Spring til indhold

Pulje til frivilligt socialt arbejde (§ 18)

Vordingborg Kommune ønsker at fremme samarbejdet med lokale frivillige sociale organisationer og foreninger, og hvert år afsætter vi puljemidler til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

Denne pulje kan søges af frivillige sociale organisationer og foreninger, som ønsker at styrke det sociale netværk og fællesskab i vores kommune.

Udvalget for Social og Psykiatri har med § 18 midlerne for 2023 besluttet, at der er et særligt fokus på sårbare børn, unge og deres familier, ensomhedsproblematikken og endelig sundhed hos udsatte borgere.

 

Betingelser for at søge § 18 midler

 • Aktiviteterne skal foregå som en del af en organisation eller forening
 • Organisationen/foreningen skal have et CVR-nummer, som skal være tilknyttet en NemKonto med digital postkasse (E-boks)
 • Organisationen/foreningen skal have et NemID
 • Organisationen/foreningen skal have vedtægter eller lignende dokumentation for foreningens eksistens

Du kan ikke søge midler til:

Social og Psykiatriudvalget har besluttet, at der ikke ydes tilskud til:

 • Markedsføring
 • Forplejning
 • Lokaler
 • Frivilliges kørsel (befordringsgodtgørelse)

Forpligtelser ved bevilling af midler:

Hvis I modtager tilskud, forpligter I jer til:

 • At anvend midlerne til det formål, I har beskrevet i ansøgningen
 • At udfylde et afrapporteringsskema og indsende regnskab senest 1. juni året efter støtten er modtaget
  • Afrapporteringsskemaet bliver sendt med mail omkring primo maj 2024
  • Hvis tilskuddet er over 20.000 kr., skal regnskabet være påtegnet
  • Hvis afrapporteringsskema og regnskab ikke indsendes, kan der ikke ansøges om midler igen, før dette er gjort
 • At tilbagebetale midler, der ikke er brugt inden for det år, de er bevilliget til.

Vigtige datoer:

 • Ansøgningsfrist for midler for 2023 er 20. november 2022.
 • Meddelelse om afgørelser: Medio januar 2023.
 • Overførsel af midler: Ultimo januar 2023.
 • Frist for afrapportering om forbrug af midler: 1. juni 2024
 • Frist for tilbagebetaling af ikke-forbrugte midler: 1. juli 2024

Ansøgningsprocedure: 

Ansøgning om § 18 midler skal udfyldes via nedenstående link eller via det digitale selvbetjeningsforløb på Borger.dk . Ansøgninger fremsendt på anden vis, bliver ikke behandlet.

Når ansøgningen er sendt, modtager du en kvitteringsmail. Hvis ikke du modtager denne, bedes du ringe til Afdeling for Psykiatri og Handicap mellem kl. 10-12 på hverdage på tlf. nr. 55 36 29 30. Du kan også henvende dig ved spørgsmål angående ansøgningsproceduren.

Ansøgningsskema til § 18 midler

 

Indhold i ansøgningsskemaet

 • Foreningens/organisationens navn – foreningens vedtægter skal vedhæftes
 • Kontaktoplysninger på den ansvarlige i foreningen
 • Kort beskrivelse af foreningens formål
 • Beskrivelse af hver aktivitet, hvortil der søges om tilskud inkl. målgruppe, formålet med aktiviteten og hvorvidt i tidligere har modtaget § 18-midler til denne aktivitet.
 • Bekræftelse på, at I som forening indhenter børneattester på ansatte og frivillige i foreningen, som gennem jeres aktiviteter har mulighed for at have kontakt med børn og unge under 15 år
 • Hvis I modtog tilskud sidste år, skal I vedhæfte dokumentation for beløbets anvendelse
 • Budget for hver aktivitet, hvortil der søges om tilskud samt det samlede ansøgningsbeløb
 • Hvorvidt der er søgt/bliver søgt midler andre steder til de konkrete aktiviteter, og om der er bevilget midler til aktiviteterne
 • Foreningens formue, og hvorvidt formuen indeholder midler, I ikke kan realisere, fordi de er forbeholdt særlige forpligtelser
 • Hvis foreningen har andre aktiviteter end dem, hvortil der søges om tilskud, skal disse beskrives, inkl. hvordan de finansieres og hvorvidt foreningen tidligere har fået bevilget tilskud fra kommunen til disse aktiviteter.
 • Antallet af medlemmer af foreningen i Vordingborg Kommune
 • Hvor mange I vurderer, der er i målgruppen for jeres aktiviteter

Bestilling af NemID

I kan bestille NemId medarbejdersignatur hos nets.

Bestilling af CVR nummer

CVR-nummer kan bestilles gratis med din egen Digital Signatur eller dit personlige NemID hos Virk.dk.

Bestilling af NemKonto

Jeres pengeinstitut kan indberette jeres foreningskonto til NemKonto, når I har modtaget et CVR-nummer fra Virk.dk.