Spring til indhold

Tilskud til leder- og lærerløn til aftenskoler

 • Godkendte aftenskoler kan søge om tilskud til leder- og lærerløn via foreningsportalen
 • 10 % af tilskuddet skal bruges til debatskabende aktivitet
 • Nye aftenskoler, der godkendes som folkeoplysende i løbet af året, er berettiget til tilskud fra det efterfølgende år
 • Tilskud er bagudbetalt og beregnes på baggrund af reelle tal
 • Tilskud udbetales primo april
 • Aftenskoler, der ansøger senere end ansøgningsfristen d. 31. januar, vil få reduceret tilskuddet med 1/12 pr. løbende måned, fristen er overskredet.

Satser til leder- og lærerløn

Godkendte folkeoplysende aftenskoler kan søge om tilskud til leder- og lærerløn. I Vordingborg Kommune ydes der tilskud til leder- og lærerløn med følgende andele og efter lønsatser fastlagt af Undervisningsministeriet: 

 Almen undervisning herunder studiekredse 
 og foredragsvirksomhed 
 (max 6. løntimer pr.  foredrag)   

 1/3 tilskud efter lønsatser fastlagt af
  Undervisningsministeriet

 Instrumentalundervisning

 5/7 tilskud efter lønsatser fastlagt af     Undervisningsministeriet

 Undervisning af deltagere med handicap i 
 relation til  undervisning i et konkret emne.

 7/9 tilskud efter lønsatser fastlagt af
  Undervisningsministeriet.

Løn til leder må højst udgøre 13 % af lærerlønnen.

Såfremt de samlede ansøgninger til leder- og lærerløn overstiger den afsatte budgetramme, nedsættes tilskudsbeløbet procentvis. I 2020 udgjorde tilskudsprocenten 86%.
Eksempel:

  Lærerløn til alm. undervisning

   41.000,00 

  Lederløn til alm. undervisning (max 13%)

   5.300,00

  Beregningsgrundlag

   46.300,00

  Tilskudsberettiget 1/3 tilskud    

  15.433,33

  Udbetalt tilskud 86%

  13.272,66

Debatskabende aktiviteter

10 % af det bevilligede tilskud skal bruges til debatskabende aktivitet og skal ifølge folkeoplysningsloven opfylde følgende:

 • skal annonceres og være åben for alle
 • i det omfang, der er knyttet deltagerbetaling til aktiviteterne, skal størrelse heraf fremgå af annonceringen. Deltagerbetaling er ikke krævet
 • de debatskabende aktiviteter skal opfylde lovens formål
 • aktiviteterne skal foregå, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og de skal rette sig mod brede målgrupper
 • emnerne skal være væsentlige, debatskabende og af interesse for fællesskabet
 • debatskabende aktiviteter skal tilbydes, så der i arrangementet foregår en debat, der inddrager deltagerne aktivt. Debatten skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet
 • debatskabende aktiviteter kan foregå i et samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v.
 • aktiviteten må ikke være behandling, agitation, underholdning, valgkampagner, forkyndelser eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom

Puljen kan ikke anvendes til:

 • befordring af deltagere
 • forplejning af og udgifter til overnatning for deltagere
 • materiel, herunder handicapbetingede udgifter af blivende værdi
 • entréudgifter for deltagere

Den enkelte forening skal aflægge særskilt regnskab. 

Fleksible undervisningsformer

Aftenskolerne har mulighed for at afsætte op til 40 % af det bevilligede tilskud (fratrukket 10 % puljen) til fleksible undervisningsformer.

Fleksibel undervisning kan eksempelvis være aktiviteter inden for følgende temaer: Integration, livsstilssygdomme, folkesundhed, forbrugeroplysning og brugerinddragelse.