Spring til indhold

Facilitetspuljen

Facilitetspuljen skal medvirke til at skabe bedre muligheder for udvikling af foreningernes aktiviteter gennem anskaffelse af materiel og renovering/forbedring af foreningernes fysiske rammer.

 

Hvem kan søge?

Registrerede foreninger og klubber med aktiviteter i Vordingborg Kommune, som tilbyder aktiviteter for et bredt udsnit af borgerne.

 

Hvad kan der søges støtte til?

  • Nødvendig renovering af udendørs lysanlæg (på baggrund af konklusioner fra det årlige sikkerhedseftersyn).
  • Indkøb af udstyr, der gør det lettere/eller sikrer muligheden for at udøve en bestemt aktivitet.
  • Forbedring af egne lokaler, så foreningernes lokaler fremstår tidssvarende og egnede til foreningens aktiviteter.

Beløb til fordeling
Puljen har 375.000 kr. til fordeling i 2022.

 

Krav til ansøgning

Der skal vedlægges prisoverslag på det udstyr/den forbedring, der ønskes støtte til.

Afgræsning

  • Der ydes højst 50 procent i støtte til det samlede indkøb/den samlede forbedring.
  • Der kan kun søges støtte til udendørs lysanlæg, hvor foreningen selv ejer lysanlægget. El-arbejde på lysanlæg skal udføres af en autoriseret el-installatør.
  • Der ydes ikke støtte til forud indkøbt udstyr eller udbedringer som allerede er udført.

 

Ansøgningsproducere

  • Ansøgninger på op til 50.000 kr. behandles administrativt i Afdeling for Kultur, Fritid og Udvikling.
  • Ansøgninger over 50.000 kr. samt sager af principiel karakter behandles i Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Ansøgningsfrist
Løbende hen over året.

 

Hvordan søger jeg?
Du kan søge denne pulje via Vordingborg Kommunes foreningsportal:

https://foreningsportalen.vordingborg.dk