Spring til indhold

Valg til Forenings- og fritidsrådet

Du kan nu stille op til valget til Forenings- og fritidsrådet i Vordingborg Kommune

Der skal være valg til Forenings- og fritidsrådet d. 31. januar 2022 (det tidligere folkeoplysningsråd), hvor hver godkendt folkeoplysende forening i Vordingborg samt repræsentanter for de selvorganiserede initiativer, der i det seneste år har været berettigede til kommunalt tilskud eller lokaler efter folkeoplysningsloven, har stemmeret.

Sidste frist for at blive indstillet som kandidat til valget er 17. januar 2022. Medlemmerne af Forenings- og fritidsrådet bliver valgt for fire år, fra 2022-2025.

Hvis der ikke er kandidater nok ved deadline for indstilling af kandidater, er det muligt at indstille kandidater på selve valgdagen den 31. januar 2022.

Hvem er Forenings- og fritidsrådet?
Forenings- og fritidsrådet fungerer som bindeled mellem alle de foreninger i Vordingborg Kommune, der er omfattet af Folkeoplysningsloven (fx idrætsforeninger, spejdere, rollespillere, amatørteater m.fl.) og Vordingborg Kommunes politikere (Kommunalbestyrelse og Kultur- og Fritidsudvalget) samt ansatte i Vordingborg Kommune.

Forenings- og fritidsrådet har ni medlemmer, hvoraf de otte er valgt af kommunens foreninger inden for forskellige områder. Alle idrætsforeninger vælger to repræsentanter til valget. Den tredje idrætsrepræsentant er fra Vordingborg Idrætsråd, som altid har en plads i rådet. Ikke idrætsforeninger (fx spejderne) vælger to repræsentanter, aftenskolerne vælger to, handicapforeningerne vælger en og endelig vælger de øvrige foreninger (inkl. de selvorganiserede) også en repræsentant. Rådet udpeger selv en formand og understøttes administrativt af Afdeling for Kultur og Fritid.

Hvad laver Forenings- og fritidsrådet?
Forenings- og fritidsrådet varetager foreningernes samlede interesser og understøtter en konstruktiv dialog mellem foreningerne og politikerne/embedsmænd i Vordingborg Kommune.

Forenings- og fritidsrådet refererer til det politiske Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget kan uddelegere kompetence til Forenings- og fritidsrådet og dermed give rådet mulighed for mere eller mindre direkte indflydelse på beslutninger, der vedrører foreningernes rammevilkår og udfoldelsesmuligheder. Kultur- og Fritidsudvalget har et budget på ca. 65 mio. kr. og heraf omfatter ca. 11 mio. kr. det folkeoplysende foreningsområde. Forenings- og Fritidsrådet har udtaleret om politikker, regler for tilskud og vilkår for foreninger samt det kommende års budget – som vedrører det folkeoplysende foreningsområde.

Der er ca. fire til seks møder om året.

Opgaver rådet beskæftiger sig med:

 • Udvikle og realisere Folkeoplysningsstrategien.
 • Dialog med Kultur og fritidsudvalget og Afdeling for Kultur, Fritid og Udvikling m.fl.
 • Høres i retningslinjer for lokaletilskud, medlemstilskud, aftenskoletilskud.
 • Bevillige midler fra udviklings- og uddannelsespuljen.
 • Dialog-møder med grupper af foreninger.
 • Årsmøder med råd, foreninger og Kultur- og Fritidsudvalget.
 • Kompetenceudvikling blandt frivillige foreningsledere i form af temamøder og kurser mv.
 • Understøtte eksisterende initiativer som Frivilligfredag og Folkemøde Møn mv.
 • Andre opgaver der motiverer det frivillige foreningsarbejde i hele Vordingborg Kommune

Hvad kendetegner et medlem i Forenings- og fritidsrådet?
Medlemmerne i Forenings- og fritidsrådet vælges på demokratisk vis, undtagen den reserverede plads til Vordingborgs Idrætsråd. I det følgende fremhæves en række kendetegn, som det forventes at de kommende medlemmer af Forenings- og fritidsrådet kan nikke ja til. Kendetegnene er beskrevet med den hensigt at forberede de nye rådsmedlemmer og give mulighed for en forventningsafstemning.

Kendetegn:

 • Interesse i folkeoplysende foreninger og voksenundervisning, og foreningslivet generelt.
 • Villig til at bruge tid på ca. 6 årlige ordinære møder samt forberedelse, deltage i ad hoc arbejdsgrupper samt enkelte dialog-møder og borgermøder mv.
 • God indsigt i udfordringer og muligheder indenfor gruppen af foreninger, der har valgt medlemmet og god kontakt/aktiv deltagelse i paraplyorganisations virke.
 • Lyst til at arbejde med ”politiske” opgaver og være fortaler for foreningernes sag – både mundtligt og skriftligt og overfor mange målgrupper.
 • Kan både tale om konkrete eksempler fra foreningerne og arbejde overordnet med vilkår og indsatser, der vedrører grupper af foreninger eller hele foreningsområdet.
 • Interesseret i at samarbejde, finde konstruktive løsninger og arbejde med borgerinddragelse og demokratiudvikling.
 • Medlemmernes sammensætning bør afspejle befolkningens mangfoldighed mht. aldersgrupper, køn, geografisk spredning osv.

Når Forenings- og fritidsrådets nye arbejdsperiode begynder, introduceres nye medlemmer til regler, lovgivning og andre relevante forhold.

Vedtægter for Forenings- og fritidsrådet

Har du flere spørgsmål?
Hvis du har flere spørgsmål og overvejer om det er noget for dig at stille op til valget er du velkommen til at kontakte et af de nuværende medlemmer i Forenings- og fritidsrådet (nuværende folkeoplysningsråd) eller én af konsulenterne i Afdeling for Kultur, Fritid og Udvikling. Du kan finde oplysninger om Forenings- og fritidsrådet på Vordingborg Kommunes hjemmeside (www.vordigborg.dk) ved at kigge under ”Politik” og kategorien ”Råd og nævn” ”Folkeoplysningsrådet”.

Du er meget velkommen til at kontakte Rådets nuværende formand Helle Ancker på mail helleancker@agergaard.biz eller tlf. 55362024. Du kan ligeledes kontakte Afdeling for Kultur, Fritid og Udvikling på mailen kulturogfritid@vordiingborg.dk eller tlf. 5536 2024.

Tidsplan for valg til Forenings- og fritidsrådet 2022:

17. januar deadline for foreninger til at sende indstille kandidater (ved manglende kandidater kan disse også opstilles på valgdagen)
21. januar udsendes en liste med kandidater på e-mail til foreningerne.
31. januar afholdes valg.

Valgmateriale:

Opstillingsblanket
Grib chancen
Du kan nu stille op til valget til Forenings- og fritidsrådet i Vordingborg Kommune
Pressemeddelelse