Spring til indhold

Tilskud til leder- og lærerløn til aftenskoler

  • Godkendte aftenskoler kan søge om tilskud til leder- og lærerløn.
  • 10% af tilskuddet skal bruges til debatskabende aktivitet.

Tilskud til leder- og lærerløn

Godkendte folkeoplysende aftenskoler kan søge om tilskud til leder- og lærerløn. I Vordingborg Kommune ydes der tilskud til leder- og lærerløn med følgende andele og efter lønsatser fastlagt af Undervisningsministeriet: 

 Almen undervisning herunder studiekredse 
 og foredragsvirksomhed 
 (max 6. løntimer pr.  foredrag)   

 1/3 tilskud efter lønsatser fastlagt af
  Undervisningsministeriet

 Instrumentalundervisning

 5/7 tilskud efter lønsatser fastlagt af     Undervisningsministeriet

 Undervisning af deltagere med handicap i 
 relation til  undervisning i et konkret emne.

 7/9 tilskud efter lønsatser fastlagt af
  Undervisningsministeriet.

Løn til leder må højst udgøre 13 % af lærerlønnen.

Såfremt de samlede ansøgninger til leder- og lærerløn overstiger den afsatte budgetramme, nedsættes tilskudsbeløbet procentvis. I 2020 udgjorde tilskudsprocenten 86%.
Eksempel:

  Lærerløn til alm. undervisning

   41.000,00 

  Lederløn til alm. undervisning (max 13%)

   5.300,00

  Beregningsgrundlag

   46.300,00

  Tilskudsberettiget 1/3 tilskud    

  15.433,33

  Udbetalt tilskud 86%

  13.272,66

Debatskabende virksomhed

10 % af det bevilligede tilskud skal bruges til debatskabende aktivitet og skal ifølge folkeoplysningsloven opfylde følgende:

  • Annonceres og være åben for alle.
  • I det omfang, der er knyttet deltagerbetaling til aktiviteterne, skal størrelsen heraf fremgå af annonceringen. Deltagerbetaling er ikke et krav.
  • De debatskabende aktiviteter skal opfylde lovens formål.
  • Aktiviteterne skal foregå, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og de skal rette sig mod brede målgrupper.
  • Emnerne skal være væsentlige, debatskabende og af interesse for fællesskabet.
  • Debatskabende aktiviteter skal tilbydes, så der i arrangementet foregår en debat, der inddrager deltagerne aktivt. Debatten skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet.
  • Debatskabende aktiviteter kan foregå i et samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v.
  • Aktiviteten må ikke være behandling, agitation, underholdning, valgkampagner, forkyndelser eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom.

Den enkelte forening skal aflægge særskilt regnskab. 

Ansøgning om tilskud

Aftenskolerne ansøger om tilskud via Foreningsportalen.

Tilskuddet er bagudbetalt og beregnes dermed på baggrund af reelle tal. 

Foreningsportalen er åben for ansøgning om tilskud i perioden 15. december - 31. januar.
Der sendes information ud omkring dette via Foreningsportalen til alle foreningsansvarlige brugere, der er registreret i portalen.

En uge inden ansøgningsfristens udløb sender vi en påmindelse. Vi rykker IKKE yderligere for manglende ansøgninger.

Tilskuddet udbetales primo april. 

Det er foreningens eget ansvar at opdatere og vedligeholde foreningsoplysninger i Foreningsportalen.

Foreninger, der ansøger senere end ansøgningsfristen den 31. januar, vil få reduceret tilskuddet med 1/12 pr. løbende måned, fristen er overskredet. Eksempelvis, hvis ansøgningen modtages i løbet af februar måned, udbetales tilskuddet med 11/12. Modtages ansøgningen i april udbetales tilskuddet med 9/12.

Gå til Foreningsportalen

For sent indsendte ansøgninger

Aftenskoler, der ansøger senere end ansøgningsfristen den 31. januar, vil blive reduceret i tilskud med 1/12 pr. løbende måned, fristen er overskredet. Eksempelvis, hvis ansøgningen modtages i løbet af februar udbetales tilskuddet med 11/12. Modtages ansøgningen i april udbetales tilskuddet med 9/12.

Nye aftenskoler

Nye aftenskoler, der godkendes som folkeoplysende i løbet af året, er berettiget til tilskud fra det efterfølgende år.