og deres indhold viser også, at der i byen er mange forskellige interesser og holdninger til dens fremtid. Under høringen har der også været afholdt borgermøde, hvor alle de fremmødte kunne stille spørgsmål til planens indehold.

Kommunalbestyrelsen ændrede et enkelt punkt i indstillingen, i det de besluttede, at bebyggelse skal placeres 2 meter fra naboskel og ikke 2,5 meter.

Link til subsite for lokalplansarbejdet: https://www.vordingborg.dk/lokalplaner-ulvshale-og-nyord/

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til grønne udviklingsprojekter 2022

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at arbejdet med udviklingen af grønne områder fortsætter. Derfor blev der givet en anlægsbevilling og frigivet et rådighedsbeløb på 1. mio. kr., som er det beløb, som i budgettet er afsat i 2022. Samtidig blev det besluttet at følge indstillingen om, hvordan midlerne skal bruges i 2022.

Det betyder, at der i forbindelse med udrulningen af dynamisk driftsplan fortsat vil være fokus på at omlægge egnede arealer til andet end plænegræs ved at introducere flere blomster og forårsløg samt buske og træer, hvor det giver mening i forhold til brugen af arealet og de lokales ønsker på stedet.

Derudover vil Rådhusparken gennemgå en større renovering med fokus på at skabe en bypark, som både tilgodeser brugerne og biodiversiteten. Dette vil blandt andet betyde, at der beskæres og tyndes ud i noget af underbeplantningen for at skabe kig og tryghed, men også at der vil blive plantet nyt, hvor det vil virke afskærmende for nabogrundene.

I det nye kommunale grønne område, Antonibakken, vil der være fokus på at få skabt flere opholdssteder og mere oplevelsesværdi med afsæt i ’vild med vilje’ og i dialog med lokaleforum.

Godkendelse af Borgerrådgiverens årsberetning

Kommunalbestyrelsen godkendte borgerrådgiverens årsberetning, hvilket er den 3. i rækken af årsberetninger.

Årsberetningen omhandler statistik over de borgerhenvendelser, som borgerrådgiveren har haft i 2021, samt borgerrådgiverens anbefalinger for 2022.

Borgerrådgiveren er ansat direkte under Kommunalbestyrelsen og er således uafhængig af kommunens administration og forvaltning. Borgere og virksomheder kan rette henvendelse, hvis de oplever problemer i forhold til den kommunale sagsbehandling. I 2021 har borgerrådgiveren registeret 257 henvendelser, hvilket er en stigning på 24 procent fra året før.

Borgerrådgiverens anbefaler for 2022, at der er fokus på, at kommunens medarbejdere får mulighed for at være juridisk opdateret i forhold til gældende lov. Derudover anbefaler borgerrådgiveren, at Kommunalbestyrelsen på ny drøfter om, der kunne være grundlag for at gøre brug af anvisningsretten i forhold til ledige lejemål. Den sidste anbefaling omhandler, at borgerrådgiveren har et forslag til at ændre på konceptet Åben Borgerrådgivning, hvor borgerrådgiveren på bibliotekerne holder ”Åbent Hus”, hvor borgeren bare kan komme forbi. Denne anbefaling blev kun delvis tiltrådt af Kommunalbestyrelsen idet, man ønsker at bevare muligheden for Åben Borgerrådgivning i alle tre købsstræder: Vordingborg, Stege og Præstø.

Kommunegaranti for lån til Foreningen Nyord Havn til renovering af havnens vestre mole

Kommunalbestyrelsen godkendte en kommunegaranti for et 25-årigt lån på 605.000 kr. til Foreningen Nyord Havn.

Foreningen Nyord Havn driver Nyord Havn og bestyrelsen har efter tekniske undersøgelser vurderet, at en kraftig storm vil kunne gøre større skade på havnens vestre mole, og at der er fare for, at molen kan kollapse med blokering af indsejlingen til følge. Bortset fra skaderne på vestre mole, er havnen generelt i god vedligeholdt stand, og de øvrige moler skønnes at have en restlevetid på 20-25 år.

Ifølge foreningens foreløbige budget for 2022 skønnes den årlige låneydelse ved optagelse af lån at kunne indeholdes i foreningens drift. Ved at Vordingborg Kommune giver kommunegaranti for lånet kan foreningen få udbedret skaderne på den vestre mole til gavn og glæde for alle havnens brugere og gæster. Foreningens bestyrelse undersøger desuden muligheden for støtte gennem fonde, og eventuelle fondsmidler vil blive modregnet i lånets hovedstol.

Nyord Havn besøges årligt af ca. 1.200 gæstebåde, af ca. 1000 gæster der kommer med postbåden ”Røret”, samt af et stigende antal kajakroere. Hertil kommer ”over land” 150.000 – 180.000 endagsturister. En stor del af disse turister besøger også havnen, der opleves som naturskøn og levende idyl, ligesom mange bader fra havnens flydemole om sommeren.

Midler til nye nøglebokse i 2022

I budgetaftalen for 2022-2025 blev det aftalt at investere i digitale nøglebokse i 2022. Kommunalbestyrelsen godkendte derfor ansøgningen om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløbet.

Med et nyt nøglebokssystem er både borgere og medarbejdere sikret et enkelt, fremtidssikret og sikkert låsesystem. Et system, der kan betjenes digitalt af de medarbejdere, som har adgang til hjemmet for at hjælpe borgeren.

Det nye system afløser et ældre system, hvor der bruges flere ressourcer til at betjene systemet, opdatere adgange og reparere eller udskifte dele af systemet end ønskeligt er. De ressourcer kan med fordel anvendes til at servicere og levere andre hjælpemidler.

Udbud forventes i foråret 2022 med forventning om at aftale med leverandør kan indgås 1. juni 2022. De nye nøglebokse implementeres i løbet af 2022 område for område, indtil alle nøglebokse er udskiftet.

Se hele referatet fra kommunalbestyrelsesmødet (kan ses fra den 25. marts)

Se alle dagsordener og referater