Spring til indhold

Bosætningsanalyse

Skal kvalificere beslutninger for offentlige og private investeringer.

Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte arbejdet med en ny bosætningsanalyse, der skaI give et databaseret beslutningsgrundlag til brug for beslutninger om fx ny byvækst og byggemodning.

Bosætningsanalysen skal beskrive og sammenstille eksisterende og planlagte boligudbud med befolkningsprognosen, viden om tilflyttermønster og -præferencer og en vurdering af bosætningspotentialet ud fra en markedsøkonomiske betragtning.

Analysen forventes forelagt efter sommerferien og kan danne grundlag for revision af bosætningspolitikken og tilhørende bosætnings- og byvækststrategier.