Spring til indhold

Intet er besluttet

Der er en lang proces med inddragelse af både borgere og organisationer, før end en feriepark ved Hjelm Bugt eventuelt kan realiseres.

”Det er et spændende projekt der også vil medføre en del arbejdspladser, men intet er besluttet."

Sådan lyder det fra borgmester Mikael Smed efter at kommunen har fået henvendelse fra Cliffs of Denmark, som ønsker at om opføre en bæredygtig feriepark med op til 500 enheder i et område ved Hjelm Bugt.

”Området har i mange år har været udlagt til netop feriepark eller hotel i kommuneplanen, men der er en lang proces forude, før end vi overhoveder nærmer os noget der ligner en realisering af projektet. Og det er en proces hvor borgere, interesseorganisationer og andre interesserede skal og vil blive inddraget.,” siger Mikael Smed.

På møde den 2. september besluttede Udvalget for Plan og Teknik, at iværksætte arbejdet med et kommuneplantillæg og en lokalplan. Men det er kun første trin i en omfattende planproces.

Næste led i planprocessen er et idéoplæg, hvor Vordingborg Kommune over en periode på 2 uger indkalder idéer og forslag til planlægningen fra borgere, interesseorganisationer og andre interesserede. Idéfasen vil bidrage til selve planerne, men også til afgrænsningen af hvilke forhold der skal indgå i en miljørapport til vurdering af planerne. Der er med idéoplægget lagt op til at miljørapporten blandt andet skal kortlægge og vurdere projektets samlede indvirkning i forhold til:

'• Anlæggets påvirkning af landskabet og i særdeleshed kystområdet.

• Transporten til og fra bebyggelsen, herunder trafikstøj.

• Projektets relation til andre projekter i området (eksempelvis Unesco biosfære Møn, Dark Sky Møn).

• Bebyggelsens effekter på klimaforhold (forbrug og materialer).

• Påvirkning af grundvand og håndtering af overfladevand.

• Om der er andre særlige forhold, der skal behandles i den videre planlægning?

Derudover kan der ud fra en væsentlighedsvurdering medtages andre forhold på baggrund af høringer af offentligheden og berørte myndigheder.

I forlængelse af idéfasen bliver der også udarbejdet en turistpolitisk redegørelse, der vurderer projektets turistpolitiske betydning og påvirkning af området.

De indsendte ideer og forslag indgår også i arbejdet med et forslag til en lokalplan og et kommuneplantillæg. Når planforslagene og miljørapporten er udarbejdet sendes de til politisk behandling, og beslutter Kommunalbestyrelsen at gå videre så sendes planerne sendes ud i en 8 ugers offentlig høring, hvor der igen kan indsendes høringssvar. De indkomne bemærkninger vil så indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af plangrundlaget samt miljørapporten. Først herefter kan planforslaget vedtages endeligt.

”Så intet er besluttet, og der bliver rig mulighed for, at alle både borgere, interesseorganisationer, politikere og andre interesserede kan komme med deres input for eller imod planerne, inden Kommunalbestyrelsen eventuelt i sidste ende skal træffe den endelige afgørelse,” siger Mikael, Smed.