Spring til indhold

Puljen til Matchmidler

Puljen til Matchmidler

Vordingborg Kommune medvirker til at udvikle og understøtte initiativer og projekter, der er i overensstemmelse med kommunens visioner for udvikling af det samlede kultur-, idræts- og fritidsliv.

Foreninger og frivillige, der søger om støtte fra eksterne fonde, som stiller det som et krav, at foreningen/frivillige selv matcher op med egne midler, kan søge om støtte til disse midler fra puljen til Matchmidler.

Hvem kan søge? 

Alle enkeltpersoner, foreninger, organisationer, og sammenslutninger, der har et almennyttigt formål og som ønsker at ansøge eksterne fonde om midler til aktiviteter og anlæg inden for kultur, idræt og fritidsområdet.

Hvor meget kan der søges? 

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid beslutter, hvilke projekter der skal støttes samt beløbets størrelse.

Beløb til fordeling

Puljen har i 2022 en samlet budgetramme på 500.000 kr.

Ansøgningsfrister

Alle ansøgninger behandles løbende hen over året.

Hvad kan der søges til

Der kan søges til både aktiviteter, fysiske forbedringer eller projekter, der fremmer kultur, idræt og fritidsområdet for borgere i Vordingborg Kommune. Det afgørende er, at matchmidlerne og eventuelt egne midler anvendes til at søge eksterne fonde og fremmer projekter, aktiviteter eller fysiske forbedringer, der kommer borgerne i Vordingborg Kommune til gode inden for kultur-, idræt eller fritidsområdet.

Krav til ansøgningen

  • Aktiviteten/projektet skal være lokalt forankret og som hovedregel foregå i Vordingborg Kommune
  • Der skal vedhæftes det senest godkendte årsregnskab til brug for vurdering af egenkapital og eventuelt opsparede midler til større investeringer
  • Ved ansøgning om støtte til bygge -og anlægsarbejder, hvor den samlede værdi af bygge- og anlægsarbejdet ex moms er 300.000 kr. eller derover, skal ansøger indhente mindst to tilbud på projektet i henhold til tilbudsloven.

Økonomi/dokumentation

  • Ansøger fremsender regnskab umiddelbart efter, den bevilgede støtte er brugt
  • Ansøger indsender dokumentation for bevilgede midler fra eksterne fonde
  • De bevilgede midler kan kun anvendes til det formål, som støtten er bevilget til
  • Ansøger dokumenterer, at Vordingborg Kommune fremstår som samarbejdspartnere ved brug af kommunens logo på hjemmesider eller lign.

Hvordan ansøger jeg? 

Du kan søge Puljen til Matchmidler via Vordingborg Kommunes foreningsportal:

https://foreningsportalen.vordingborg.dk/side.asp?wkid=10044&side=39