Spring til indhold

Brugerundersøgelse Byg og Miljø

Årlig undersøgelse viser igen stor tilfredshed med kommunens service på Byg og Miljø området.

Den årlige undersøgelse af tilfredsheden med servicen på kommunens byg- og miljøområde udviser igen stor tilfredshed.

Undersøgelsen blev foretager af et analysebureau og foregik telefonisk, hvor der blev ringet til borgere og virksomheder, som havde søgt om miljø- og byggetilladelser i 2021.

58% af de adspurgte havder benyttet muligheden for en forhåndsdialog med de relevante medarbejdere, inden de indsendte deres ansøgning om en bygge- eller miljøtilladelse.

Samlet set tegner der sig et billede af tilfredsheds indenfor kommunes behandling af bygge- og miljøsager, da hhv. 77,6% og 71,4% af de adspurgte udtrykker, at de er "Meget tilfreds" eller "Tilfreds" med kommunens sagsbehandling. Det svarer til hhv. en stigning på 0,2 % og et fald på 3,6% i forhold til sidste års besvarelser.

For at sikre endnu bedre resultater i fremtiden, er der igangsat flere spændende projekter:

Projekt "Fra myndighed til partner" er igangsat, som en ambition om at træde nogle trin op ad inddragelses-trappen, hvor kommunen møder borgere og andre interessenter som samarbejdspartnere, og giver dem en rolle som medskabere af løsninger og velfærd. Der arbejdes fortsat med projektet "Et samlet sagsflow", som har til sigte at skabe et mere smidigt sagsforløb, for de ansøgninger som kræver flere tilladelser efter flere lovgivninger.