Spring til indhold

Lokaletilskud til folkeoplysende foreninger

 • Vordingborg Kommune yder lokaletilskud til foreninger, der benytter egne eller lejede lokaler.
 • Vordingborg Kommune giver 65 % i tilskud til driftsudgifterne for medlemmer under 25 år.
 • I beregningen medtages kun det antal medlemmer, der benytter lokalet. Ét medlem kun kan tælles med én gang, uanset antal aktiviteter og kontingenter.
 • Tilskuddet nedsættes procentvis i forhold antallet af medlemmer, der er over 25 år. Dog tæller aktive instruktører og ledere over 25 år, der instruerer unge under 25 år ikke med i den procentvise nedsættelse.
 • Foreninger, som har været godkendt til lokaletilskud i et fuldt kalenderår, og som pga. andelen af voksne medlemmer modregnes i lokaletilskuddet, kan ved beregningen af lokaletilskuddet få fastfrosset antallet af medlemmer over 25 år.
 • Lokaletilskuddet beregnes på baggrund af reelle tal fra forgående år.

Ved at fastfryse antallet af voksne medlemmer over 25 år beregnes det procentvis fradrag ikke længere årligt, men lægges fast på det fastfrosne niveau. En forening kan til enhver tid vælge at ophæve fastfrysningen. Dog kan foreningen først ansøge om fastfrysning igen efter 3 år.  

Hvad kan der søges lokaletilskud til?

Foreninger kan søge om tilskud til egne og lejede lokaler, haller og lejrpladser. Der gives tilskud til lejeudgifter og vedligeholdelse jf. skema nedenfor:

 Udgift            

 Beskrivelse

 Lejede 

 Egne 

 Lejeudgifter

Her medregnes udgifter til leje af ikke kommunale lokaler og anlæg, såvel faste som enkeltstående lejemål.

Der gives IKKE tilskud til livreddere, skoleje eller andre ydelser/udstyr, der bruges i forbindelse med udførelsen af aktiviteten.

 
X

 

 Renter af 
 prioritetsgæld

Her medregnes renter og bidrag af prioritetsgæld. 
Der gives IKKE tilskud til afdrag på 

prioritetsgælden.
Der gives IKKE tilskud til renter og afdrag på andre typer lån.

 

 

X

 Skatter og 
 afgifter

Her medregnes udgifter til ejendomsskatter.

 

X

 Bygnings-
 forsikring

Her medregnes udgifter til forsikringen på bygningen. 
Der ydes IKKE tilskud til løsøre- og ansvarsforsikringer samt Falck-abonnement.

 

 
X

 Vedligeholdelse

Her medregnes udgifter til foreningens andel af udgifter til vedligehold, som har til formål at 

genetablere lokalets oprindelige standard. Vedligeholdelse er at betragte som foranstaltninger, som skal holde bygningen i forsvarlig stand – ikke ting der forøger bygningens værdi.

Der gives f.eks. tilskud til:

 • Reparation af bygning/lokale
 • Reparation af varmekilde
 • Reparation af elinstallationer
 • Reparation af vandforsyning
 • Reparation af kloak
 • Reparation af radiatorer
 • Reparation af håndvaske og toiletkummer
 • Reparation af tagsten, tagplader og klimaskærm
 • Skorstensfejning
 • Maling, pensler, søm, skruer osv. samt mindre værktøj
 • Vedligeholdelse af fastmonterede belysningskilder
 • Pærer, lysstofrør og andre lyskilder

Ved lejede lokaler skal det fremgå af lejekontrakten, at vedligeholdelse på hviler lejer.

Der ydes IKKE tilskud til vedligehold af udendørsanlæg eller udearealer i forbindelse med bygningen.
Der ydes IKKE tilskud til inventar/løsøre.

X

X

 El-Udgifter    

Her kan medregnes faktiske udgifter til el. Evt. tilbagebetaling skal modregnes.

 X

 X

 Vandudgifter

Her kan medregnes faktiske udgifter til vand. Evt. tilbagebetaling skal modregnes.

 X

 X

 Varmeudgifter

Her kan medregnes faktiske udgifter til varme. Evt. tilbagebetaling skal modregnes.

X

X

 Rengøring

Her kan medregnes udgifter til rengørings-artikler og til aflønning af rengøringspersonale.

Der ydes IKKE tilskud til toiletpapir, håndsæbe 

og lignende.

X

X

 Opsyn

Her medregnes aflønning til fornødent opsyn 

med lokalet.

X

X

Ansøgning om tilskud

Foreninger ansøger om tilskud via Foreningsportalen.

Foreningsportalen er åben for ansøgning om tilskud i perioden 15. december - 31. januar.  
Der sendes information ud omkring dette via Foreningsportalen til alle foreningsansvarlige brugere, der er registreret i portalen.

En uge inden ansøgningsfristens udløb sender vi en påmindelse. Vi rykker IKKE yderligere for manglende ansøgninger.

Tilskuddet udbetales primo april. 

Det er foreningens eget ansvar at opdatere og vedligeholde foreningens oplysninger i Foreningsportalen.

Foreninger, der ansøger senere end ansøgningsfristen den 31. januar, vil få reduceret tilskuddet med 1/12 pr. løbende måned, fristen er overskredet. Eksempelvis hvis ansøgningen modtages i løbet af februar måned, udbetales tilskuddet med 11/12. Modtages ansøgningen i april udbetales tilskuddet med 9/12.

Gå til Foreningsportalen

For sent indsendte ansøgninger

Foreninger, der ansøger senere end ansøgningsfristen den 31. januar, vil få reduceret tilskuddet med 1/12 pr. løbende måned fristen er overskredet. Eksempelvis, hvis ansøgningen modtages i løbet af februar måned udbetales tilskuddet med 11/12. Modtages ansøgningen i april udbetales tilskuddet med 9/12.

Der ydes ikke tilskud til

 • Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entrégivende arrangementer.
 • Lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil, herunder andespil, bingo og lignende, hvori der indgår økonomisk gevinst for foreningen. 

Nye ansøgninger

Hvis Vordingborg Kommune kan anvise et egnet lokale eller anlæg, kan vi undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud. Ved nye ansøgninger forstås ansøgninger:

 • fra nye foreninger
 • om nye lokaler
 • om udvidelse af timetal
 • om ombygning og udvidelse mv. af et eksisterende lokale, der ikke skyldes udefrakommende krav.

Vordingborg Kommune kan desuden undlade at give lokaletilskud til nye lokaler samt lejemål, hvis det medfører væsentlige merudgifter eller er en udvidelse af tilskudsgrundlaget.

Nye foreninger

Nye foreninger og foreninger, der ikke tidligere har modtaget lokaletilskud, skal kontakte Afdeling for Kultur og Fritid for at ansøge om lokaletilskud.

Foreninger, der godkendes som folkeoplysende i løbet af året, kan søge tilskud fra den måned, foreningen er godkendt. Tilskuddet beregnes dog først fra den måned, hvor vi modtager ansøgning om tilskud. Modtager vi eksempelvis ansøgningen i maj, vil tilskuddet blive beregnet med 8/12. 

Tilsyn

Hvert år udtager Vordingborg Kommune 5-10 foreningerne og 1 aftenskole til tilsyn. Dette gælder henholdsvis for medlems- og lokaletilskud, samt lære- og lederløn. Dette sker i første kvartal af året.

Ved for sent eller manglende indberetning og dokumentation til tilsynet, vil hele tilskuddet for det pågældende år blive opkrævet.

Foreninger, der er udtaget til tilsyn, vil få besked om den nærmere procedure.

Udgifter, der ikke er dokumenteret med bilag bliver ikke medtaget i beregningen. Der rykkes IKKE for manglende bilag. Dokumentation for husleje kan være kopi af bankoverførsel.

Skulle der være uoverensstemmelser mellem det indberettede i Foreningsportalen og medlemslister samt dokumentation/bilag, vil foreningen blive orienteret herom og tilskuddet reguleret.