Spring til indhold

Større husdyrhold

 • Husdyrbrug, som har godkendelse eller tilladelse efter husdyrloven, har særlige vilkår for ejendommens drift. Vilkår, der ligger udover de generelle for alle husdyrbrug.
 • Husdyrloven gælder kun for produktioner, hvis dyreholdet udvides, etableres eller ændres i dyrehold, når produktionsarealet er større end 100 m2
 • Produktionsarealet er det område i stalden, hvor dyrene opholder sig, og hvor der er mulighed for at de kan afsætte gødning.
 • Arealer, hvor dyrene kun har kortvarig adgang til medregnes ikke i arealet. Definitionen kan findes i bekendtgørelsen om godkendelse af husdyrbrug.
 • Forskellen på en tilladelse og en godkendelse består i mængden af ammoniak som udledes.
  Hvis udledningen af ammoniak fra ejendommen er større end 3.500 kg N/år skal dyreholdet godkendelses.
 • For store besætninger af søer, slagtesvin eller fjerkræ, har antallet af stipladser betydning for godkendelsestypen.

Hvordan søger jeg

 • Ansøgning skal foretages på husdyrgodkendelse.dk.
 • Ansøgningen skal vedlægges et målfast oversigtskort, en situationsplan med bygningsudvidelserne, afløbsplaner og en beredskabsplan.
 • Vi skal have en beskrivelse af dine anlæg til opbevaring af husdyrgødning og til foder.
 • Har du egne vandboringer, skal de indtegnes på et oversigtskort med oplysning om anvendelse.
 • Når vi har modtaget din ansøgning, vil du modtage en kvittering.

Ansøg en miljøtilladelse eller miljøgodkendelse

Sagerne sendes i høring

Hvem har miljøtilladelse

 • Du kan på Digital MiljøAdministration se alle husdyrbrug, der er registeret i kommunen.
 • Du kan for den enkelte ejendom se, hvilke gældende miljøtilladelser eller godkendelser, der er.
 • Du kan også se oplysninger om det seneste tilsyn.

Klagevejledning

 • Afgørelser om miljøtilladelser og miljøgodkendelser kan påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet.
 • Klagevejledning findes i hver enkelt tilladelse/godkendelse.

Ophør med dyrehold

 • Ved ophør med erhvervsmæssigt dyrehold skal kommune have besked, ved at skrive eller ringe til os.
 • Kommunen får ikke automatisk besked ved indberetning til fx CHR-registreret eller landbrugsstyrelsen.