Spring til indhold

Hvem kan låne lokaler og idrætsanlæg?

Folkeoplysende foreninger kan efter reglerne i folkeoplysningsloven få lokaler og idrætsanlæg stillet gratis til rådighed til foreningsarbejdet. 

Øvrige frivillige foreninger eller frivillige enkeltpersoner, der tilbyder aktiviteter for borgere, og som er registreret og hjemmehørende i Vordingborg Kommune, kan låne lokaler og idrætsanlæg gratis. 

Foreninger samt øvrige frivillige skal være godkendte eller registrerede i Vordingborg Kommunes foreningsportal.

Udlån af ledige offentlige lokaler og idrætsanlæg sker efter denne prioritering:

  1. Kommunale aktiviteter fx. ungdomsskole og musikskole
  2. Frivillige folkeoplysende foreninger 
    Aktiviteter for børn og unge
           2b. Folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler)
           2c. Aktiviteter for voksne
  3. Øvrige foreninger og frivillige     

Ved anvisning af lokaler og idrætsanlæg, der er særligt egnede til brugere med funktionsnedsættelse, vil der blive taget hensyn til dette i fordelingen.

Da der er forskel på, hvor godt egnede de forskellige lokaler og idrætsanlæg er til bestemte aktiviteter, vil lokalerne blive tildelt i forhold til den pågældende aktivitet.

I fordelingen vil der i videst muligt omfang blive taget hensyn til aktiviteter med tilknytning til nærmiljøet. Det gælder særligt i forhold til aktiviteter for børn og unge.

Et egnet lokale i Vordingborg Kommune defineres som et lokale, hvis fysiske rammer kan rumme aktiviteten, og som har et kommunalt standard rengøringsniveau.

Der kan ikke kræves bestemte ugedage eller tidspunkter for anvisningen. Dog skal aftenskoler anvises lokaler inden for tidsintervallet i dagtimerne kl. 08-17 eller aftentimer kl. 17-08. Det anviste lokales størrelse og standard skal svare til undervisningens indhold.

Den forening eller bruger, der har fået anvist et lokale eller idrætsanlæg, må ikke anvise videre til andre brugere.

Lokaler og haller på skolerne udlånes alle dage, bortset fra det tidsrum, skolerne råder over faciliteterne. Tidsrummet fremgår af Foreningsportalen. Lokaler og haller er som udgangspunkt lukkede i skolernes sommer- og juleferier.

Skulle der opstå behov for arrangementer i skolernes sommer- eller juleferier, skal forespørgslen sendes med mindst 6 ugers varsel til serviceleder eller Afdeling for Kultur og Fritid.

Lokaler, haller og udendørsarealer stilles til rådighed med den indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug og stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr.

Primær brug betyder, at Vordingborg kommune har valgt at indrette en række faciliteter til bestemte formål. Den indretning og det inventar må ikke fjernes, fordi en forening har fået anvist faciliteten. Det kan f.eks. være inventaret i et klasselokale, gymnastiksal eller på en boldbane. Da Vordingborg Kommune f.eks. har et antal fodboldbaner, og en forening bliver anvist til en sådan bane, vil banen være til rådighed med det udstyr, der knytter sig til banens primære brug. Er banen indrettet med fire mål, har foreningen adgang til fire mål og er den indrettet med to, har foreningen to mål at gøre godt med osv.

Foreninger, der tilbyder aktiviteter, der kræver indretning og udstyr ud over det, kommunen har i forvejen, kan ikke kræve særlig indretning eller udstyr, selvom der anvises til folkeoplysende virksomhed.

Den forening eller bruger, der har fået anvist et lokale, må ikke anvise videre til andre brugere, ligesom foreningen ikke må hindre andre i at benytte lokalet. Vordingborg Kommune kan inddrage tilladelsen til at benytte lokalerne, hvis det gentagne gange konstateres, at disse ikke udnyttes i rimeligt omfang, eller hvis de regler, der er fastsat, overtrædes.

Tildelte lokaler, der alligevel ikke skal benyttes, skal afbookes via Foreningsportalen hurtigst muligt. Der bliver foretaget stikprøve besøg i lokaler og haller for at bekræfte, at bookingerne bliver benyttet.