Spring til indhold

Pulje til omsorgsmidler (§79)

Vordingborg Kommune kan ifølge servicelovens § 79 give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.

Som eksempler kan nævnes aktiviteter i form af besøgsordninger, klubarbejde, undervisning, foredrag, studiekredsarbejde og ældreidræt.

HVEM KAN SØGE OM TILSKUD?

Foreninger, der mener sig berettiget til støtte efter denne paragraf, opfordres til at indsende en ansøgning.

Der kan ikke gives tilskud til aktiviteter,  som modtager støtte efter reglerne i anden lovgivning.

Hvis foreningen tidligere har modtaget støtte, skal ansøgningen som minimum vedlægges kopi af sidst aflagte regnskab samt vedtægter.

Foreninger, der som en del af støtten tidligere har modtaget medlemstilskud, skal vedlægge en kopi af medlemsfortegnelsen.

Er der tidligere også givet støtte til leje af lokaler, skal kopi af opkrævning herfor vedlægges. 

§79

Seneste ansøgningsfrist var den 21. november 2021. Modtagere af puljemidler har modtaget direkte besked.

Der resterer en mindre pulje. Næste ansøgningsfrist er 1. marts 2022. Tildelingen af ansøgte midler prioriteres af Social- og Sundhedsudvalget.

Der kan ansøges om omsorgsmidler efter servicelovens § 79 til aktiviteter af sundhedsfremmende og forebyggende karakter, samt forebyggelse af isolation.

Aktiviteterne forventes overvejende at være målrettet ældre og/eller borgere med funktionsnedsættelse eller behov for socialt samvær med andre, hvor behovet ikke kan opfyldes på anden vis.

Det elektroniske ansøgningsskema skal benyttes.

Det kan være en fordel at gemme ansøgningsskemaet på computeren, inden det udfyldes.

HVORDAN SØGER MAN?

Hent og udfyld ansøgningsskemaet. Udfyld Word dokumentet og send det elektronisk.

Ansøgningsskema (Word)

Indsend ansøgningsskema og regnskab vedhæftet en mail til aeldresikkerpost@vordingborg.dk.