Spring til indhold

Sundhedspulje med fokus på Børn og Unges Trivsel

SUNDHEDSPULJE MED FOKUS PÅ BØRN OG UNGES TRIVSEL

Vordingborg Kommune har indgået et langsigtet samarbejde med Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse og Steno Diabetes Center Sjælland om forebyggelse af overvægt hos børn og unge i Vordingborg Kommune.

Dette kræver et stærkt samarbejde med foreninger, ildsjæle og andre sammenslutninger i lokalsamfundet. Derfor modtages der nu ansøgninger til partnerskabets pulje på i alt kr. 150.000,-, der yder støtte til indsatser og aktiviteter, der kan hjælpe med at mindske overvægt hos børn og unge.

 • Partnerskabets overordnede vision er at øge sundhed og trivsel hos Vordingborg Kommunes børn og unge samt mindske social ulighed i sundhed og trivsel
 • Formålet med partnerskabet er at reducere forekomsten af overvægt hos børn og unge – med et særligt fokus på de mest sårbare
 • Partnerskabets mission er at skabe sammenhæng mellem forskning og praksis ved at udvikle og igangsætte nye indsatser og løsninger, som involverer evidensbaserede tilgange og inddragelse af bl.a. lokalsamfundet.

Hvem kan søge?
Alle enkeltpersoner, foreninger og organisationer samt sammenslutninger, der har et almennyttigt formål. Ansøgere skal være hjemmehørende i Vordingborg Kommune.

Puljen støtter ansøgninger fra civilsamfundsaktører, evt. i samarbejde med kommunale, regionale og nationale aktører, der har fokus på at gennemføre aktiviteter til gavn for børn og unge og deres familier.

Hvad kan der søges til?
Der kan søges midler til aktiviteter, der fremmer sundhed og trivsel hos børn og unge i Vordingborg Kommune. Aktiviteten skal understøtte et eller flere af elementerne i partnerskabets vision, formål og mission. Aktiviteten skal som udgangspunkt foregå i Vordingborg Kommune og kunne iværksættes inden udgangen af 2022.

Puljeaktiviteterne må gerne række udover tidsperioden. Dog skal puljemidlerne anvendes til at afholde de aktiviteter, der ligger inden for puljens tidsramme.


Ansøgningsfrist
Der er sidste frist for ansøgninger d. 1. december 2021.


Vurdering af ansøgninger
Der lægges vægt på at støtte aktiviteter, der:

 • Udvikler og understøtter sundhedsfremmende aktiviteter og tiltag for børn og unge
 • Foregår lokalt og som gerne understøtter tværgående samarbejder
 • Kan hjælpe til at give nye erfaringer og læring med at skabe sundhed og trivsel hos børn og unge
 • Bygger ovenpå eksisterende tilbud, erfaringer eller netværk
 • Involverer deltagerne (borgere, børn, familier)
 • Er inkluderende – og gerne knyttet til hverdagslivet
 • Er opbygget som forløb frem for et enkeltstående event
 • Indtænker længerevarende perspektiver – gerne både i forhold til den enkelte deltager, foreningen eller anden aktivitetsafholder og overvejer:
  • Hvordan man kan opnå læring, dele viden og erfaringer fra aktiviteten?
  • Hvordan kan man opskalere og udbrede potentialerne fra aktiviteten?


Krav til ansøgningen
Ansøgningsskema og budgetskabelon skal benyttes. Du kan downloade ansøgningsskema og budgetskabelon i højreblokken her på siden. Du kan også downloade Ansøgningsskema her og budgetskabelon her. 

Der kan søges minimum 5.000 kr. og maksimum 50.000 kr. fra puljen.


Sådan søges puljen
Puljen søges ved at sende ansøgningsskema samt budgetskabelon til Sekretariat for Børns Trivsel og Læring via den sikre postkasse skolersikker@vordingborg.dk

Det er vigtigt, at man i emnefeltet adresserer mailen til Louise Broodin Petersen, samt skriver ”Ansøgning til sundhedspulje”.

Afgrænsning
Der ydes ikke støtte til:

 • Aktiviteter, der allerede har opnået fuld finansiering
 • Kommercielle aktiviteter
 • Allerede igangsatte aktiviteter
 • Udelukkende materialer og fysiske faciliteter
 • Aktiviteter, der primært afholdes uden for Vordingborg Kommune


Økonomi
Ansøger skal fremsende et realistisk budget, hvor der er balance mellem udgifter og indtægter (Benyt budgetskabelonen under "Nyttige links" i boksen til højre). De bevilgede midler kan kun anvendes til det formål, som støtten er bevilget til. Støtten kan ikke konverteres til almindelig drift eller indgå i finansiering af andre indsatser, medmindre andet er aftalt. Hvis aktiviteten ændres væsentligt i forhold til ansøgningen – skal det forelægges og godkendes af Partnerskabet/Sekretariat for Børns Trivsel og Læring. Såfremt alle støttemidler ikke anvendes, tilbagebetales beløbet. Såfremt aktiviteten af forskellige årsager ikke kan gennemføres eller må udskydes, gives tilbagemelding hurtigst muligt til Partnerskabet/Sekretariat for Børns Trivsel og Læring, så beløbet kan tilbageføres til den samlede pulje, eller der kan ansøges på ny.


Dokumentation/markedsføring
Ansøger skal som minimum synliggøre aktiviteten på egen hjemmeside/Facebookside


Ansøgningsprocedure
Bevilling af støtte på op til 50.000 kr. behandles administrativt i partnerskabet, forankret hos Sekretariatet for Børns Trivsel og Læring.

Partnerskabet/Sekretariat for Børns Trivsel og Læring fremsender hurtigst muligt besked om afslag/bevilling efter endt sagsbehandling. Der kan forventes svar inden for en måned.


Beløb til fordeling
Puljen er i 2021 på 150.000 kr. Puljemidlerne er finansieret af Steno Diabetes Center Sjælland.

Regnskab og udbetaling
Senest to måneder efter afholdt aktivitet fremsendes:

 • Endeligt regnskab holdt op imod tidligere fremsendt budget
 • Kortfattet evaluering af aktiviteten/arrangementet (Hvordan er forløbet gået, deltagere, m.v.).

Udbetaling af tilskud sker hurtigst muligt og kan kun ske til CVR-nr. eller cpr. nr. med tilknyttet NEM-konto.

Spørgsmål kan rettes til Sekretariat for Børns Trivsel og Læring ved Louise Broodin Petersen: e-mail ouet@vordingborg.dk