Spring til indhold

Nu starter forberedelserne

Indledende øvelser til den nye daginstitution i Præstø starter i marts.

Præstø skal have en ny daginstitution. Det kræver forskellige forberedelser inden det egentlige byggeri kan starte.

Det forventes at byggeriet af selve daginstitutionen påbegyndes i juli/august 2022 Byggemodningen af arealet til den nye daginstitution på Rugvænget i Præstø opstartes medio marts måned 2022.

Arealet der skal byggemodnes, vil blive afspærret mod Rugvænget, med byggepladshegn og skiltning, i perioden hvor arbejdet udføres. Der vil blive opsat skilte ved stiforløbet mod syd.

Arbejderne forventes at være afsluttet ultimo april.

Byggemodningen består blandt andet i, at fjerne overdækning og andre mindre bygninger i terræn, og der vil blive skabt en ny stiforbindelse i skellet mod øst, som skal være med til at skabe adgang og sammenhæng mellem det eksisterende stisystem syd for den nye daginstitution.

Det er nødvendigt at fælde træer og buskads for at skabe området til den nye daginstitution. Der vil blive fældet træer og buskads i nødvendigt omfang og det tilstræbes at bevare mest mulig beplantning, i det omfang det giver mening. Træer og grene vil blive omsat til genanvendelse i det omfang det er muligt, primært til flis. I perioden hvor arbejdet med træer og buskads udføres, vil der være en del kørsel med maskiner i området. Der kan forekomme støj fra skovningsredskaber, flismaskiner o.l.

Vordingborg Kommune vil bestræbe sig på, at arbejderne udføres med så få gener som muligt, for omkringliggende bebyggelse.

Hvis man har spørgsmål til projekter er man velkommen til at kontakte Vordingborg Kommune på 55 36 25 70.