Spring til indhold

Feriepark Hjelm Bugt

Læs om den planlagte proces for en eventuel Feriepark ved Hjelm Bugt.

Baggrund – eksisterende planer

Planlægning for en feriepark ved Hjelm Bugt på Møn er i overensstemmelse med kommuneplan 2018, hvor et konkret område på omkring 20 ha er udlagt til feriecenter. Området blev oprindeligt udlagt i Regionplan 2005, og blev overført til den nye Vordingborg Kommunes kommuneplan 2009 og er videreført i efterfølgende kommuneplaner – senest i den gældende kommuneplan 2018.

Ferieparken ved Hjelm Bugt fremgår af retningslinje 23.6: ”Der er mulighed for placering af et større hotel/feriehotel ved Hjelm Bugt og på Farø. Konkret placering ved Hjelm Bugt er vist i ramme R15.11. På Farø er der endnu ikke udpeget konkret placering.”

Etablering af en feriepark er endvidere i tråd med kommunalbestyrelsen Turismestrategi og -handleplan fra 2019, hvoraf det fremgår, at der ønskes en udvidelse af overnatningskapaciteten ved etablering af et eller flere nye feriecentre og eller hotel, og at udviklingen skal ske i samarbejde med de udførende aktører.

Etablering af en feriepark forudsætter lokalplan.

Lokalplan

Der arbejdes på udarbejdelse af en bonuslokalplan for en feriepark inden for det i kommuneplanen afgrænsede område. Arbejdet med lokalplanen blev igangsat af udvalget for Plan og Teknik i september 2020 med udsendelse af et idéoplæg. Baggrunden for idéoplægget var, at develop’er ønskede et større feriepark end det område, der er udpeget i kommuneplanen, som derfor ville kræve et kommuneplan-tillæg. Da det blev vurderet at være en væsentlig ændring af kommuneplanen blev der udsendt et idéoplæg, der havde til formål at indhente idéer og bemærkninger til hvilket forhold, der bør undersøges og indgå i lokalplanen og i den tilhørende VVM.

Efter dialog med Erhvervsstyrelsen, der har meddelt, at en udvidelse af afgrænsningen vil være et statsligt anliggende, og at kommunen skal forvente at få et veto mod planen, har develop’er meddelt, at de er indstillet på at holde sig til det udpegede område. Projektet kræver derfor ikke komuneplantillæg.

En bonus lokalplan er en lokalplan, der også har bonusvirkning for landzonereglerne, da området ligger i landzone. Det kræver, at bestemmelserne om placering og omfang af bebyggelse opfylder kravene til en landzonetilladelse, som der ellers ville skulle meddeles efter lokalplanens vedtagelse. Dette er normal procedure i landzone.

Sammen med lokalplanen skal der udarbejdes en Turistpolitisk redegørelse og en VVM.

Turistpolitisk redegørelse

Den turistpolitiske redegørelse er ikke et lovkrav, da der ikke skal udarbejdes kommuneplantillæg, men udarbejdes alligevel fordi der er flere større turismeprojekter på vej på Møn (både ferieparken ved Hjelm Bugt og ved Sukkerfabrikken), som der dermed samlet bør redegøres for hvordan de understøtter de politiske strategier og indsatser på turismeområdet.

VVM – Vurdering af Virkninger for Miljøet

I forbindelse med lokalplanarbejdet skal der i henhold til lov og miljøvurdering af planer og programmer udarbejdes en vurdering af virkninger for miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse. Det er develop’er, der står for udarbejdelse af VVM-redegørelsen, som skal ligge til grund for lokalplanen. VVM-redegørelsen skal bl.a. beskrive konsekvenser for miljø, natur, landskab, infrastruktur mv.

Selv om der udarbejdes en VVM-redegørelsen, skal der stadig udarbejdes en miljørapport i tilknytning til lokalplanen. Miljørapporten er mindre omfattende og mere kvalitativ end VVM-redegørelsen, men bygger på de oplysninger og analyser, der fremgår af VVM-redegørelsen. De to dokumenter udarbejdes sammen.

Infrastruktur og logistik for turismen på Møn

Det mangeårige arbejde for at øge turismen på Møn, der kan tages til bage til potentialeplanen for Møn fra 2014 har langt stykke hen ad vejen båret frugt. Camønoen, Dark Sky og Unesco Biosfære Møn er stærke eksempler på et vedvarende og fokuseret tværgående offentligt og privat samarbejde.

Men den øgede turisme betyder også at der er pres på infrastrukturen og de faciliteter, der knytter sig til turismen. Allerede i turismestrategien fra 2014 var udviklingen af den fysiske infrastruktur og faciliteterne et højt prioriteret fokusområde.

Behovet blev yderligere forstærket i sommeren 2020, hvor mange dansker blev hjemme i landet og besøgte egne lokaliteter. Vurderingen er, at antallet af besøgene steg med 20%.

Derfor har kommunalbestyrelsen afsat 4,5 mio. kr. i budgettet til at udvikle infrastrukturen og faciliteterne omkring turismen på Møn. Der er derfor i efteråret 2020 igangsat et arbejde med at kortlægge eksisterende infrastruktur og logistik omkring de offentlige facilitete med henblik på at udarbejde en konkret handlingsplan med anbefalinger for udvikling og forbedring af infrastrukturen og faciliteterne på Møn. Dette arbejdes forventes færdigt januar 2021.

Bæredygtig turisme strategi

Parallelt med (men uafhængigt af) planlægningen for ferieparken ved Hjelm Bugt, har kommunalbestyrelsen i efteråret 2019 igangsat en proces med udarbejdelse af en bæredygtig turismestrategi for hele kommunen, hvor der den 25. oktober i regi af Møn UNESCO Biosfære og i samarbejde med Møn-Sydsjælland Turistforening blev gennemført en temadag om FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling og fremtidens bæredygtige turisme. Strategiprocessen bygger videre på resultaterne af denne temadag.

I efteråret 2020 gennemføres to workshops med deltagelse af turismeaktører. Strategien forventes forelagt til vedtagelse i januar 2021, hvis corona-situationen muliggør møder og vil blive efterfulgt af en konkret handleplan, som ligeledes udarbejdes i samarbejde med turismeaktørerne. Strategien kommer bl.a. til at indeholde et spor om infrastruktur.

Forventet tidsplan for lokalplan og analyser:

Bæredygtig turismestrategi (januar 2021)

Plan for infrastruktur og logistik (januar 2021)

Turistpolitisk redegørelse (januar/februar 2021)

VVM (februar 2021)

Forslag til lokalplan for Feriepark Hjelm Bugt (marts 2021)

Høring og borgermøde (april-maj 2021)

Endelig vedtagelse af lokalplan (juni eller august 2021)