Spring til indhold

Lokaletilskud til aftenskoler

  • Vordingborg Kommune giver tilskud til driftsudgifterne til lokaler, der ejes eller lejes af aftenskolen, såfremt ikke der kan anvises kommunale lokaler. 
  • Evt. leje- eller fremlejeindtægter skal fratrækkes inden beregningen af lokaletilskud.
  • Vordingborg Kommune yder ikke lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet kommunalt lokale.

Hvad kan der søges tilskud til

Der kan ansøges om tilskud til egne og lejede lokaler og anlæg. Ved lokaler forstås også haller og klubhuse. Ved anlæg forstås lejrpladser, bowlingbaner, golfbaner, skydebaner, go-cart baner, springgrave, ridehaller, tennisbaner, kroketbaner og svømmehaller. Hertil ydes der tilskud til såvel lejeudgifter og vedligeholdelse.

 Udgift            

 Beskrivelse

 Lejede

 Egne

 Lejeudgifter

 Her medregnes udgifter til leje af eksterne  
 lokaler og anlæg
 såvel faste som enkeltstående lejemål.

 Der ydes IKKE tilskud til livreddere, skoleje
 eller andre ydelser/udstyr, der bruges i
 forbindelse med udførelsen af aktiviteten.

 
X

 

 Renter af prioritetsgæld

 Her medregnes renter og bidrag af  
 prioritetsgæld.

 Der ydes IKKE tilskud til afdrag på prioritetsgælden. Der ydes IKKE tilskud til renter og afdrag på andre typer lån.

 

 

X

 Skatter og afgifter

 Her medregnes udgifter til ejendomskatter.

 

X

 Bygnings-
 forsikring

 Her medregnes udgifter til forsikringen på
 bygningen.

 Der ydes IKKE tilskud til løsøre- og ansvars-
 forsikringer samt Falck-abonnement.

 

 
X

 Vedligeholdelse

 Her medregnes udgifter til foreningens andel
 af udgifter til reparationer og udbedringer, som har til formål at genetablere lokalets/anlæggets oprindelige standard.

 Ved lejede lokaler, skal det fremgå af leje-
 kontrakten, at vedligeholdelse påhviler lejer.

 Der ydes IKKE tilskud til inventar/løsøre.

X

X

 EL-Udgifter    

 Her kan medregnes faktiske udgifter til EL.
 Evt. tilbagebetaling skal modregnes.

 X

 X

 Vandudgifter

 Her kan medregnes faktiske udgifter til vand.
 Evt. tilbagebetaling skal modregnes.

 X

 X

 Varmeudgifter

 Her kan medregnes faktiske udgifter til varme.
 Evt. tilbagebetaling skal modregnes.

X

X

 Rengøring

 Her kan medregnes udgifter til rengørings-
 artikler og til aflønning af rengøringspersonale.

 Der ydes IKKE tilskud til toiletpapir, håndsæbe
 og lignende.

X

X

 Opsyn

 Her medregnes aflønning til fornødent opsyn
 med lokalet.

X

X

Ansøgning om tilskud

Foreninger ansøger om tilskud via Foreningsportalen.

Foreningsportalen er åben for ansøgning om tilskud i perioden 15. december - 31. januar. 
Der sendes information ud omkring dette via Foreningsportalen til alle foreningsansvarlige brugere, der er registreret i portalen.

En uge inden ansøgningsfristens udløb sender vi en påmindelse. Vi rykker IKKE yderligere for manglende ansøgninger.

Tilskuddet udbetales primo april. 

Det er foreningens eget ansvar at opdatere og vedligeholde bruger- og foreningsoplysningerne i Foreningsportalen.

For sent indsendte ansøgninger

Aftenskoler, der ansøger senere end ansøgningsfristen den 31. januar, vil ikke være berettiget til tilskud det pågældende år.

For sent indsendte ansøgninger

Aftenskoler, der godkendes som folkeoplysende i løbet af året, er berettiget til tilskud fra den dag aftenskolen begynder sine aktiviteter. Tilskuddet udbetales det efterfølgende år. 

Bemærk at ansøgninger om lokaletilskud kun imødekommes, hvis det ikke er muligt at anvise et kommunalt lokale til aktiviteten. Kontakt derfor altid Afdeling for Kultur og Fritid ved nye ansøgninger om lokaletilskud.