Spring til indhold

Aktivitetspuljen

Bevillinger fra aktivitetspuljen skal medvirke til at udvikle, inspirere og understøtte initiativer, der er i overensstemmelse med Vordingborg Kommunes visioner for udvikling af det samlede kultur-, idræts- og fritidsliv.

Alle indsatser og initiativer vurderes i forhold til visioner, vedtagne strategier, kommuneplan og strategiske handleplaner. Se eventuelt www.vordingborg.dk 

ANSØGNINGSFRISTER

Alle ansøgninger behandles løbende hen over året.

HVEM KAN SØGE

Alle enkeltpersoner, foreninger, organisationer og sammenslutninger, der har et almennyttigt formål og som er hjemmehørende i Vordingborg Kommune.

VURDERING AF ANSØGNINGER

Der lægges vægt på at støtte kulturelle og idrætslige aktiviteter der:

 • Øger formidlingen af kunst, kultur og idræt
 • Understøtter tværgående samarbejder.
 • Understøtter events der medvirker til øget markedsføring af Vordingborg Kommune  
 • Udvikler og understøtter involverende aktiviteter for børn og unge
 • Udvikler og understøtter bevægelsesfremmende aktiviteter og tiltag
 • Understøtter projekter for mindre idrætter, samarbejder med skoler, daginstitutioner, og andre undervisningstilbud. 

KRAV TIL ANSØGNINGEN

 • Arrangementet/aktiviteten skal kunne understøtte et eller flere elementer beskrevet i ovenstående formål.
 • Arrangementet/aktiviteten skal være lokalt forankret og som hovedregel foregå i Vordingborg Kommune.
 • Arrangementet skal være offentligt tilgængeligt.
 • Ved ansøgning til flere arrangementer pr. år – SKAL fremsendes én samlet ansøgning til behandling, dækkende alle arrangementer.
 • Arrangøren tager højde for, at borgere med funktionsnedsættelse kan deltage i arrangementet.
 • der SKAL vedhæftes det senest godkendte årsregnskab til brug for vurdering af egenkapital og eventuelt opsparede midler til større investeringer,
 • ved ansøgninger over 40.000 kr. bliver der stillet krav om medfinansiering på mindst 50%.

AFGRÆNSNING

Der ydes ikke støtte til:

 • Aktiviteter der allerede har modtaget støtte fra andre puljer i Vordingborg Kommune.
 • Kommercielle og private aktiviteter.
 • Allerede igangsatte aktiviteter/arrangementer.
 • Aktiviteter/projekter der primært afholdes uden for Vordingborg Kommune.
 • Transport og forplejning.
 • Bog-, cd- og video/film-udgivelser.
 • Fester.
 • Præmiering og hædring.
 • Sportsarrangementer som er en naturlig del af de almindelige foreningsaktiviteter.
 • Forprojekter.

ØKONOMI

 • Ansøger skal fremsende et realistisk budget, hvor der søges balance mellem udgifter og indtægter (Benyt evt. budgetskabelonen under "Nyttige links" i boksen til højre).
 • Ansøger fremsender regnskab umiddelbart efter afholdt arrangement/arrangementer.
 • De bevilgede midler kan KUN anvendes til det formål, som støtten er bevilget til.
 • Støtten kan IKKE konverteres til almindelig drift eller indgå i finansiering af andre indsatser med mindre andet er aftalt.
 • Hvis arrangementet/aktiviteten ændres væsentligt i forhold til ansøgningen – skal det forelægges Afdelingen for Kultur og Fritid.
 • Såfremt alle støttemidler ikke anvendes – tilbagebetales beløbet.
 • Såfremt aktiviteten udskydes og forventes afholdt i nyt regnskabsår, skal ny ansøgning fremsendes.
 • Såfremt aktiviteten af forskellige årsager ikke kan gennemføres, gives tilbagemelding hurtigst muligt til Afdelingen for Kultur og Fritid, så beløbet kan tilbageføres til den samlede pulje. 

Download budgetskabelon her 

BILAG TIL ANSØGNING

 • Dækkende projektbeskrivelse.
 • Realistisk budget samt finansieringsplan med beskrivelse af egenfinansiering, evt. entréindtægter, forventede indtægter fra anden side ex. fonde o. lign. (Benyt evt. budgetskabelon under "Nyttige links" i boksen til højre).
 • Foreningens vedtægter.  
 • Ved ansøgninger over 50.000 kr. skal der medsendes det sidste godkendte årsregnskab.

 

DOKUMENTATION/MARKEDSFØRING

Ansøger dokumenterer, at Vordingborg Kommune fremstår som samarbejdspartner, evt. ved brug af kommunens logo på hjemmesider ved annoncering eller lignende. Dokumentation fremsendes til Afdeling for Kultur og Fritid.

Ansøger skal som minimum synliggøre aktiviteten på hjemmesider herunder på KultuNaut samt på Oplev Vordingborg.

ANSØGNINGSPROCEDURE

 • Bevilling af støtte på op til 40.000 kr. behandles administrativt i Afdelingen for Kultur og Fritid, med mindre ansøgningen er af principiel karakter. Svarfrist inden for 1 måned.
 • Ansøgninger med en beløbsramme over 40.000 kr. samt sager af principiel karakter følger ovenstående kriterier samt forelægges Udvalget for Kultur, Idræts og Fritid til beslutning.
 • Elektronisk ansøgningsskema skal anvendes, se nederst på siden.
 • Afdelingen for Kultur og Fritid fremsender hurtigst muligt besked om afslag/bevilling efter endt sagsbehandling. 

BELØB TIL FORDELING             

Aktivitetspuljen har i 2021 en samlet budgetramme på 900.000 kr.

REGNSKAB OG UDBETALING

Senest 2 måneder efter afholdt arrangement/aktivitet fremsendes:

 • Regnskab holdt op imod tidligere fremsendt budget.
 • Kortfattet evaluering af aktiviteten/arrangementet (Hvordan er forløbet gået, deltagere, m.v.).
 • Dokumentation for at Vordingborg Kommune har fremstået som samarbejdspartner.
 • Har tilskuddet været anvendt til flere aktiviteter hen over året, fremsendes kun ét samlet regnskab.
 • Bevilget støtte over 50.000 kr. kræver revisionsgodkendt regnskab.

Regnskab og dokumentation skal senest være Afdelingen for Kultur og Fritid i hænde ultimo kalenderåret. Ved arrangementer/aktivitetsafholdelse sidst på året gives besked om forventet modtagelse af dokumentation. Materialet fremsendes til Afdelingen for Kultur og Fritid på kulturogfritid@vordingborg.dk.

Udbetaling af tilskud sker hurtigst muligt og kan KUN ske til CVR nr. eller cpr. nr. med tilknyttet NEM-konto.

Spørgsmål kan rettes til kulturogfritid@vordingborg.dk.

 

Søg Puljen her