Spring til indhold

Start en ny aftenskole

 • Nye aftenskoler registreres og godkendes hele året og er berettiget til tilskud fra den dag, aftenskolen begynder sine aktiviteter. Nye aftenskoler søger om godkendelse gennem Vordingborg Kommunes Foreningsportal.

 • I opstartsåret kan nye aftenskoler ansøge om etableringshjælp. Etableringshjælpen vurderes ud fra det forventede aktivitetsniveau. Kontakt Afdeling for Kultur, Fritid og Udvikling for at høre mere.

 • Bliver foreningen godkendt som aftenskole, er aftenskolen forpligtiget til at indberette holdlister over deltagere, der er bosiddende i andre kommuner end Vordingborg Kommune. Holdlisterne skal indeholde timetal, navn, adresser og cpr. nr på deltagere fra andre kommuner.

 • Aftenskolerne indsender oplysninger om deltagere fra andre kommuner til Afdeling for Kultur, Fritid og Udvikling årligt.

 • For at blive godkendt som aftenskole i Vordingborg Kommune, skal foreningen opfylde følgende betingelser:
  • have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten
  • tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningsloven
  • have en bestyrelse på minimum 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen.
  • At give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen
  • have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle. Jf. Folkeoplysningsloven §7 stk. 4
  • være hjemmehørende i Vordingborg kommune
  • have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

Her kan du ansøge om at blive aftenskole

Børneattester

Samtlige foreninger og aftenskoler, der modtager tilskud og/eller får stillet kommunale lokaler til rådighed, skal erklære overfor Vordingborg Kommune, at de overholder loven omkring indhentelse af børneattester.

Vordingborg Kommune indhenter erklæringen en gang om året via Foreningsportalen. Foreningen skal bekræfte, at foreningen overholder reglerne om indhentning af de lovpligtige børneattester.

I erklæringen bekræfter foreningen, at foreningen indhenter børneattester i det omfang, at foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Det gælder også i tilfælde, hvor foreningen arrangerer, at eksempelvis forældre deltager i aktiviteter, hvor de har kontakt med børn under 15 år. Det kan f.eks. være, når forældre deltager som frivillige for en forening ved et arrangement.

Erklæringen rummer en løbende forpligtelse for foreningen til gennem hele året at indhente børneattester, hvorfor også de foreninger og aftenskoler, der ikke har kontakt med børn under 15 år, på erklæringstidspunktet skal afgive en erklæring.

Det er en forudsætning for at kunne indhente børneattest, at den person, som oplysningerne vedrører, giver sit samtykke. Du bestiller børneattester hos politiet

Foreningsportalen

Ansøgningen om at blive godkendt som aftenskole udarbejdes på Foreningsportalen. Gå ind under login og tryk på "Tilmeld aftenskole": Her kan du ansøge om at blive aftenskole

Foreningsportalen er foreningernes og aftenskolernes indgang til at ansøge om kommunale lokaler samt tilskud.

Det er den enkelte aftenskoles eget ansvar at vedligeholde oplysningerne. Herunder aftenskolens adresse, e-mail og telefon. Derudover kontaktoplysninger på henholdsvis aftenskoleansvarlige, formand og kasserer. De oplysninger, der er registreret under grundoplysningerne, er offentligt tilgængelige. I vælger selv, om oplysningerne på jeres kontaktpersoner skal være offentligt tilgængelige.

Det er ud fra disse kontaktoplysninger, at Afdeling for Kultur, Fritid og Udvikling sender forskellig information ud til aftenskolerne. Det er derfor vigtigt, at oplysningerne bliver opdateret, så aftenskolen ikke går glip af vigtig information.

Den enkelte aftenskole kan ligeledes angive, hvilke aktiviteter skolen tilbyder, og dermed vil borgere kunne søge i portalen.

Her finder du Foreningsportalen

Oprettelse af CVR. nummer

For at Vordingborg Kommune kan udbetale tilskud til en forening, skal foreningen have et CVR-nr. Dette opretter du på www.virk.dk. Det foregår nemt og hurtigt således:

 1. Hav dit NEM-ID klar. (Det må gerne være en personlig NEM-ID)
 2. Vælg "Lynservice".
 3. Vælg "Aftenskole".
 4. Vælg "Start indberetning" og udfyld det, som du bliver bedt om.

Når du har afsluttet indberetningen, vil I få tilsendt jeres nye CVR-nr. pr. brev til den indberettede adresse på kontaktpersonen til foreningen.

Alle CVR-nr. skal fornyes en gang hvert tredje år, ellers lukkes det pågældende CVR-nr. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sender en påmindelse til foreningens e-mailadresse, inden det lukkes.

Hvis foreningen skifter e-mailadresse, er det derfor vigtigt, at I husker at ændre den på Virk.dk.

November 2013 blev det vedtaget, at alle foreninger med et CVR-nr. skal have en digital postkasse til sikker kommunikation fra det offentlige.

Her opretter du CVR. nummer

Oprettelse af digital postkasse

1. november 2013 blev det besluttet, at alle foreninger med et CVR-nr. skal have en digital postkasse til sikker kommunikation fra det offentlige.

Husk på forhånd at beslutte, hvem der skal have besked på e-mail, når der kommer ny post.

Når I opretter postkassen, skal I angive mindst en og højst to e-mailadresser, som får besked, når der er ny post i postkassen. I skal altså beslutte, hvem der får ansvaret for at holde postkassen ajour og eventuelt fordele posten videre til andre i foreningen, som skal have den.

Her opretter du en digital postkasse til din forening

Tilknytning af NemKonto

Når I har modtaget jeres CVR-nr., skal I henvende jer i banken og bede om at få tilknyttet en NemKonto til det CVR-nr. der er oplyst i brevet.

Når I har fået tilknyttet en NemKonto til jeres CVR-nr., skal I give besked til Afdeling for Kultur, Fritid og Udvikling og oplyse jeres CVR-nr.

Herefter kan udbetaling af tilskud sættes i gang.

Vedtægter

Man kan kalde foreningsvedtægter for foreningens spilleregler. Det er i vedtægterne, at alle væsentlige regler er fastlagt. Arbejdet med vedtægterne er ikke formålet med foreningsarbejdet, men kun et middel til at få det sat på skinner.

Alle overskrifterne i jeres vedtægter skal have en § for sig. Er der flere punkter under en overskrift, skrives de som stk. 1, stk. 2 osv.

Husk at kigge vedtægterne igennem af og til for hele tiden at være på højde med virkeligheden og dagligdagen.

Vedtægterne skal godkendes på den stiftende generalforsamling. Forslag og hjælp til vedtægter finder du herunder.

Vejledning til foreningsvedtægter