Spring til indhold

Forslag til Helhedsplan for Stege Voldanlæg sendes i høring

Høring frem til 7. marts.

Efter godkendelse i Klima- og Teknikudvalget skal et forslag til en Helhedsplan for Stege Voldanlæg nu sendes i en 4 ugers offentlig høring.

Ønsket med helhedsplanen er at bygge videre på den store historiske værdi stedet har, men også - med respekt - tilføre stedet nye og nutidige lag, i samråd med styrelser, lokale foreninger og borgere.

Helhedsplanen arbejder med en forstærket fortælling af volden som et særligt fortidsminde, som styrkes i sit formsprog ved tydeliggørelse af terrænet og beplantningen og ved en visuel kobling til vandet, både mod Stege Bugt og mod Stege Nor.

Forslag til Helhedsplanen sendes i høring fra mandag den 7. februar til mandag den 7. marts og ligger på kommunens hjemmeside under Høringer.

Ønsker man at indsende et høringssvar skal dette dog ske til mail planby@vordingborg.dk.

Tiltag som ikke er en del af helhedsplanen, men som der ønskes skal arbejdes med sideløbende:

• skiltning, information og way-finding opdateres og tænkes samme i en større helhed med resten af Møn og Vordingborg Kommunes strategier på området

• samarbejde med lokale foreninger i forhold til udpegning og optælling af sjældne og egnsspecifikke arter indenfor flora og fauna

• formidlingsarbejde både i forhold til det kulturhistoriske og den øget biodiversitet pga. den ændret drift på udvalgte område. Det kan ske i samarbejde med både naturvejleder, skoler, museum og foreninger

• Relationen til den strategisk-fysiske udviklingsplan for Stege Kyst med specielt fokus på åbningstrækket for Stranden.

I helhedsplanen ses der på de overordnede udviklingstræk og der er forsøgt at skabe synergi til andre vedtagne planer og strategier. I den forbindelser er der nogle områder som vil bero på en efterfølgende politiks beslutning. Her tænkes særligt på vandværksgrunden og Cabaret-grunden.