Spring til indhold

Hobbydyrehold

 • Hobbydyrehold hører primært til i landzonen.
 • Så længe du dit dyrehold kan overholde grænserne for et hobbydyrehold, skal du ikke anmelde dit dyrehold til kommunen. 
 • Et hobbydyrehold må ikke forurene, være til væsentlig gene for naboerne eller skabe tilhold for rotter eller andre skadedyr.

Størrelsesgrænser fra hobbydyrehold

 • Et hobbydyrehold består maksimalt af enten:
  1.   30 høns og
  2.   4 voksne hunde med hvalpe indtil 18 uger 
  3.   Et dyrehold med enten:

 a) 2 malke- eller ammekøer med tilhørende kalve op til 6 mdr.
 b) 4 stykker kvæg som ikke er omfattet af punkt a
 c) 4 heste med tilhørende føl op til 12 mdr.
 d) 2 søer med tilhørende smågrise op til 40 kg.
 e) 15 producerede slagtesvin
 f) 10 moderfår med lam op til 12 mdr.
 g) 10 modergeder med kid op til 12 mdr.
 h) Andre dyretyper end nævnt i a til g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen for disse dyretyper ikke overstiger 25 m2
 i) Forskellige sammensætninger i dyretyperne efter a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype ikke tilsammen overstiger 100 %

Hvor må du have et hobbydyrehold

 • Hobbydyrehold, der omfatter hunde eller høns, er tilladte, så længe de ikke er til væsentlig gene for naboerne.
 • Øvrige hobbydyrehold er ikke tilladte i følgende områder:
  • I byzonen.
  • I sommerhusområder.
  • I landsbyer som ved lokalplan er udlagt til boligformål eller til blandet bolig og erhverv. 
 • Der kan søges om dispensation til at have hobbydyrehold i forbudszonerne.
 • En dispensation vil afhænge af, om din ejendom er velegnet til husdyr, og om dine naboer er positive.
 • Hvis du vil søge om en dispensation, skal du sende en ansøgning til os.
 • Ansøgningen skal som minimum indeholde oplysninger om dyreholdets størrelse og sammensætning, staldforhold, folder, opbevaring og håndtering af gødning samt medsende et kortbilag med placering af stalde, folde, møddingspladser mv.

Hønsehold

Kælegrise

 • Du kan holde kælegrise i landzonen.
 • Bor du i byzonen, skal du søge kommunen om dispensation til at holde kælegrise.
 • Kælegrise er omfattet af de samme regler for hobby- og erhvervsmæssigt dyrehold som almindelige grise.

Hvad kræver det at have en kælegris?

 • En kælegris er en mindre gris, du ikke har tænkt dig at slagte, men som du holder som et kæledyr indendørs eller udendørs.
 • De mest almindelige racer indenfor kælegrise er minigrisene, hængebugsvin, kunekune og de sjældne meishan.
 • Din kælegris må ikke være til væsentlig gene for naboer, forurene eller tiltrække skadedyr.
 • Hvis du påtænker at holde en kælegris, skal du være opmærksom på følgende
  • Hvis du har mere end 2 voksne søer er der tale om erhvervsmæssigt dyrehold med de krav og begrænsninger, som følger med det.
  • Kælegrisen skal være øremærket eller chipmærket ved levering.
  • Du skal registrere din kælegrisbesætning i CHR.
  • Tænk over, om du har tid til at holde kælegris. Den har ikke blot brug for at blive fodret, men også for socialt samvær, opdragelse, træning og motion.
  • Sørg for at have rigeligt med indhegnet plads udenfor, som grisen kan boltre sig på (uanset om du også vil have grisen inde i huset).