Spring til indhold

Frivilliges vedligehold af grønne arealer

Driftspulje på 100.00 kr. afsat over de næste fem år.

Vordingborg Kommune har en række lokale foreninger og lokalfora, som i varierende grad og med forskellige aftaler udfører frivilligt arbejde på grønne arealer i kommunen. De frivilliges arbejde består bl.a. i slåning af græsarealer, opsamling og bortskaffelse af affald, forårsklargøring af uderum, maling, vedligeholdelse af stier og generel pleje af udearealer m.m.

De frivillige har i enkelte tilfælde fået bevilget tilskud til indkøb af græsklippere, parkbænke, og andre mindre, projektrelaterede initiativer via puljen for Frivillighed og Nærdemokrati. Der har i den forbindelse ikke været afsat midler til vedligehold af de indkøbte maskiner m.m.

Vordingborg Kommune ønsker fortsat at bevare og fremme det lokale engagement og frivilligheden i lokalområderne og i samarbejde med de frivillige finde bæredygtige løsninger for de enkelte lokalområder. Derfor har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet, at der skal afsættes en driftspulje på 100.000 kr., som over de næste fem år kan bruges til afvikling af driftsudgifter i forbindelse med de forskellige eksisterende aftaler.

Inden for de næste fem år skal driften af arealerne så enten overgå fuldt og helt til de frivillige, eller der kan træffes beslutning om, at arealerne indgår i den kommunale drift med et plejeniveau, der så besluttes af Klima- og Teknikudvalget.

Foreninger og frivillige, der fremadrettet søger og får bevilget midler til anskaffelse af materiel til vedligehold af grønne arealer, skal derfor indgå en driftsaftale med kommunen om, at al fremtidig drift tilfalder foreningen/de frivillige selv.